مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱بررسی میزان حذف کادمیوم از محلول های آبی به وسیله نانوکامپوزیت نیکل فریت با پوشش اکسید تیتانیومعلی اله رسانی,محمد حسین صیادی,محمدرضا رضائی,حسین شکریدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان2017
۲برهمکنشی داروهای موجود در محیط زیست و اثرات آن بر سلامت جامعهمحمد حسین صیادی,صیادی اناری احمد رضا,اسدپور محمد,شعبانی زیبادانشگاه علوم پزشکی رفسنجان2012
۳Urinary Metal Levels with Relation to Age, Occupation, and Smoking Habits of Male Inhabitants of Eastern IranMohammad Hossein Sayadi,Martyna Błaszczyk,Lukasz J. Binkowski,Nammam Ali Azadi,Omid Mehrpour,Biological Trace Element Research2020
۴Toxicological effects of transition metal-doped titanium dioxide nanoparticles on goldfish (Carassius auratus) and common carp (Cyprinus carpio)Mohammad Hossein Sayadi,Azadi Nammam Ali,Blahova Jana,Fathi Mokhtar,Miglietta Maria Lucia,Pirsaheb MaghdadChemosphere2019
۵An efficient removal of lead from aqueous solutions using FeNi3SiO2 magnetic nanocompositeAli Allahresani,Mohammad Hossein Sayadi,MohammadReza RezaeiSurfaces and Interfaces2018
۶COMPARATIVE ASSESSMENT OF ALTERNANTHERA PHILOXEROIDES AND HYGROPHILA SCHULLI IN LEAD PHYTOEXTRACTION FROM SOILMohammad Hossein Sayadi,N. SHABANI,D.M. MAHAJAN,V.R. GUNALEPollution Research2010
۷ارزیابی آلودگی فلزات سنگین روی، نیکل، کروم، سرب، کادمیوم، مس و آهن در آب، رسوبات سطحی و جلبک های سواحل شمالی دریای مکران در فصل تابستان 1399الهام یوسفی روبیات,محمد حسین صیادی,الهام شهریمحیط زیست جانوری2021
۸ارزیابی آلودگی به فلزات سنگین سرب، کروم و کادمیوم تحت تأثیر نوع کاربری در خاک و گیاه زعفران )مطالعه موردی: فردوس(محمد حسین صیادی,نرگس صادق سرند,محمدرضا رضائیپژوهش های زعفران2019
۹بررسی آلودگی خاک به فلزات سنگین با استفاده از شاخص فاکتور آلودگی در محل دفن زباله شهری زاهدانمحمد حسین صیادی,فاطمه بزی,محمدرضا رضائیمجله محیط زیست و مهندسی آب2017
۱۰بررسی عملکرد تالاب مصنوعی جریان زیرسطحی افقی در حذف ترکیبات نیتروژن از فاضلاب در اقلیم سرد و خشک، مطالعه موردی شهر بیرجندمحمد حسین صیادی,رضا کارگربیده,محمدرضا دوستیآب و فاضلاب2014
۱۱بررسی کمی و کیفی وضعیت آلودگی هوا و ارتباط آن با عوامل اقلیمی شهر بیرجند در سال 1391محمد حسین صیادی,رضایی ایوب,محمدرضا رضائیسلامت جامعه2013
۱۲Photocatalytic degradation of methyl orange dye using bismuth oxide nanoparticles under visible radiationMahmood Hajiani,Mohammad Hossein Sayadi,MohammadReza RezaeiInternational Journal of New Chemistry2021
۱۳Synthesis of modified beta bismuth oxide by titanium oxide and highly efficient solar photocatalytic properties on hydroxychloroquine degradation and pathwaysMohammad Hossein Sayadi,Fatemeh Kargar,Akram BemaniJournal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry2021
۱۴The potential evaluation of groundwater pollution based on the intrinsic and the specific vulnerability indexElham Yousefi roobiat,Mohammad Hossein Sayadigroundwater for sustainable development2020
۱۵Evaluation of particulate matter PM2.5 and PM10 (Case study: Khash cement company, Sistan and Baluchestan)Mohammad Hossein Sayadi,Mohammad VelayatzadehJournal of Air Pollution and Health2019
۱۶Arsenic (III) Adsorption Using Palladium Nanoparticles from Aqueous SolutionMohammad Hossein Sayadijournal of water and environmental nanotechnology2017
۱۷Birjand city air quality assessment based on AQI 2012-2013Mohammad Hossein Sayadi,MohammadReza RezaeiJournal of Middle East Applied Science and Technology2014
۱۸Bioaccumulation of chromium by Zea mays in wastewater-irrigated soil An experimental studyMohammad Hossein Sayadi,,PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL ACADEMY OF ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL SCIENCES2013
۱۹Performance evaluation of waste stabilization pond in Birjand Iran for the treatment of municipal sewageMohammad Hossein Sayadi,Mohammad Reza DoostiPROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL ACADEMY OF ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL SCIENCES2013
۲۰Environmental noise study in the city of Anar in IranMohammad Hossein Sayadi,Sayadi A.R.,Shabani ZEcology, Environment and Conservation2012
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۲۰ مورد.