برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان دینامیک سیستم های قدرت۱
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۴، درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان آزمایشگاه عایق ها و فشارقوی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان پروژه کارشناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان قابلیت اعتماد در سیستمهای قدرت
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۲۰۸، درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان قابلیت اعتماد در سیستمهای قدرت
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۲۰۸، درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان دینامیک سیستمهای قدرت ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ۲۰۱، درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۱۰۴، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۲۰۲، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان طرح پست های فشارقوی و پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ۱۰۴، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۴
عنوان بررسی سیستمهای قدرت ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۱۰۴، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان بررسی سیستمهای قدرت ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۲۰۲، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان طرح پستهای فشار قوی وپروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ۱۰۴، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۴
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان دینامیک سیستمهای قدرت ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۲۰۸، درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۸
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان قابلیت اعتماد در سیستمهای قدرت
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۲۰۸، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۸
عنوان قابلیت اعتماد در سیستمهای قدرت
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۲۰۸، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۸
عنوان دینامیک سیستمهای قدرت ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: ۲۰۸، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۸
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بررسی سیستمهای قدرت ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: ۲۰۱، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۴، حل تمرین(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان طرح پستهای فشار قوی وپروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: ۲۰۱، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آزمایشگاه عایقها و فشار قوی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۱۱:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان قابلیت اعتماد در سیستمهای قدرت
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: ۲۰۸، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۸
عنوان دینامیک سیستمهای قدرت ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۲۰۱، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان بررسی سیستمهای قدرت ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۲۰۱، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان طرح پستهای فشار قوی وپروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: ۲۰۱، درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آزمایشگاه عایقها و فشار قوی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۱:۰۰
عنوان دینامیک سیستمهای قدرت ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۲۰۸، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۸
عنوان بررسی سیستمهای قدرت ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: ۲۰۱، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۴، حل تمرین(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان قابلیت اعتماد در سیستمهای قدرت
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۲۰۸، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۸
عنوان دینامیک سیستمهای قدرت ۲
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ز مکان: ۲۰۸، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۸
عنوان قابلیت اعتماد در سیستمهای قدرت
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۲۰۸، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۸
عنوان دینامیک سیستمهای قدرت ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ز مکان: ۲۰۸، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۸
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بررسی سیستمهای قدرت ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۶، درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان طرح پستهای فشار قوی وپروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۱، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آزمایشگاه عایقها و فشار قوی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۱:۰۰
عنوان دینامیک سیستمهای قدرت ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۸، درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۸
عنوان بررسی سیستمهای قدرت ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۲۰۱، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان طرح پستهای فشار قوی وپروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان طرح پستهای فشار قوی وپروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان طرح پستهای فشار قوی وپروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان طرح پستهای فشار قوی وپروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان قابلیت اعتماد در سیستمهای قدرت
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ۲۰۸، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۸
عنوان دینامیک سیستمهای قدرت ۲
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۲۰۸، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۸
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بررسی سیستمهای قدرت ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۲۰۱، درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان طرح پستهای فشار قوی وپروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۱۰۴، درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آزمایشگاه عایقها و فشار قوی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان دینامیک سیستمهای قدرت ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: ۲۰۸، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۸
عنوان بررسی سیستمهای قدرت ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۱۰۴، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان آزمایشگاه عایقها و فشار قوی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان آزمون جامع
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
عنوان قابلیت اعتماد در سیستمهای قدرت
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ۲۰۱، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۲
عنوان دینامیک سیستمهای قدرت ۲
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: ۲۰۱، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۸
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بررسی سیستمهای قدرت ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: ۱۰۴، درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان رله و حفاظت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۲۰۱، درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان طرح پستهای فشار قوی وپروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۲۰۱، درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آزمایشگاه عایقها و فشار قوی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۱:۰۰
عنوان دینامیک سیستمهای قدرت ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: ۲۰۸، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۸
عنوان بررسی سیستمهای قدرت ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ۱۰۳، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۳
عنوان رله و حفاظت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: ۲۰۱، درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۵
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان قابلیت اعتماد در سیستمهای قدرت
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۸، درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۷
عنوان دینامیک سیستمهای قدرت ۲
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۸، درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۶
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بررسی سیستمهای قدرت ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: ۱۰۳، درس(ت): دو شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان رله و حفاظت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۲۰۱، درس(ت): دو شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: ۲۰۲
عنوان طرح پستهای فشار قوی وپروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۲۰۱، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان دینامیک سیستمهای قدرت ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: ۲۰۸، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۸
عنوان بررسی سیستمهای قدرت ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۱۰۶، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۶
عنوان رله و حفاظت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ۱۰۵، درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۵
عنوان قابلیت اعتماد در سیستمهای قدرت
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۲۰۷، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۷
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان بررسی سیستمهای قدرت ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: ۲۰۱، درس(ت): سه شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: ۲۰۹
عنوان رله و حفاظت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰ مکان: ۲۰۲، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۹
عنوان طرح پستهای فشار قوی وپروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۹، درس(ت): سه شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰ مکان: ۲۰۹
عنوان دینامیک سیستمهای قدرت ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۴، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۴
عنوان قابلیت اعتماد در سیستمهای قدرت
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
عنوان بررسی سیستمهای قدرت ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حفاظت ورله
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان طرح پست
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان دینامیک سیستمهای قدرت ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان بررسی سیستمهای قدرت ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان طرح پست
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان قابلیت اعتماد در سیستمهای قدرت
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
عنوان بررسی سیستمهای قدرت ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان طرح پست
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان دینامیک سیستمهای قدرت ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان بررسی سیستمهای قدرت ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان عایقها وفشار قوی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان طرح پست
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بررسی سیستمهای قدرت ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بررسی سیستمهای قدرت ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان عایقها وفشار قوی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان عایقها وفشار قوی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مدارهای الکتریکی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان قابلیت اعتماد در سیستمهای قدرت
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
عنوان حفاظت ورله
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان عایقها وفشار قوی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مدارهای الکتریکی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بررسی سیستمهای قدرت ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان دینامیک سیستمهای قدرت ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان حفاظت ورله
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بررسی سیستمهای قدرت ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان عایقها و فشار قوی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بررسی سیستمهای قدرت ۲ وآزمایشگاه
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان دینامیک سیستمهای قدرت ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان روشنائی فنی و پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ماشینهای الکتریکی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بررسی سیستمهای قدرت ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان عایقها و فشار قوی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آزمایشگاه سیستمهای قدرت
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ماشین مخصوص
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حفاظت ورله
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کاتالوگ خوانی (زبان فنی)
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ماشینهای الکتریکی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بررسی سیستمهای قدرت ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آزمایشگاه سیستمهای قدرت
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پخش انرژی الکتریکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان روشنائی فنی و پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بررسی سیستمهای قدرت ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان روشنائی فنی و پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بررسی سیستم های قدرت ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زبان تخصصی ( کاتالوگ خوانی )
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بررسی سیستمهای قدرت ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان عایقها و فشار قوی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پخش انرژی الکتریکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کاتالوگ خوانی (زبان فنی)
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بررسی سیستم های قدرت ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان روشنائی فنی و پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان عایقها و فشار قوی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی