هادی پورشافعی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۷علوم تربیتی. پیش دبستانی و دبستانیفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۷۰علوم تربیتی- برنامه ریزی درسیتربیت معلم تهران
دکتری۱۳۸۵علوم تربیتی . مدیریت آموزشیشهید بهشتی تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۳۰

سوابق اجرایی

-عضو شورای پژوهشی سازمان ملی جوانان در استان خراسان جنوبی . از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹.

- عضو شورای پژوهشی اداره کل ارشاد اسلامی خراسان جنوبی. از سال   ۱۳۸۲ تا کنون.

-مدیر گروه علوم تربیتی. دانشگاه بیرجند . سال های ۷۴ تا ۱۳۷۶.

-معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه بیرجند. ۷۵تا ۷۷.

-عضو کمیته اجرایی ارزیابی عملکرد. دانشگاه بیرجند.

-عضو شورای آموزشی دانشگاه بیرجند .

-دبیر هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان.

- عضو و دبیر شورای راهبردی دفتر نهاد رهبری دانشگاه بیرجند

- مسئول دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی(تاسیس و راه اندازی دانشکده) . از تیرماه ۸۸ ( ۲۲/۴/۸۸   شماره ۳۸۹۰)  تا مورخه ۲۲ /۴/۹۱(سه سال)

- مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه. دانشگاه بیرجند. (از سال۱۳۷۴ تا سال ۱۳۹۴).

- مدیر گروه علوم تربیتی از دیماه ۱۳۹۴.

- رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. از شهریور ماه ۱۳۹۷

- عضو شورای نظارات ، ارزیابی و تضمین کیفیت. پردیس های دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی.  ۱۷/۹/۱۳۹۵

- عضو  شورای برنامه ریزی آموزش و توسعه دانشگاه بیرجند.

-مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه بیرجند

- انتخاب استاد نمونه دانشگاه بیرجند . اردبیهشت ۱۳۹۳. هفته معلم.

- نامه تقدیر رتبه ارزشیابی از کیفیت تدریس در نیمسال اول ۹۳-۹۴ برابر مکاتبه معاونت  آموزشی دانشگاه بیرجند . در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۳

- نامه تقدیر رتبه ارزشیابی از کیفیت تدریس در نیمسال اول ۹۵-۹۴ برابر مکاتبه معاونت  آموزشی دانشگاه بیرجند . در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۴

- نامه تقدیر رتبه ارزشیابی از کیفیت تدریس در نیمسال دوم  ۹۵-۹۴ برابر مکاتبه معاونت  آموزشی دانشگاه بیرجند . در تاریخ ۲۶/۴/۹۵

- پزوهشگر نمونه دانشگاه بیرجند . هفته پژوهش 

- انتخاب استاد نمونه دانشگاه بیرجند . اردبیهشت ۱۴۰۱. هفته معلم.

-مدیر گروه علوم تربیتی. دانشگاه بیرجند . سال های ۷۴ تا ۱۳۷۶.

-معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه بیرجند. ۷۵تا ۷۷.

-عضو کمیته اجرایی ارزیابی عملکرد. دانشگاه بیرجند.

-عضو شورای آموزشی دانشگاه بیرجند .

-دبیر هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان.

- عضو و دبیر شورای راهبردی دفتر نهاد رهبری دانشگاه بیرجند

- مسئول دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی(تاسیس و راه اندازی دانشکده) . از تیرماه ۸۸ ( ۲۲/۴/۸۸   شماره ۳۸۹۰)  تا مورخه ۲۲ /۴/۹۱(سه سال)

- مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه. دانشگاه بیرجند. (از سال۱۳۷۴ تا سال ۱۳۹۴).

- مدیر گروه علوم تربیتی از دیماه ۱۳۹۴.

- ریسس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. از شهریور ماه

-مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه بیرجند  از  مرداد ۱۴۰۱

-  اصول مدیریت آموزشی

- روابط انسانی در سازمان های آموزشی

- نظارت وراهنمایی آموزشی،

- مدیریت اسلامی

-- روش­های تدریس

-نظریه ­های یاددهی- یادگیری  و تدریس

 - اخلاق حرفه ای در تربیت