برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان مدل های فرسایش و رسوب
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: آزمایشگاه سنجش از دور، درس(ع): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه سنجش از دور
عنوان آبخیزداری شهری
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: آزمایشگاه سنجش از دور، درس(ع): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: آزمایشگاه سنجش از دور
عنوان حرکت های توده ای زمین
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کارشناسی۳۰۶
عنوان سازندهای دوران چهارم
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: کارشناسی۳۰۶، درس(ع): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: آزمایشگاه ژئومورفولوژی
عنوان برف و بهمن
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: کارشناسی۳۰۶، درس(ع): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: آزمایشگاه ژئومورفولوژی
عنوان مدیریت جامع حوزه های آبخیز
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان ژئومورفولوژی (۱ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: آزمایشگاه ژئومورفولوژی، درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه ژئومورفولوژی
عنوان آبخیزداری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۸، درس(ع): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
عنوان مدیریت جامع حوزه های آبخیز
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: کارشناسی۳۰۶، درس(ع): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
عنوان سازندهای کواترنر
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: کارشناسی۳۰۶، درس(ع): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان برف و بهمن
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: کارشناسی۳۰۶
عنوان مدلهای فرسایش و رسوب
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کارشناسی۳۰۶
عنوان موضوع ویژه
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کارشناسی۳۰۶
عنوان حرکتهای توده ای زمین
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه ژئومورفولوژی
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان ژئومورفولوژی (۲ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۸، درس(ع): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: آزمایشگاه ژئومورفولوژی
عنوان ژئومورفولوژی (۲ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۸، درس(ع): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: آزمایشگاه ژئومورفولوژی
عنوان ژئومورفولوژی کاربردی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۸
عنوان سازندهای دوران چهارم
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ز مکان: کارشناسی۳۰۶، درس(ع): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: آزمایشگاه ژئومورفولوژی
عنوان برف و بهمن
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: کارشناسی۳۰۶، درس(ع): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: آزمایشگاه ژئومورفولوژی
عنوان مدیریت جامع حوزه های آبخیز
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کارشناسی۳۰۶
عنوان ژئومورفولوژی (۱ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۸، درس(ع): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه ژئومورفولوژی
عنوان ژئومورفولوژی (۱ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۸، درس(ع): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: آزمایشگاه ژئومورفولوژی
عنوان آبخیزداری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۱، درس(ع): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ژئومورفولوژی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۸
عنوان حفاظت خاک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۸، درس(ع): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان مدلهای فرسایش و رسوب
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کارشناسی۳۰۶
عنوان موضوع ویژه
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: کارشناسی۳۰۶
عنوان حرکتهای توده ای زمین
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کارشناسی۳۰۶
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان حفاظت آب و خاک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۸، درس(ع): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: خارج دانشکده
عنوان ژئومورفولوژی (۲ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: آزمایشگاه ژئومورفولوژی، درس(ع): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: آزمایشگاه ژئومورفولوژی
عنوان سازندهای دوران چهارم
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: کارشناسی۳۰۶، درس(ع): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: آزمایشگاه ژئومورفولوژی
عنوان برف و بهمن
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: کارشناسی۳۰۶، درس(ع): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: آزمایشگاه ژئومورفولوژی
عنوان مدیریت جامع حوزه های آبخیز
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کارشناسی۳۰۶
عنوان آبخیزداری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۸، درس(ع): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
عنوان آبخیزداری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۸، درس(ع): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آبخیزداری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۸، درس(ع): پنج شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان مدلهای فرسایش و رسوب
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کارشناسی۳۰۶
عنوان حرکتهای توده ای زمین
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کارشناسی۳۰۶
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان ژئومورفولوژی (۱ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۸، درس(ع): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه ژئومورفولوژی
عنوان کارتوگرافی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ز مکان: آزمایشگاه سنجش از دور، درس(ع): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: آزمایشگاه سنجش از دور
عنوان ژئومورفولوژی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۸
عنوان سامانه های اطلاعات جغرافیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: آزمایشگاه سنجش از دور
عنوان سازندهای دوران چهارم
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: کارشناسی۳۰۶، درس(ع): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه ژئومورفولوژی
عنوان برف و بهمن
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: کارشناسی۳۰۶، درس(ع): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه ژئومورفولوژی
عنوان مدیریت جامع حوزه های آبخیز
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کارشناسی۳۰۶
عنوان آبخیزداری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۸، درس(ع): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان آبخیزداری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۸، درس(ع): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آبخیزداری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۸
عنوان مسائل اقتصادی و اجتماعی حوزه های آبخیز
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: آزمایشگاه ژئومورفولوژی
عنوان مدلهای فرسایش و رسوب
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: آزمایشگاه ژئومورفولوژی
عنوان حرکتهای توده ای زمین
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: آزمایشگاه ژئومورفولوژی
عنوان ژئومورفولوژی (۱ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کارشناسی۳۰۶، درس(ع): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه ژئومورفولوژی
عنوان ژئومورفولوژی (۱ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کارشناسی۳۰۶، درس(ع): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: آزمایشگاه ژئومورفولوژی
عنوان ژئومورفولوژی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کارشناسی۳۰۶، درس(ع): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان مدیریت جامع حوزه های آبخیز
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه سنجش از دور
عنوان آبخیزداری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کارشناسی۳۰۶، درس(ع): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان سازه های مهندسی حفاظت آب و خاک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کارشناسی۳۰۶
عنوان سامانه های اطلاعات جغرافیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: آزمایشگاه سنجش از دور، درس(ع): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: آزمایشگاه سنجش از دور
عنوان مبانی مدلسازی اکوسیتم های مرتعی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه سنجش از دور
عنوان ژئومورفولوژی (۱ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کارشناسی۳۰۶، درس(ع): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه ژئومورفولوژی
عنوان ژئومورفولوژی (۱ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کارشناسی۳۰۶، درس(ع): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: آزمایشگاه ژئومورفولوژی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سازه های مهندسی حفاظت آب و خاک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کارشناسی۳۰۶
عنوان آمایش سرزمین
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه سنجش از دور
عنوان هیدرولوژی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه ژئومورفولوژی، درس(ع): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: خارج دانشکده
عنوان آبخیزداری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۸، درس(ع): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: خارج دانشکده
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سامانه های اطلاعات جغرافیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: آزمایشگاه سنجش از دور، درس(ع): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه سنجش از دور
عنوان هیدرولوژی کاربردی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۸
عنوان حفاظت خاک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۴، حل تمرین(ع): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: خارج دانشکده
عنوان آمایش سرزمین
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه سنجش از دور
عنوان اصول سنجش از دور
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۵، درس(ع): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: آزمایشگاه سنجش از دور
عنوان اصول سنجش از دور
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۵، درس(ع): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه سنجش از دور
عنوان کاربرد GIS در مرتع و آبخیز
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: آزمایشگاه سنجش از دور، درس(ع): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: آزمایشگاه سنجش از دور
عنوان کاربرد GIS در مرتع و آبخیز
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: آزمایشگاه سنجش از دور، درس(ع): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه سنجش از دور
عنوان هیدرولوژی کاربردی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه ژئومورفولوژی، درس(ع): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
عنوان آبخیزداری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۸، درس(ع): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: خارج دانشکده
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان هیدرولوژی مرتع
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: آزمایشگاه آنالیز مرتع
عنوان سامانه های اطلاعات جغرافیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: آزمایشگاه آنالیز مرتع، درس(ع): سه شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: آزمایشگاه آنالیز مرتع
عنوان ژئومورفولوژی (۱ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۸، درس(ع): دو شنبه ۱۹:۰۰-۲۱:۰۰ مکان: آزمایشگاه ژئومورفولوژی
عنوان ژئومورفولوژی (۱ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۸، درس(ع): دو شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: آزمایشگاه ژئومورفولوژی
عنوان هیدرولوژی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۴، درس(ع): یک شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰ مکان: آزمایشگاه آبیاری و زهکشی
عنوان هیدرولوژی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): جمعه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۱، درس(ع): جمعه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه آبیاری و زهکشی
عنوان ژئومورفولوژی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۲، درس(ع): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: آزمایشگاه ژئومورفولوژی
عنوان ژئومورفولوژی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۲، درس(ع): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: آزمایشگاه ژئومورفولوژی
عنوان هیدرولوژی کاربردی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۸، حل تمرین(ع): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه سنجش از دور
عنوان آبخیزداری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه سنجش از دور، درس(ع): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: خارج دانشکده
عنوان ژئومورفولوژی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آبخیزداری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حفاظت خاک
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ژئومورفولوژی کاربردی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آبخیزداری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حفاظت آب خاک
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصول مدیریت آب و خاک
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حفاظت آب و خاک
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصول ابخیزداری در مناطق نیمه خشک
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حفاظت آب خاک
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصول مدیریت آب و خاک
مقطع تحصیلی کارشناسی