سید محمد تاجبخش فخرآبادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲مرتع و آبخیزداریدانشگاه گرگان
کارشناسی ارشد۱۳۷۴آبخیزداریدانشگاه تهران
دکتری۱۳۸۸آبخیزداری-ژئومورفولوژیدهلی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجند- دانشکده منابع طبیعیعضو هیئت علمیپیمانیتمام وقت۱۲