مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱تاثیر مقدار دبی برروی دقت واسنجی مدل بارش رواناب kineros2محسن پوررضابیلندی - فاطمه پورحق وردی - هادی معماریان خلیل آباد - سیدمحمد تاجبخش فخرآبادییازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه2019-01-29
۲مقایسه بارش-رواناب مدلسازی شده توسط KINEROS2و معادلات منطقه ای )مورد مطالعه: حوضه بار خراسان رضوی(محسن پوررضابیلندی - فاطمه پورحق وردی - هادی معماریان خلیل آباد - سیدمحمد تاجبخش فخرآبادیاولین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب2018-11-20
۳بهینهسازی مدل KINEROS2با استفاده از بسته الحاقی Hydroمحسن پوررضابیلندی - فاطمه پورحق وردی - هادی معماریان خلیل آباد - سیدمحمد تاجبخش فخرآبادیاولین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب2018-11-20
۴اولویت بندی پتانسیل زیرحوضه ها جهت استحصال آب باران در منطقه آسیاب جفته کرمانجواد چزگی - اسماعیل سهیلی - سیدمحمد تاجبخش فخرآبادینهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران2020-09-05
۵بررسی راهکارهای توانمندسازی جوامع محلی در اجرای مشارکتی پروژه- های آب و خاکمحمدرضا بخشی - سیدمحمد تاجبخش فخرآبادی - فاطمه خواجوئی راوریهشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران با رویکرد پیوند چرخه آب و اکولوژی در مناطق خشک برای پایداری2021-02-15
۶فناوریهای بومی، نوین و دانش بنیان استحصال آب بارانسیدمحمد تاجبخش فخرآبادی - فائزه لمزانی نژاد - بهروز منفردهشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران2019-11-26
۷اهمیت بندسارها جهت تامین آب باران در مناطق کویریلیدا خطیب - سیدمحمد تاجبخش فخرآبادیهشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران2019-11-26
۸کاربرد روش SMCE در مکان یابی سدهای اصلاحی توری سنگی در منطقه طرقجواد چزگی - سیدمحمد تاجبخش فخرآبادی - نور حمزهسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست2018-10-02
۹استحصال آب باران ضرورت تامین پایدار آبسیدمحمد تاجبخش فخرآبادیهشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران2019-11-26
۱۰بندسارها روشی مناسب برای زراعت سیلابی )مطالعه موردی : جلگه ماژان(سیدمحمد تاجبخش فخرآبادی - بتول بگیان کوله مرزی - عبدالله میرزاییهشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران2019-11-26
۱۱ارزیابی بحران آب در دشت سبزوار با استفاده از شاخص های منابع آبسیدمحمد تاجبخش فخرآبادی - زهرا گوهریچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران2019-07-16
۱۲استفاده از تکنیک فازی - تاپسیس در اولویت بندی عملیات اجرایی آبخیزداری(مطالعه موردی حوضه آبخیز دشت مختاران، بیرجند)بهروز ابراهیمی مسک، هادی معماریان خلیل آباد، سید محمد تاجبخش فخرآبادی، امیرحسین آقاخانی افشارسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397/07/10 - 1397/07/11
۱۳بررسی تغییرات آبدهی قنوات شهرستان بیرجند و ارتباط آن با تغییرات بارشارزو شفیعی بافتی، زینب عباسی، سید محمد تاجبخش فخرآبادی، هادی معماریان خلیل آبادسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397/07/10 - 1397/07/11
۱۴استفاده از رواناب های سطوح سنگی در آبیاری تکمیلی( بر اساس مطالعات ارتفاعات جنوبی مشهد، زشک- ابرده شهرستان شاندیز و پارک قهستان قائن)محدثه رحیم پورمرادی، سید محمد تاجبخش فخرآبادی، هادی معماریان خلیل آبادششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران1396/11/25 - 1396/11/26
۱۵استفاده از آب خاکستری جهت آبیاری تکمیلی( مطالعه موردی روستای فورجان شهرستان بیرجند)زینب عباسی، ارزو شفیعی بافتی، سید محمد تاجبخش فخرآبادی، هادی معماریان خلیل آبادششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران1396/11/25 - 1396/11/26
۱۶تعیین نقاط آبگرفتگی و طراحی ابعاد بهینه کانال های منطقه 9 شهرداری مشهد با هدف استحصال آب بارانفاطمه رضایی، عبدالرضا بهره مند، واحد بردی شیخ، محمدتقی دستورانی، سید محمد تاجبخش فخرآبادیششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران1396/11/25 - 1396/11/26
۱۷ارزیابی پتانسیل فرسایش خاک با استفاده از GIS و مدل E30بلقیس خسروی، سید محمد تاجبخش فخرآبادی، هادی معماریان خلیل آباد، مرتضی دهقانیهمایش آینده پژوهی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست خراسان جنوبی1396/09/21 - 1396/09/21
۱۸استفاده از تکنیک بهینه سازی انبوه ذرات (pso) به منظور مدیریت بهینه منابع آب با رویکرد آینده پژوهیفاطمه پورحق وردی، هادی معماریان خلیل آباد، سید محمد تاجبخش فخرآبادی، محسن پوررضا بیلندیهمایش آینده پژوهی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست خراسان جنوبی1396/09/21 - 1396/09/21
۱۹استفاده از تکنیک فازی تاپسیس در اولویت بندی واحدهای هیدرولوژیک به منظور مدیریت آینده نگر حوزه آبخیز (مطالعه موردی حوزه آبخیز دشت مختاران بیرجند)بهروز ابراهیمی مسک، هادی معماریان خلیل آباد، سید محمد تاجبخش فخرآبادیهمایش آینده پژوهی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست خراسان جنوبی1396/09/21 - 1396/09/21
۲۰ارزیابی مولفه های اقلیمی دما و بارش در دوره های آتی با استفاده از گزارش پنجم هیئت بین الدول تغییر اقلیم(مطالعه موردی زشک ابرده شهرستان شاندیز)محدثه رحیم پورمرادی، سید محمد تاجبخش فخرآبادی، هادی معماریان خلیل آبادهمایش آینده پژوهی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست خراسان جنوبی1396/09/21 - 1396/09/21
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۰ مورد.