برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان آلودگی آب و خاک
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حقوق و سیاست گذاری محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۱
عنوان بهسازی محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۱
عنوان کارورزی۲ (مهارت ورزی۲- پروژه)
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان جلسه بحث
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان روش های پیشرفته آماری
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کارشناسی۳۰۶
عنوان انرژی و محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵
عنوان فناوری های کنترل آلاینده های محیط زیست
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کارشناسی۳۰۶
عنوان تحلیل و نگارش علمی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵
عنوان محیط زیست و کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۱، درس(ع): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: خارج دانشکده
عنوان محیط زیست و کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۱، درس(ع): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: خارج دانشکده
عنوان جلسه بحث
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان خاکشناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۱، درس(ع): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: آزمایشگاه خاکشناسی
عنوان خاکشناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۱، درس(ع): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: آزمایشگاه خاکشناسی
عنوان خاکشناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۱، درس(ع): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه خاکشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان خاکشناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۱
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان انرژی و محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵
عنوان آلودگی آب و خاک تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵
عنوان تحلیل و نگارش علمی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کارشناسی۳۰۶
عنوان نانوفناوری و محیط زیست
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کارشناسی۳۰۶
عنوان خاکشناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۱
عنوان خاکشناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۱
عنوان جلسه بحث
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حقوق ومدیریت محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۱
عنوان روشهای کنترل آلاینده های محیط زیست
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف، درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵
عنوان سمینار(۲)
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بهسازی طبیعت وحفظ محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: کلاس ۱۱۱، درس(ع): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: گروه ۱
عنوان بهسازی طبیعت وحفظ محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: کلاس ۱۱۱، درس(ع): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: خارج دانشکده
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان روش های پیشرفته آماری
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵
عنوان فناوری های کنترل آلاینده های محیط زیست
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کارشناسی۳۰۶
عنوان آمار چند متغیره
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کارشناسی۳۰۶
عنوان محیط زیست و کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۱، درس(ع): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: خارج دانشکده
عنوان جلسه بحث
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سمینار(۱)
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
عنوان روشهای کنترل آلاینده های محیط زیست
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: کارشناسی۳۰۶، درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کارشناسی۳۰۶
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان خاکشناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۱، درس(ع): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: آزمایشگاه خاکشناسی
عنوان خاکشناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۱، درس(ع): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: آزمایشگاه خاکشناسی
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان انرژی و محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: ارشد ۳۰۵، درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵
عنوان حفاظت خاک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۱، درس(ع): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: خارج دانشکده
عنوان جلسه بحث
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حقوق ومدیریت محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۱
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بهسازی طبیعت وحفظ محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: کلاس ۱۱۱، درس(ع): پنج شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: خارج دانشکده
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان انرژی و محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ارشد ۳۰۵، درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵
عنوان حفاظت آب و خاک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۱
عنوان قوانین و مدیریت منابع طبیعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۱
عنوان حفاظت خاک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۱
عنوان جلسه بحث
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان محیط زیست و کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کارشناسی ۳۰۴، درس(ع): پنج شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: خارج دانشکده
عنوان جلسه بحث
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان خاکشناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کارشناسی ۳۰۴، درس(ع): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: آزمایشگاه خاکشناسی
عنوان خاکشناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کارشناسی ۳۰۴، درس(ع): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه خاکشناسی
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان تصفیه فاضلاب
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵
عنوان انرژی و محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: ارشد ۳۰۵، درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵
عنوان حفاظت خاک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کارشناسی ۳۰۴، درس(ع): پنج شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: خارج دانشکده
عنوان جلسه بحث
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حقوق ومدیریت محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کارشناسی ۳۰۴
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بهسازی طبیعت وحفظ محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کارشناسی ۳۰۴، درس(ع): پنج شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: خارج دانشکده
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان حفاظت آب و خاک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کارشناسی ۳۰۴
عنوان محیط زیست و کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کارشناسی ۳۰۴، درس(ع): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کارشناسی ۳۰۴
عنوان جلسه بحث
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان روشهای پیشرفته آماری
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵، درس(ع): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان خاکشناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کارشناسی ۳۰۴، درس(ع): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: آزمایشگاه خاکشناسی
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان تصفیه فاضلاب
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵
عنوان جلسه بحث
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حقوق ومدیریت محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حقوق ومدیریت محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان انرژی و محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵
عنوان جلسه بحث
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان محیط زیست و کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۲، حل تمرین(ع): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: خارج دانشکده
عنوان جلسه بحث
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اثرات زیست محیطی طرح های مهندسی رودخانه
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان خاکشناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کارشناسی ۳۰۴، درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰، حل تمرین(ع): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه مکانیک خاک
عنوان خاکشناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کارشناسی ۳۰۴
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان تصفیه فاضلاب
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵
عنوان حفاظت خاک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کارشناسی۳۰۶، حل تمرین(ع): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: خارج دانشکده
عنوان جلسه بحث
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حقوق ومدیریت محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کارشناسی ۳۰۴
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بهسازی طبیعت وحفظ محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: کارشناسی ۳۰۴، حل تمرین(ع): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: خارج دانشکده
عنوان انرژی و محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ارشد ۳۰۵
عنوان جلسه بحث
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان محیط زیست و کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۲، حل تمرین(ع): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: خارج دانشکده
عنوان جلسه بحث
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان روشهای پیشرفته آماری
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۴- ارشد گیاه پزشکی و باغبانی، درس(ع): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ز مکان: ۲۰۴- ارشد گیاه پزشکی و باغبانی
عنوان اثرات زیست محیطی طرح های مهندسی رودخانه
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان خاکشناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۲، حل تمرین(ع): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان خاکشناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۲، حل تمرین(ع): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان انرژی و محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۴- ارشد گیاه پزشکی و باغبانی، حل تمرین(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: ۲۰۴- ارشد گیاه پزشکی و باغبانی