مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱طراحی و ساخت شبیه ساز آرایه خورشیدی دیجیتالمحمدعلی شمسی نژاد - حمیدرضا نجفی - محمد فراهانیهفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران2019-06-11
۲برنامه ریزی هم زمان انرژی و ذخیره ی یک ریزشبکه ی هوشمند جزیره ای با مشارکت فعال بارهای پاسخگومصطفی واحدی پوردهرائی - هما رشیدی زاده کرمانی - حمیدرضا نجفیکنفرانس ملی دانش و فناوری نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی2017-11-08
۳برنامهریزی شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی در یک پارکینگ خودرو با در نظر گرفتن فضای رقابتی بازار برقهما رشیدی زاده کرمانی، مصطفی واحدی پور دهرائی، حمید رضا نجفیششمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران1396/12/17 - 1396/12/18
۴بررسی تاثیر اجرای برنامه های پاسخگویی بار مبتنی بر قیمت بر هزینه ای بهره برداری یک ریزشبکهی مستقل با حضور منابع تجدیدپذیرحمید رضا نجفی، مصطفی واحدی پور دهرائی، هما رشیدی زاده کرمانیششمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران1396/12/17 - 1396/12/18
۵ارائه روشی برای بهینه سازی دقت و سرعت تشخیص جزیره ای در ریزشبکهنادر هاتفی ترشیزی، حمید رضا نجفی، عباس صابری نوقابیدوازدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت1396/10/26 - 1396/10/27
۶برنامهریزی همزمان انرژی و ذخیرهی یک ریزشبکهی هوشمند جزیرهای ...مصطفی واحدی پور دهرائی، هما رشیدی زاده کرمانی، حمید رضا نجفیکنفرانس ملی دانش و فناوری نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی1396/08/17 - 1396/08/17
۷بررسی تثیر بارهای پاسخگوی منازل مسکونی بر روی امنیت فرکانس ...مصطفی واحدی پور دهرائی، هما رشیدی زاده کرمانی، حمید رضا نجفیکنفرانس ملی دانش و فناوری نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی1396/08/17 - 1396/08/17
۸بررسی اثرات شارژ و دشارژ کنترل شده خودروهای برقی روی شبکه توزیع برقهما رشیدی زاده کرمانی، مصطفی واحدی پور دهرائی، حمید رضا نجفیکنفرانس ملی دانش و فناوری نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی1396/08/17 - 1396/08/17
۹استراتژی مشارکت بهینهی تجمیعگر خودروهای الکتریکی در بازار برقهما رشیدی زاده کرمانی، مصطفی واحدی پور دهرائی، حمید رضا نجفیکنفرانس ملی دانش و فناوری نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی1396/08/17 - 1396/08/17
۱۰بررسی تثیر بارهای پاسخگوی منازل مسکونی بر روی امنیت فرکانس سیستم در یک ریزشبکهی جزیرهایمصطفی واحدی پور دهرائی، هما رشیدی زاده کرمانی، حمید رضا نجفیکنفرانس ملی دانش و فناوری نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی1396/08/17 - 1396/08/17
۱۱استراتژی مشارکت بهینهی تجمیعگر خودروهای الکتریکی در بازار برق با در نظر گرفتن عدم قطعیتهاهما رشیدی زاده کرمانی، مصطفی واحدی پور دهرائی، حمید رضا نجفیکنفرانس ملی دانش و فناوری نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی1396/08/17 - 1396/08/17
۱۲بررسی اثرات شارژ و دشارژ هماهنگ خودروهای الکتریکی بر روی شبکه توزیع برقهما رشیدی زاده کرمانی، مصطفی واحدی پور دهرائی، حمید رضا نجفیکنفرانس ملی دانش و فناوری نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی1396/08/17 - 1396/08/17
۱۳برنامهریزی همزمان انرژی و ذخیرهی یک ریزشبکهی هوشمند جزیرهای با مشارکت فعال بارهای پاسخگومصطفی واحدی پور دهرائی، هما رشیدی زاده کرمانی، حمید رضا نجفیکنفرانس ملی دانش و فناوری نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی1396/08/17 - 1396/08/17
۱۴مدلسازی وابسته به فرکانس سیستم های فتوولتائیک در برخورد مستقیم صاعقهرضا شریعتی نسب، بهزاد کرمانی کوشه، حمید رضا نجفیسی و یکمین کنفرانس بین المللی برق1395/08/03 - 1395/08/05
۱۵الگوریتم همگرایی پست ها برای نصب واحدهای اندازه گیری فازور مبتنی بر قابلیت اطمینانمحمد قمصری یزدل، محمدحسین لعلی، حمید رضا نجفی، حمید فلقی، محسن فرشادسی و یکمین کنفرانس بین المللی برق1395/08/03 - 1395/08/05
۱۶تحلیل و بررسی تاثیر برخورد صاعقه ب هسیستم های فتوولتائیکرضا شریعتی نسب، بهزاد کرمانی کوشه، حمید رضا نجفیبیست و چهارمین کنفرانس مهندسی برق ایران1395/02/21 - 1395/02/22
۱۷جبرانسازی هوشمند نامتعادلی بار در شبکه های توزیع با اتصال منابع تولید پراکنده وکنترلر PID خودتنظیم مبتنی بر یادگیری عاطفی مغزفریبا عظیمی، احسان پورقنات انوجی، حمید رضا نجفی، حمید فلقیسی امین کنفرانس بین المللی برق1394/09/02 - 1394/09/04
۱۸تاثیر موج جریان صاعقه بر روی سیستم های فتوولتائیک متصل به شبکهبهزاد کرمانی کوشه، رضا شریعتی نسب، حمید رضا نجفیکنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر1394/06/19 - 1394/06/19
۱۹ارزیابی بهبود مصرف انرژی با استفاده از آبگرمکن های خورشیدی مطالعه موردی در شهرک فرهیختگان دانشگاه بیرجندعلی اصغر فاریابی، حمید رضا نجفیدومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی 13941394/06/08 - 1394/06/09
۲۰ارزیابی سیستم های انرژی خورشیدی و تاثیر آن بر محیط زیست، میزان آسایش حرارتی، اقتصاد و توسعه پایدار(نمونه موردی شهر بیرجند)علی اصغر فاریابی، حمید رضا نجفیدومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی 13941394/06/08 - 1394/06/09
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۵ مورد.