مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱تعیین مهمترین پارامترهای تاثیر گذار بر میزان رواناب شهری با استفاده از مدلSWMM (مطالعه موردی :شهر مشهد- منطقه 9)سیدمحمد تاجبخش فخرآبادیپژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز2019
۲استفاده از HydroPSO در واسنجی مدل هیدرولوژی KINEROS2 جهت شبیه‌سازی رواناب در حوزه‌های آبخیز مناطق نیمه خشک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بار نیشابور)محسن پوررضابیلندی - فاطمه پورحق وردی - هادی معماریان خلیل آباد - سیدمحمد تاجبخش فخرآبادی - میثم مجیدیپژوهش های فرسایش محیطی2021
۳بررسی تغییراتکاربری اراضی شهری با استفاده از مدلASSAسیدمحمد تاجبخش فخرآبادیسامانه های سطوح آبگیر باران2018
۴ASSA MODELS AND GIS INTEGRATION IN THE DETERMINATION OF FLOODING POINT IN DIFFERENT RETURN PERIODSسیدمحمد تاجبخش فخرآبادیAgronomical Research in Moldavia2019
۵بررسی زمین ساخت فعال در شمال حوضه آبخیز دشت بیرجند با استفاده از فاکتورهای موفومتریکزینب عباسی - سیدمحمد تاجبخش فخرآبادی - سیدمرتضی موسوی - هادی معماریان خلیل آبادپژوهش های ژئومورفولوژی کمی2020
۶بررسی زمین ساخت فعال با استفاده از شاخص‌های مورفومتریک در جنوب حوزه آبخیز دشت بیرجندزینب عباسی - سیدمحمد تاجبخش فخرآبادی - هادی معماریان خلیل آباد - سیدمرتضی موسویزمین ساخت2020
۷مکان یابی و اولویت بندی محل مناسب احداث بندهای خاکی با استفاده از مدل های بولین و MADMجواد چزگی - حمزه نور - سیدمحمد تاجبخش فخرآبادی - اسماعیل سهیلیپژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز2020
۸مقایسه الگوریتم ژنتیک و برنامهریزی خطی برای حل مسائل بهینهسازی کاربری اراضی حوزههای آبخیزسیدمحمد تاجبخش فخرآبادی - هادی معماریان خلیل آبادمهندسی و مدیریت آبخیز2019
۹اولویت بندی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک(مطالعه موردی-بخشی اززون کپه داغ-هزارمسجد)سیدمحمد تاجبخش فخرآبادی - هادی معماریان خلیل آبادپژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز2019
۱۰اولویت بندی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک(مطالعه موردی-بخشی اززون کپه داغ-هزارمسجد)سیدمحمد تاجبخش فخرآبادی - هادی معماریان خلیل آبادپژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز2019
۱۱مقایسه الگوریتم ژنتیک و برنامهریزی خطی برای حل مسائل بهینهسازی کاربری اراضی حوزههای آبخیزسیدمحمد تاجبخش فخرآبادی - هادی معماریان خلیل آبادمهندسی و مدیریت آبخیز2019
۱۲مقایسه تحلیلی بین فعالیت های انجام شده با پروزه های پیش بینی شده آبخیزداری در حوزه آبخیز دشت مختاران خراسان جنوبیسیدمحمد تاجبخش فخرآبادی - هادی معماریان خلیل آبادترویج و توسعه آبخیزداری2018
۱۳مقایسه تحلیلی بین فعالیت های انجام شده با پروزه های پیش بینی شده آبخیزداری در حوزه آبخیز دشت مختاران خراسان جنوبیسیدمحمد تاجبخش فخرآبادی - هادی معماریان خلیل آبادترویج و توسعه آبخیزداری2018
۱۴بررسی نقش بارگذاری رسوبات معلق بر تغییرات مورفولوژی رودخانه هیرمند، مطالعه موردی: رودخانه سیستانغلامرضا میراب شبستری - معین جهان تیغ - سیدمحمد تاجبخش فخرآبادی - هادی معماریان خلیل آبادمهندسی و مدیریت آبخیز2019
۱۵مقایسه کارایی شبکه های عصبی CAFIS, MLP و MLP بهینه شده به روش ژنتیک در شبیه سازی رسوب معلق رودخانه ( مطالع موردی حوزه آبخیز زشک -ابرده شاندیز)سید محمد تاجبخش فخرآبادی, هادی معماریان خلیل آباد, فاطمه محمدی گیوشادپژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1397
۱۶تحلیل عدم قطعیت تغییرات متغیرهای اقلیمی بارش و دما تحت تاثیر بارش و دما تحت تاثیر تغییر اقلیم(مطالعه موردی استان خراسان جنوبی)علی شهیدی, سید محمد تاجبخش فخرآبادی, عباس خاشعی سیوکی, حسین خزیمه نژاد, احمد جعفرزادهاکوهیدرولوژی1396
۱۷بررسی آماری روند رسوب معلق در ارتباط با عملیات اجرایی آبخیزداری با استفاده از تحلیل سری های زمانی(مطالعه موردی حوزه آبخیز بار نیشابور)مرضیه سبحانی, سید محمد تاجبخش فخرآبادی, هادی معماریان خلیل آبادعلوم و مهندسی آبخیزداری ایران1396
۱۸بررسی اثر اقلیمی بر منابع آب زیرزمینی با استفاده از تحلیل سری های زمانی-مکانی(منطقه مورد مطالعه ردشت مشهد در حوضه آبخیز کشف رود)سمیرا نورمحمدی, سید محمد تاجبخش فخرآبادی, هادی معماریان خلیل آبادجغرافیا و مخاطرات محیطی1396
۱۹بررسی اثر عنصر بارش بر منابع آب زیرزمینی با استفاده از تحلیل سری های زمانی-مکانی خشکسالی(مطالعه موردی دشت مشهد در حوزه آبخیز کشف رودسمیرا نورمحمدی, سید محمد تاجبخش فخرآبادی, هادی معماریان خلیل آبادجغرافیا و مخاطرات محیطی1396
۲۰استفاده از رواناب های سطوح سنگی در آبیاری تکمیلی(مطالعه موردی حوزه آبخیز زشک- ابرده شهرستان طرقبه- شاندیزهادی معماریان خلیل آباد, سید محمد تاجبخش فخرآبادی, l Siva kumar, k Balasundramسامانه سطوح آبگیر باران1395
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۱ مورد.