مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱ارزیابی ریسک سرطان زائی و غیر سرطان زائی فلزات سنگین در شبکه توزیع آب شرب شهر زابلمحمدرضا رضائی - جمیله شهریاری - حسین کمانی - محمد حسین صیادی اناریدانشکده علوم پزشکی نیشابور2020
۲Urinary Metal Levels with Relation to Age, Occupation, and Smoking Habits of Male Inhabitants of Eastern Iranمحمد حسین صیادی اناری - برهان منصوری - مارتینا بلازیک - لوکاس بینکوسکی - نمام علی آزادی - امید مهران پور - علیرضا امیرابادی زادهBiological Trace Element Research2019
۳ارزیابی آلودگی به فلزات سنگین سرب، کروم و کادمیوم تحت تأثیر نوع کاربری در خاک و گیاه زعفران )مطالعه موردی: فردوس(محمد حسین صیادی اناری - نرگس صادق سرند - محمدرضا رضائیپژوهش های زعفران2019
۴Investigation of photocatalytic degradation of clindamycin by TiO2محمود حاجیانی - محمد حسین صیادی اناریjournal of water and environmental nanotechnology2019
۵Arsenic Removal from Mining Effluents Using Plant-Mediated, Green-Synthesized Iron Nanoparticlesسپیده جوانشیر - پری کریمی - محمد حسین صیادی اناری - هدا عرب یار محمدیprocesses2019
۶Investigation of photocatalytic degradation of clindamycin by TiO2محمود حاجیانی - محمد حسین صیادی اناریjournal of water and environmental nanotechnology2019
۷Investigation of photocatalytic degradation of clindamycin by TiO2محمود حاجیانی - اعظم غلامی - محمد حسین صیادی اناریjournal of water and environmental nanotechnology2019
۸Investigation of photocatalytic degradation of clindamycin by TiO2محمود حاجیانی - اعظم غلامی - محمد حسین صیادی اناریjournal of water and environmental nanotechnology2019
۹Evaluation of particulate matter PM2.5 and PM10 (Case study: Khash cement company, Sistan and Baluchestan)محمد حسین صیادی اناری - الهام شهری - محمد ولایت زادهJournal of Air Pollution and Health2019
۱۰بهینهسازی فرآیند جذب سطحی کروم از محلول آبی با استفاده از نانوذرات پالادیوم بیوسنتزشده توسط میکروجلبک اسپیرولینا پلاتنسیسمحمد حسین صیادی اناری - نرگس سلمانی - محمدرضا رضائیزیست فناوری2018
۱۱Removal of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid from aqueous solutions by modified magnetic nanoparticles with amino functional groupsمحمد حسین صیادی اناری - رضا جزینی زاده - محمدرضا رضائیjournal of water and environmental nanotechnology2020
۱۲A hierarchical Ca/TiO2/NH2-MIL-125 nanocomposite photocatalyst for solar visible light induced photodegradation of organic dye pollutants in waterمحمد حسین صیادی اناری - نجمه احمدپور - شاهینRSC Advances2020
۱۳Photocatalytic degradation of model pharmaceutical pollutant by novel magnetic TiO2@ZnFe2O4/Pd nanocomposite with enhanced photocatalytic activity and stability under solar light irradiationمحمد حسین صیادی اناری - نجمه احمدپور - سارا سبحانی - محمود حاجیانیJournal of Environmental Management2020
۱۴A potential natural solar light active photocatalyst using magnetic ZnFe2O4@ TiO2/Cu nanocomposite as a high performance and recyclable platform for degradation of naproxenمحمد حسین صیادی اناری - نجمه احمدپور - سارا سبحانی - محمود حاجیانیJournal of Cleaner Production2020
۱۵The potential evaluation of groundwater pollution based on the intrinsic and the specific vulnerability indexالهام یوسفی روبیات - الهام چمانه پور - محمد حسین صیادی اناریgroundwater for sustainable development2020
۱۶Sonocatalyst efficiency of palladium-graphene nanocomposite for ibuprofen degradation from aqueous solutionمحمد حسین صیادی اناری - عطیه یزدانی شرق - اوا حیدریjournal of water and environmental nanotechnology2019
۱۷Potable groundwater analysis using multivariate Groundwater Quality Index techniqueمحمد حسین صیادی اناری - ایمان فیاجی - هدی موسی زادهGlobal Journal of Environmental Science and Management2019
۱۸Investigation of heavy metals accumulation in the soil and pine treesمحمد حسین صیادی اناری - جواد خارکن - محمدرضا رضائیEnvironmental Health Engineering And Management Journal2019
۱۹Adsorption of Nickel and Chromium From Aqueous Solutions Using Copper Oxide Nanoparticles: Adsorption Isotherms, Kinetic Modeling, and Thermodynamic Studiesمحمد حسین صیادی اناری - راضیه حسینی - حسین شکریAvicenna Journal Of Environmental Health Engineering2019
۲۰برآورد نیاز آبی اکوهیدرولوژی ها تالاب در جهت توسعه پایدار منابع آبی (مطالعة موردی تالاب کجی نمکزار نهبندان)الهام یوسفی روبیات - محمد حسین صیادی اناری - الهام چمانه پورمحیط شناسی- Journal of Environmental Studies2020
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۵ مورد.