محمدحسین صیادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۲۰۱۰علوم محیط زیستپونا

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه محیط زیستعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

عضو هیات علمی گروه محیط زیست

معاون گروه آموزشی محیط زیست

مدیر گروه آموزشی محیط زیست

معاونت دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست