هادی پورشافعی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۷علوم تربیتی. پیش دبستانی و دبستانیفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۷۰علوم تربیتی- برنامه ریزی درسیتربیت معلم تهران
دکتری۱۳۸۵علوم تربیتی . مدیریت آموزشیشهید بهشتی تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۷

سوابق اجرایی

-عضو شورای پژوهشی سازمان ملی جوانان در استان خراسان جنوبی . از سال 1386 تا 1389.

- عضو شورای پژوهشی اداره کل ارشاد اسلامی خراسان جنوبی. از سال   1382 تا کنون.

-مدیر گروه علوم تربیتی. دانشگاه بیرجند . سال های 74 تا 1376.

-معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه بیرجند. 75تا 77.

-عضو کمیته اجرایی ارزیابی عملکرد. دانشگاه بیرجند.

-عضو شورای آموزشی دانشگاه بیرجند .

-دبیر هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان.

- عضو و دبیر شورای راهبردی دفتر نهاد رهبری دانشگاه بیرجند

- مسئول دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی(تاسیس و راه اندازی دانشکده) . از تیرماه 88 ( 22/4/88   شماره 3890)  تا مورخه 22 /4/91(سه سال)

- مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه. دانشگاه بیرجند. (از سال1374 تا سال 1394).

- مدیر گروه علوم تربیتی از دیماه 1394.

- رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. از شهریور ماه 1397

- عضو شورای نظارات ، ارزیابی و تضمین کیفیت. پردیس های دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی.  17/9/1395

- عضو  شورای برنامه ریزی آموزش و توسعه دانشگاه بیرجند.

- انتخاب استاد نمونه دانشگاه بیرجند . اردبیهشت 1393. هفته معلم.

- نامه تقدیر رتبه ارزشیابی از کیفیت تدریس در نیمسال اول 93-94 برابر مکاتبه معاونت  آموزشی دانشگاه بیرجند . در تاریخ 26/12/93

- نامه تقدیر رتبه ارزشیابی از کیفیت تدریس در نیمسال اول 95-94 برابر مکاتبه معاونت  آموزشی دانشگاه بیرجند . در تاریخ 24/11/94

- نامه تقدیر رتبه ارزشیابی از کیفیت تدریس در نیمسال دوم  95-94 برابر مکاتبه معاونت  آموزشی دانشگاه بیرجند . در تاریخ 26/4/95

- پزوهشگر نمونه دانشگاه بیرجند . هفته پژوهش  1397

-مدیر گروه علوم تربیتی. دانشگاه بیرجند . سال های 74 تا 1376.

-معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه بیرجند. 75تا 77.

-عضو کمیته اجرایی ارزیابی عملکرد. دانشگاه بیرجند.

-عضو شورای آموزشی دانشگاه بیرجند .

-دبیر هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان.

- عضو و دبیر شورای راهبردی دفتر نهاد رهبری دانشگاه بیرجند

- مسئول دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی(تاسیس و راه اندازی دانشکده) . از تیرماه 88 ( 22/4/88   شماره 3890)  تا مورخه 22 /4/91(سه سال)

- مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه. دانشگاه بیرجند. (از سال1374 تا سال 1394).

- مدیر گروه علوم تربیتی از دیماه 1394.

- ریسس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. از شهریور ماه 1397

-  اصول مدیریت آموزشی

- روابط انسانی در سازمان های آموزشی

- نظارت وراهنمایی آموزشی،

- مدیریت اسلامی

-- روش­های تدریس

-نظریه ­های یاددهی- یادگیری  و تدریس

 - اخلاق حرفه ای در تربیت