برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان طرح دروس
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
فایل پیوست اول طرح دروس ارشد دکتر پایدارفرد.pdf
طرح درس

طرح درس مقاله پردازی در هنرهای اسلامی 

رنگ شناسی تخصصی در فرش

عنوان طرح دروس
مقطع تحصیلی کارشناسی
فایل پیوست اول طرح دروس کارشناسی دکتر پایدار.pdf
طرح درس

طرح درس مبانی هنر و جلوه های آن در قرآن

کارگاه تذهیب 2

حکمت هنر اسلامی

طراحی گلیم  

 

عنوان کارگاه تذهیب(۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کارگاه طراحی ۳
عنوان پژوهش در فرش
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۱:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۴، درس(ع): دو شنبه ۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۴
عنوان شناخت طرح و نقش گلیم
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۴
عنوان کارآموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تاریخچه کتابت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۱
عنوان کارگاه نگارگری(۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کارگاه طراحی ۳
عنوان کارگاه نگارگری(۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کارگاه طراحی ۳
عنوان تحقیق در هنرهای اسلامی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: سایت کامپیوتر
عنوان کارگاه نگارگری(۳)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کارگاه بافت ۱
عنوان حکمت هنرهای اسلامی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۲
عنوان طراحی گلیم
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کارگاه طراحی ۱
عنوان کارآموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حکمت هنرهای اسلامی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۲
عنوان مبانی هنر وجلوه های آن در قرآن
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۲
عنوان تاریخچه کتابت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۱
عنوان پایان نامه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پایان نامه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارگاه نگارگری(۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کارگاه طراحی ۳
عنوان تاریخچه کتابت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۱
عنوان تحقیق در هنرهای اسلامی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۲
عنوان خوشنویسی و طراحی حروف (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۰۹:۰۰ مکان: کارگاه طراحی ۱، درس(ع): دو شنبه ۰۹:۰۰-۱۱:۰۰ مکان: کارگاه طراحی ۱
عنوان شناخت طرح و نقش گلیم
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۴
عنوان تاریخچه کتابت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۱
عنوان کارگاه نگارگری(۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کارگاه طراحی ۳
عنوان پایان نامه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارگاه بوم سازی سنتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کارگاه حجم
عنوان پایان نامه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پایان نامه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پایان نامه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پایان نامه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پایان نامه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پایان نامه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مبانی هنر وجلوه های آن در قرآن
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۴
عنوان حکمت هنرهای اسلامی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۴
عنوان حکمت هنر اسلامی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۴
عنوان پروژه نهایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه نهایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حکمت هنرهای اسلامی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۴
عنوان پروژه نهایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارگاه نگارگری(۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کارگاه طراحی ۳
عنوان کارگاه نگارگری(۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کارگاه طراحی ۳
عنوان تاریخچه کتابت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۱
عنوان تحقیق در هنرهای اسلامی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۴
عنوان کارگاه نگارگری(۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کارگاه طراحی ۳
عنوان کارگاه نگارگری(۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کارگاه طراحی ۳
عنوان پایان نامه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پایان نامه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پایان نامه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پایان نامه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مبانی هنر وجلوه های آن در قرآن
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۱
عنوان کارگاه نگارگری(۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): سه شنبه ۱۴:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کارگاه طراحی ۲
عنوان شیوه های هنری دوران اسلامی ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۱
عنوان پروژه نهایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تحقیق در هنرهای اسلامی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۱
عنوان مبانی زیبایی شناسی هنر اسلامی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۳
عنوان تاریخچه کتابت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۳
عنوان پروژه نهایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه نهایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه نهایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه نهایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارگاه طراحی سنتی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۲:۳۰ مکان: کارگاه طراحی ۳، درس(ع): چهار شنبه ۱۳:۰۰-۱۷:۳۰ مکان: کارگاه طراحی ۲
عنوان کارگاه طراحی سنتی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۱۳:۰۰-۱۷:۳۰ مکان: کارگاه طراحی ۳، درس(ع): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۲:۳۰ مکان: کارگاه طراحی ۲
عنوان حکمت هنرهای اسلامی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۱
عنوان مبانی هنر وجلوه های آن در قرآن
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۱
عنوان کارورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارگاه نگارگری(۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کارگاه طراحی ۲
عنوان شناخت طرح و نقش گلیم
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۳
عنوان کارگاه نگارگری(۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): سه شنبه ۱۴:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کارگاه طراحی ۲
عنوان تاریخچه کتابت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۲
عنوان کارگاه طراحی سنتی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کارگاه طراحی ۱، درس(ع): یک شنبه ۱۴:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کارگاه طراحی ۱
عنوان کارگاه طراحی سنتی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کارگاه طراحی ۱، درس(ع): شنبه ۱۴:۰۰-۱۹:۰۰ مکان: کارگاه طراحی ۱
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه نهایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه نهایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شناخت طرح و نقش گلیم
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۳
عنوان شناخت طرح و نقش گلیم
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۴
عنوان پروژه نهایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارگاه تخصصی صنایع دستی (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کارگاه طراحی ۳، درس(ع): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کارگاه طراحی ۳، درس(ع): یک شنبه ۱۴:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کارگاه طراحی ۳، درس(ع): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کارگاه طراحی ۳
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان طراحی سنتی (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۰۹:۰۰ مکان: کارگاه طراحی ۲، درس(ع): چهار شنبه ۰۹:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کارگاه طراحی ۲
عنوان کارگاه تخصصی صنایع دستی (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کارگاه طراحی ۳، درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کارگاه طراحی ۱
عنوان تاریخچه کتابت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۴
عنوان رنگ و نقطه نقشه فرش (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کارگاه طراحی ۲
عنوان رنگ و نقطه نقشه فرش (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کارگاه طراحی ۳
عنوان طراحی فرش (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۰۹:۰۰ مکان: کارگاه طراحی ۳، درس(ع): یک شنبه ۰۹:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: کارگاه طراحی ۳
عنوان طراحی فرش (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۰۹:۰۰ مکان: کارگاه طراحی ۳، درس(ع): شنبه ۰۹:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: کارگاه طراحی ۳
عنوان تاریخچه کتابت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۳
عنوان کارگاه صنایع دستی (۶)(مینیاتور و تذهیب)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): پنج شنبه ۰۸:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: کارگاه طراحی ۳
عنوان کارگاه صنایع دستی (۶)(مینیاتور و تذهیب)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: کارگاه طراحی ۳