محمد ساغری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹مرتع و آبخیزداریدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کارشناسی ارشد۱۳۷۵مرتعداریتربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۸۸علوم مرتعدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندهیأت علمیرسمی قطعیتمام وقت۲