برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان سازگاری سلولی با فعالیت ورزشی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه-۱
طرح درس دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی 96
عنوان سمینار در بیوشیمی ومتابولیسم ورزشی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
طرح درس دانشجویانی که استاد راهنما رساله ی آنها آقای دکتر افضل پور می باشد.
عنوان اصول وروش شناسی تمرین
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۴۰۶
طرح درس علوم زیستی 94
عنوان تکنیک های آزمایشگاهی در علوم ورزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه-۱
طرح درس علوم زیستی 93
عنوان سمینار در فیزبولوژی فعالیت ورزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
طرح درس دانشجویانی که استاد راهنمای پایانامه ی آن ها آقای دکتر افضل پور می باشد.
عنوان سمینار پژوهشی- تمرین ورزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
طرح درس دانشجویانی که استاد راهنمای پایانامه ی آن ها آقای دکتر افضل پور می باشد.
عنوان تکنیک های آزمایشگاهی در تمرین و فعالیت ورزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ع): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: آزمایشگاه-۱
طرح درس ارشد فیزیولوژی فعالیت ورزشی کاربردی 96
عنوان پاسخ های ایمنی به فعالیت ورزشی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۴۰۷
طرح درس دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی 96
عنوان استعداد یابی در ورزش
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۴۰۶
طرح درس علوم انسانی و علوم زیستی 94
عنوان ایمونولوژی فعالیت ورزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه-۱
طرح درس ارشد فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض 95
عنوان اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۴۰۶
طرح درس ارشد فیزیولوژی کاربردی 96
عنوان برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت و استقامت
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۴۰۷
عنوان سازگاری سلولی با فعالیت ورزشی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۴۰۷
طرح درس دکتری 95
عنوان سمینار در بیوشیمی ومتابولیسم ورزشی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
طرح درس دانشجویانی که استاد راهنما رساله ی آنها دکتر افضل پور می باشد.
عنوان سمینار در فیزبولوژی فعالیت ورزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
طرح درس دانشجویانی که استاد راهنما پایانامه آنها دکتر افضل پور می باشد
عنوان تکنیک های آزمایشگاهی پیشرفته فعالیت ورزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه-۱
طرح درس ارشد فیزیولوژی محض 95
عنوان سمینار پژوهشی- تمرین ورزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
طرح درس دانشجویانی که استاد راهنما پایانامه آنها دکتر افضل پور می باشد
عنوان پاسخ های ایمنی به فعالیت ورزشی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۴۰۷
طرح درس دکتری بیوشیمی 95
عنوان استعداد یابی در ورزش
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۴۰۷
طرح درس علوم انسانی و علوم زیستی 93
عنوان اصول وروش شناسی تمرین
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۴۰۶
طرح درس فیزیولوژی ورزشی 92
عنوان ایمونولوژی فعالیت ورزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۴۰۶
طرح درس ارشد فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض 94
عنوان اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۴۰۶
طرح درس ارشد فیزیولوژی کاربردی 95
عنوان برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت و استقامت
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه-۱
طرح درس ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی 94
عنوان سازگاری سلولی با فعالیت ورزشی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه-۱
طرح درس دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی 94
عنوان سمینار در بیوشیمی ومتابولیسم ورزشی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
عنوان مبانی آناتومی حرکتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۴۰۷
طرح درس علوم زیستی و علوم انسانی 94
عنوان شنا۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: استخر شنا، درس(ع): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: استخر شنا
طرح درس پسران علوم انسانی 94
عنوان ترکیب بدن وکنترل وزن
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۴۰۶
طرح درس ورودی 92 و 91
عنوان تکنیک های آزمایشگاهی پیشرفته فعالیت ورزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه-۱
طرح درس فیزیولوژی محض 94
عنوان پاسخ های ایمنی به فعالیت ورزشی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: تحصیلات تکمیلی ۱
طرح درس دکتری فیزیزولوژی 94
عنوان فیزیولوژی انسانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۴۰۷
طرح درس علوم زیستی و علوم انسانی 93
عنوان استعداد یابی در ورزش
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۴۰۷
طرح درس فیزیولوژی 92
عنوان روش تحقیق در علوم ورزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۴۰۷
طرح درس ارشد فیزیولوژی محض و کاربردی 94
عنوان ایمونولوژی فعالیت ورزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۴۰۶
طرح درس ارشد فیزیزولوژی 93
عنوان اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۴۰۶
طرح درس ارشد فیزیولوژی کاربردی 94
عنوان سازگاری سلولی با فعالیت ورزشی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه فیزیولوژی
طرح درس دکتری 93
عنوان سمینار در بیوشیمی ومتابولیسم ورزشی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: آزمایشگاه فیزیولوژی
طرح درس دکتری 93
عنوان اصول وروش شناسی تمرین
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۴۰۶
طرح درس فیزیولوژی 91
عنوان فوتسال
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: سالن بازی های توپی کوثر، درس(ع): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: سالن بازی های توپی کوثر
طرح درس برادران مدیریت 91
عنوان فوتسال
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: سالن بازی های توپی کوثر، درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: سالن بازی های توپی کوثر
طرح درس برادران فیزیولوژی 91
عنوان سمینار در فیزبولوژی فعالیت ورزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: تحصیلات تکمیلی ۱
طرح درس ارشد فیزیولوژی 93
عنوان تکنیک های آزمایشگاهی پیشرفته فعالیت ورزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ع): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه فیزیولوژی
طرح درس ارشد فیزیولوژی 93
عنوان فیزیولوژی ورزشی کاربردی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
طرح درس ارشد فیزیولوژی 93
عنوان پاسخ های ایمنی به فعالیت ورزشی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: تحصیلات تکمیلی ۱
طرح درس دکتری 93
عنوان استعداد یابی در ورزش
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
طرح درس مدیریت 91
عنوان استعداد یابی در ورزش
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۴۰۶
طرح درس فیزیولوژی 91
عنوان طراحی برنامه های ورزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۴۰۷
طرح درس فیزیولوژی 90
عنوان تکنیک های آزمایشگاهی در فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی
طرح درس تکدرس برای آقای حسن حیدری- حمیدرضا خاتمی- سعید تفضلی زاده
عنوان فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۴۰۷
طرح درس ارشد فیزیولوژی 93
عنوان فیزیولوژی ورزشی کاربردی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۴۰۷
طرح درس ارشد فیزیولوژی 92
عنوان تاثیر عوامل محیطی بر فعالیت ورزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه فیزیولوژی
طرح درس ارشد فیزیولوژی 92
عنوان ترکیب بدن وکنترل وزن
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۴۰۶
طرح درس ورودی 91 فیزیولوژی
عنوان علم تمرین
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۴۰۶
طرح درس ورودی فیزیولوژی 90
عنوان فیزیولوژی ورزش کاربردی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۴۰۶
طرح درس ورودی فیزیولوژی 89
عنوان فیزیولوژی ورزش دوران رشد
مقطع تحصیلی کارشناسی
طرح درس موردی برای خانم سکینه دلاکه
عنوان تکنیک های آزمایشگاهی در فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۴۰۷
طرح درس ورودی فیزیولوژی 89
عنوان فیزیولوژی ورزشی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه فیزیولوژی
طرح درس ارشد فیزیولوژی 92
عنوان تکنیک های آزمایشگاهی پیشرفته فعالیت ورزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه فیزیولوژی
طرح درس ارشد فیزیولوژی 92
عنوان ایمونولوژی فعالیت ورزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه فیزیولوژی
طرح درس ارشد فیزیولوژی 92
عنوان علم تمرین
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه فیزیولوژی
طرح درس ارشد فیزیولوژی 91
عنوان تکنیک های آزمایشگاهی در فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه فیزیولوژی
طرح درس ارشد فیزیولوژی 91
عنوان فیزیولوژی ورزش ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۴۰۶
طرح درس مدیریت 91
عنوان فیزیولوژی ورزش ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۴۰۷
طرح درس فیزیولوژی 91
عنوان فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه فیزیولوژی
طرح درس ارشد عمومی 91
عنوان روش تحقیق در علوم ورزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
طرح درس ارشد 92 فیزیولوژی
عنوان فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه فیزیولوژی
طرح درس ارشد 92 فیزیولوژی
عنوان روش تحقیق در مدیریت ورزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۴۰۷
طرح درس ارشد 92 مدیریت
عنوان فیزیولوژی انسان ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۴۰۶
طرح درس ارشد فیزیولوژی 91
عنوان فیزیولوژی ورزشی کاربردی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
طرح درس ارشد ورودی 91 فیزیولوژی
عنوان سمینار در مسائل فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: تحصیلات تکمیلی ۱
طرح درس دکتری 91
عنوان علم تمرین
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۴۰۶
طرح درس ورودی 89 فیزیولوژی
عنوان فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه فیزیولوژی
طرح درس ورودی 90 ارشد عمومی
عنوان فیزیولوژی ورزش دوران رشد
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۴۰۶
طرح درس ورودی 89 فیزیولوژی
عنوان فیزیولوژی ورزش دوران رشد
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۸
طرح درس ورودی 88 فیزیولوژی
عنوان آزمون جامع
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
طرح درس دکترا ورودی 90
عنوان طرح و روش های تحقیق در علوم تجربی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۴۰۷
طرح درس ارشد فیزیولوزی 91
عنوان فیزیولوژی انسان ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۴۰۷
طرح درس ارشد فیزیولوزی 91
عنوان علم تمرین
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه فیزیولوژی
طرح درس ارشد فیزیولوزی 90
عنوان مطالعه تحقیقات جدید ( سمینار )
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: آزمایشگاه فیزیولوژی
طرح درس ارشد فیزیولوزی 90
عنوان سازگاری عصب وعضله در ورزش
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه فیزیولوژی
طرح درس دکتری91
عنوان تکنیکهای آزمایشگاهی در فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: آزمایشگاه فیزیولوژی
طرح درس دکتری91
عنوان سمینار در مسائل فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۴۰۶
طرح درس دکتری
عنوان کشتی ۱ ( برادران )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): پنج شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
طرح درس سلیمان نداف کلاته (درس موردی)
عنوان طرح و روش های تحقیق در علوم تجربی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: ۴۰۷
طرح درس ارشد 1390 فیزیولوزی
عنوان فیزیولوژی انسان ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه فیزیولوژی
طرح درس ارشد فیزیولوزی
عنوان فیزیولوژی ورزشی کاربردی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۱
طرح درس ارشد 1390 فیزیولوزی
عنوان سازگاری عصب وعضله در ورزش
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۴۰۷
عنوان تکنیکهای آزمایشگاهی در فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۴۰۷
عنوان طراحی برنامه های ورزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۴۰۷
عنوان فیزیولوژی ورزش کاربردی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۴۰۷
عنوان فیزیولوژی انسان ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه فیزیولوژی
عنوان فیزیولوژی ورزشی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۴۰۶
عنوان فیزیولوژی انسان
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۴۰۶
عنوان فیزیولوژی انسان
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۴۰۷
عنوان علم تمرین
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۴۰۷
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۴۰۷
عنوان فیزیولوژی ورزش دوران رشد
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۴۰۷
عنوان آناتومی انسانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: تربیت بدنی
عنوان آناتومی انسانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: تربیت بدنی
عنوان فیزیولوژی ورزشی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰ مکان: ۴۰۹
عنوان بدمینتون ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: سالن بازی های توپی فجر، درس(ع): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: سالن بازی های توپی فجر
عنوان فیزیولوژی انسانی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: سایت کامپیوتر
عنوان طراحی برنامه های ورزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: تربیت بدنی
عنوان فیزیولوژی ورزش کاربردی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: کارگاه تخصصی
عنوان فیزیولوژی انسان
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شنا۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شنا۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان علم تمرین
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آناتومی انسانی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان فیزیولوژی ورزش دوران رشد
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تربیت بدنی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آناتومی انسانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بدمینتون ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان فیزیولوژی انسانی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان طراحی برنامه های ورزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان فیزیولوژی ورزش کاربردی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ورزش تخصصی اجتماعی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان فیزیولوژی انسان
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان علم تمرین
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آناتومی انسانی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان فیزیولوژی ورزش دوران رشد
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تکنیک های آزمایشگاهی در فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان متون خارجی تخصصی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی