مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱اثر مصرف حاد مکمل های کافئین، ال کارنیتین ، کافئین و ال کارنیتین بر روی عملکرد بی هوازی تکراری دانشجویان پسر فعالپوریا صوفی نژاد، محسن محمدنیا احمدی، محمداسماعیل افضل پوردومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت1397/08/03 - 1397/08/03
۲بررسی تاثیر یک دوره تمرین هوازی با مصرف زیره سبز بر سطح سرمی بتا -اندورفین و درد ناشی از دیسمنوره اولیه در دختران غیر ورزشکارمحمداسماعیل افضل پور، محدثه عیدی کاخکی، ناهید قنبرزادهسومین همایش ملی ورزش و بیماری ها1396/09/09 - 1396/09/10
۳تاثیر یک دوره تمرین تداومی و تناوبی بر سطح گیرنده انسولین GLUT4 و AMPK و عضله نعلی موش های صحرایی نر دیابتی شدهمحمداسماعیل افضل پورسومین همایش ملی ورزش و بیماری ها1396/09/09 - 1396/09/10
۴مقایسه برخی از عوامل آنتروپومتری، ساختار بدنی و آمادگی جسمانی دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکارسعید ایل بیگی، نفیسه عربشاهی، محمداسماعیل افضل پوردهمین همایش بین المللی علوم ورزشی1396/02/06 - 1396/02/07
۵فعالیت فیزیکی در سالمندانمحمداسماعیل افضل پور، حسین طاهری چادر نشینپنجمین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت1395/12/03 - 1395/12/05
۶تاثیر 10 هفته تمرین نتاوبی شدید و مکمل چای سبز بر سطوح سرمی SRIT و PGC-1در زنان دارای اضافه وزنالهام قاسمی، محمداسماعیل افضل پور، اصغر زرباننهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی1394/12/19 - 1394/12/20
۷تمرین تناوبی شدید موجب سازگاری نروتروفینی بیشتری نسبت به تمرین تداومی شدید می شودحسین طاهری چادرنشین، محمداسماعیل افضل پور، حسین ابطحی ایوری، محسن فوادالدینینهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی1394/12/19 - 1394/12/20
۸تاثیر مکمل دهی ویتامین ای بر سازگاری نروتروفینی ناشی از تمرین شدیدحسین طاهری چادرنشین، محمداسماعیل افضل پور، حسین ابطحی ایوری، محسن فوادالدینینهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی1394/12/19 - 1394/12/20
۹تاثیرمصرف ویتامین ایی بر سطوح پروتئین واکنش گر سی و پروتئین شوک حرارتی 70 در سرم خون موش های صحرایی تحت تمریننرگس دهقان، هادی سریر، محمداسماعیل افضل پور، حسین طاهری چادرنشیناولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی1394/03/06 - 1394/03/07
۱۰- ( تاثیر 4 هفته مصرف عصاره زعفران بر فعالیت آنزیم پارااکسوناز 1 PON1 ( و پروتئین واکنشی (CRP) C سرم زنان جوان سالم به دنبال یک جلسه تمرین مقاومتی حادمحمداسماعیل افضل پور، محبوبه عجم، حسین ابطحی ایوری، مرضیه ثاقب جوهشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی1393/11/30 - 1393/12/01
۱۱تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی و ترکیبی بر سطوح سرمی آنزیم های کبدی و شاخص هی امادگی جسمانی زنان بیمار دارای کبد چرب غیر الکلیفاطمه بارانی، محمداسماعیل افضل پور، سعید ایل بیگی، طوبی کاظمی، مهیار محمدی فردهمایش ملی دانشجویی فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه الزهرا (س)1392/12/13 - 1392/12/14
۱۲تاثیر مصرف شیر کم چرب بلافاصله پس از یک جلسه تمرین پلایومتریک بر شاخص های اسیب عضلانیسیداصغر محمدی دوست، سعید ایل بیگی، محمداسماعیل افضل پورسومین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت-یک زندگی سالم-1392/11/29 - 1392/12/01
۱۳تاثیر مصرف شیر کم چرب بر سطوح سرمی اینترلوکین-6 متعاقب یک جلسه تمرین پلایومتریکسعید ایل بیگی، سیداصغر محمدی دوست، محمداسماعیل افضل پور، رضا اصحاب یمینکنگره ملی-دانشجویی علوم ورزشی نیاز نسل فردا1392/09/21 - 1392/09/22
۱۴تاثیر مصرف شیر کم چرب بر سطوح سرمیCRP دانشجویان ورزشکار متعاقب یک جلسه تمرین پلایومتریکسیداصغر محمدی دوست، محمداسماعیل افضل پور، سعید ایل بیگی، رضا اصحاب یمینسومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی1392/09/13 - 1392/09/14
۱۵ویزگی های انتروپومتریک ، بیوانرژیک و مهارتی بازیکنان نونهال مدارس فوتبال استان خراسان جنوبیمحمداسماعیل افضل پور، سعید ایل بیگی، قاسم میردومین کنگره بین المللی علم و فوتبال1392/08/15 - 1392/08/16
۱۶مقایسه ویژگی های پیکری، جسمانی حرکتی و مهارتی بازیکنان فوتبال نخبه و غیرنخبه سنین13-10سال استان خراسان جنوبیسعید ایل بیگی، محمداسماعیل افضل پور، قاسم میردومین کنگره بین المللی علم و فوتبال1392/08/15 - 1392/08/16
۱۷بررسی و مقایسه برخی از ویزگی های فیزیولوزیک و آنتروپومتریک مردان کاراته کار نخبه و آماتوررسول کاویانی نجف ابادی، محمداسماعیل افضل پور، میثم طاهری، محمدرضا پریشاندومین همایش ملی استعدادیابی در ورزش1391/07/26 - 1391/07/27
۱۸تاثیر یک وهله هوازی بیشینه ی صبح و عصر در سطوح پلاسمایی هورمون های رشد و کورتیزول در زنان دانشجوی جوانالهام قاسمی، مرضیه ثاقب جو، محمداسماعیل افضل پور، علی خیراندیشسومین همایش بین المللی علمی - ورزشی دانشگاه های آسیا1391/03/18 - 1391/03/19
۱۹تاثیر حاد یک جلسه تمرین مقاومتی شدید بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، مالون دی آلدهید و بیلی روبین پلاسمایی مردان جوانمحمداسماعیل افضل پور، مهدی جانی، مرضیه ثاقب جو، اصغر زربانهشتمین کنگره بین المللی پزشکی- ورزشی ایران1391/02/13 - 1391/02/15
۲۰پاسخ حاد گرلین تام و آسیل دار پلاسما به تمرین مقاومتی شدید در حالت ناشتایی و تغذیه پرکربوهیدرات در مردان جوانمرضیه ثاقب جو، محمدعلی رستمی، یادگار فهیمی، محمداسماعیل افضل پور، سعید ایل بیگی، مهدی هدایتیهشتمین کنگره بین المللی پزشکی- ورزشی ایران1391/02/13 - 1391/02/15
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۷ مورد.