برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان مبارزه بیولوژیک با فرسایش
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کارشناسی۳۰۶
عنوان مدیریت مرتع و دام
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کارشناسی۳۰۶، درس(ع): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: خارج دانشکده
عنوان تکنولوژی بذر گیاهان مرتعی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: کارشناسی۳۰۶، درس(ع): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
عنوان گیاهان دارویی و صنعتی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: کارشناسی۳۰۶، درس(ع): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان اصلاح و توسعه مراتع
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۸، درس(ع): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
عنوان رابطه دام و مرتع
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۸
عنوان جنگل شناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
عنوان اصلاح و توسعه مراتع
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰، درس(ع): پنج شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان درخت شناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۱۰۸، درس(ع): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان شناخت منابع طبیعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۸، درس(ع): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان درختان و درختچه های ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: کلاس ۱۱۱، درس(ع): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: خارج دانشکده
عنوان درختان ودرختچه های ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: کلاس ۱۱۱
عنوان گیاهان صنعتی _ دارویی و سمی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کارشناسی۳۰۶
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان اصلاح و توسعه مراتع
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۸، درس(ع): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
عنوان شناخت منابع طبیعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۸
عنوان تکنولوژی بذر گیاهان مرتعی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: کارشناسی۳۰۶، درس(ع): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کارشناسی۳۰۶
عنوان احیاء مناطق خشک و نیمه خشک
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کارشناسی۳۰۶
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصلاح وتوسعه مراتع
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۸
عنوان درخت شناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ز مکان: ۱۰۸، درس(ع): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
عنوان جنگل شناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۸
عنوان احیا بیولوژیک مناطق خشک و نیمه خشک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۸
عنوان درخت شناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ز مکان: ۱۰۸، درس(ع): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان گیاهان صنعتی _ دارویی و سمی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: آزمایشگاه سنجش از دور
عنوان درختان ودرختچه های ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: کلاس ۱۱۱، درس(ع): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: هرباریوم
عنوان درختان ودرختچه های ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: کلاس ۱۱۱، درس(ع): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: هرباریوم
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان احیا بیولوژیک مناطق خشک و نیمه خشک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۸
عنوان درخت شناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: ۱۰۸
عنوان درخت شناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: ۱۰۸، درس(ع): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان گیاهان صنعتی _ دارویی و سمی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کارشناسی۳۰۶
عنوان اصلاح وتوسعه مراتع
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۸
عنوان احیاء مناطق خشک و نیمه خشک
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کارشناسی۳۰۶
عنوان اصلاح و توسعه مراتع
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۸، درس(ع): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
عنوان اصلاح و توسعه مراتع
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۸، درس(ع): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان احیا بیولوژیک مناطق خشک و نیمه خشک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۸
عنوان شناخت منابع طبیعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کارشناسی۳۰۶
عنوان درخت شناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: ۱۰۸، درس(ع): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان درختان ودرختچه های ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: ۱۰۸، درس(ع): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: خارج دانشکده
عنوان احیا بیولوژیک مناطق خشک و نیمه خشک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۸
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان تکنولوژی بذر گیاهان مرتعی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: آزمایشگاه ژئومورفولوژی، درس(ع): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: آزمایشگاه کنترل و گواهی بذر
عنوان اصلاح و توسعه مراتع
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۸، درس(ع): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان احیا بیولوژیک مناطق خشک و نیمه خشک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۸
عنوان شناخت منابع طبیعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۱
عنوان درخت شناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۱۰۸، درس(ع): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان گیاهان صنعتی _ دارویی و سمی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه سنجش از دور
عنوان درختان ودرختچه های ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۱، حل تمرین(ع): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۱
عنوان رابطه دام و مرتع
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۸
عنوان احیاء مناطق خشک و نیمه خشک
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: آزمایشگاه سنجش از دور
عنوان جنگل شناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کارشناسی ۳۰۴، حل تمرین(ع): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: خارج دانشکده
عنوان اصلاح و توسعه مراتع
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۸، درس(ع): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: گروه ۱
عنوان رابطه دام و مرتع
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۸
عنوان شناخت منابع طبیعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان مرتعداری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۸، درس(ع): پنج شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: گروه ۱
عنوان درخت شناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ز مکان: ۱۰۸، درس(ع): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: خارج دانشکده
عنوان گیاهان صنعتی _ دارویی و سمی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه سنجش از دور
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان درختان ودرختچه های ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: ۱۰۲، حل تمرین(ع): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: خارج دانشکده
عنوان گیاهان صنعتی _ دارویی و سمی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: آزمایشگاه سنجش از دور
عنوان احیاء مناطق خشک و نیمه خشک
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: آزمایشگاه سنجش از دور
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان رابطه دام و مرتع
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۲
عنوان مردم شناسی عشایری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: ۱۰۴
عنوان شناخت منابع طبیعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: ۱۰۲
عنوان درخت شناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۱۰۴، درس(ع): شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰ مکان: خارج دانشکده
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان درختان ودرختچه های ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: ۱۰۸، درس(ع): پنج شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: خارج دانشکده
عنوان احیاء مناطق خشک و نیمه خشک
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه سنجش از دور
عنوان مردم شناسی عشایری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۳
عنوان اصلاح وتوسعه مراتع
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۴، درس(ع): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: خارج دانشکده
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت نباتات علوفه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۷
عنوان رابطه دام و مرتع
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: ۱۰۲
عنوان شناخت منابع طبیعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان رابطه دام و مرتع
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت نباتات علوفه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی