مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱ارزیابی اثرات خشکسالی بر خصوصیات خاک و تنوع گونه ای گیاهی ذخیره‌گاه ژنتیکی گیاه دیودال (Ammodendron persicum) در مراتع حاجی آباد خراسان جنوبیمسلم رستم پور - محمد ساغریمهندسی اکو سیستم بیابان2020
۲بررسی تأثیر پستی و بلندی بر ویژگی‌های رویشی و زایشی درختچه بادام کوهی(Amygdalus scoparia)در زیست بوم‌های مرتعی خراسان جنوبیمسلم رستم پور - محمدعلی محمدی - محمد ساغریحفاظت زیست بوم گیاهان2020
۳تاثیر جنگلکاری با دو گونۀ درختچه‌ای سماق و بادام کوهی بر برخی ویژگی‌های شیمیایی خاک (بررسی موردی: منطقه کاخک گناباد- خراسان رضوی)مسلم رستم پور - محمد ساغری - مژگان روستا - یاسین هلال بیگیپژوهش و توسعه جنگل2020
۴اثر احداث هلالی های آبگیر بر ترکیب پوشش گیاهی و تنوع زیستی در اکوسیستم های مرتعی مناطق خشک شرق کشور (مطالعه موردی: مراتع سربیشه-استان خراسان جنوبی)مسلم رستم پور - گلناز محمودی مقدم - محمد ساغریمهندسی اکو سیستم بیابان2019
۵اثر ترکیب خاک بستر کشت بر ویژگیهای رویشی نونهال درختچه قرهداغ (Nitraria schoberi L.) در نهالستانمحمد ساغری, مسلم رستم پور, فائزه فرخی, حامد فروغی فر کدغیرفعالپژوهش و توسعه جنگل1397
۶مقایسه برخی خصوصیات خاک زیر اشکوب گیاه بومی Salsola yazdiana Assadi با گیاه غیربومی Atriplex lentiformis Breweri در مراتع نیمه بیابانی (مطالعه موردی مراتع شهرستان طبس)فاطمه رحیمی نژاد, محمد ساغری, مسلم رستم پور, حامد فروغی فر کدغیرفعالتحقیقات مرتع و بیابان ایران1396
۷بررسی عوامل توپوگرافی موثر بر خصوصیات رشد و استقرار درختچه سماق در مراتع حوزه آبخیز شرق کشور )مطالعه موردیحوزه آبخیز کاخک در شهرستان گناباد(محمد ساغری, محمدیوسف شاهرخی, مسلم رستم پور, مسعود عشقی زادهحفاظت زیست بوم گیاهان1395
۸تاثیر احداث سامانه های هلالی آبگیر بر تولید گیاهان مرتعی و برخی خصوصیات خاک در مناطق خشک (مطالعه موردی مراتع استپی سربیشه خراسان جنوبی)گلناز محمودی مقدم, محمد ساغری, مسلم رستم پور, بهاره چکشیمرتع1394
۹برسی و مقایسه مراحل مختلف فنولوژی بر کیفیت علوفه دو گونه مرتعی جاشیر و بیلهر در مراتع ییلاقی شهرستان کهگیلویهخدیجه کرمی بی زلیخایی, محمد ساغری, مسلم باشتنی, ذبیح الله محمدیمجله تحقیقات دام و طیور (بیرجند)1392
۱۰تاثیر تلقیح قارچ آربوسکولار میکوریز و کود شیمیایی فسفره بر رشد و تولید دو گونه یونجه یکسالهمحمد ساغری, حسین بارانی, حمیدرضا اصغری, منصور مصداقی, مهدی صدرویمرتع1388
۱۱بررسی اثرات گیاه بومی آتریپلکس بر تغییر خصوصیات شیمیایی خاک در مراتع دست کاشت بیرجندمحمد ساغری, حامد فروغی فر کدغیرفعالپژوهش و سازندگی1385
۱۲investigation on potential of suaeda fruticosa as asource of edible oilMaryam Shahe, MOHAMMAD SAGHARI, ,JOURNAL OF BIODIVERSITY AND ENVIRONMENTAL SCIENCES2013
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.