برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان روشهای تحقیق در برنامه درسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مقدمات روش های تحقیق کمی و کیفی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مقدمات روش های تحقیق کمی و کیفی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰، درس(ع): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان سمینار در مسائل برنامه درسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲
عنوان نظریه های برنامه درسی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲
عنوان سمینار در برنامه درسی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: اتاق کنفرانس
عنوان طراحی و تدوین برنامه درسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: اتاق کنفرانس، درس(ع): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: اتاق کنفرانس
عنوان روش های تحقیق در برنامه درسی با تاکید بر تحقیق کیفی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: اتاق کنفرانس
عنوان مقدمات روش های تحقیق کمی و کیفی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۳، درس(ع): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: سایت کامپیوترکارشناسی
عنوان مقدمات روش های تحقیق کمی و کیفی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۳، درس(ع): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: سایت کامپیوترکارشناسی
عنوان نظریه وروشهای اموزش
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲
عنوان تغییر و اجرای برنامه درسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۱
عنوان تاریخ مطالعات برنامه درسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲
عنوان نظریه های برنامه درسی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: اتاق کنفرانس
عنوان اصول و روش های طراحی و اجرا و ارزشیابی برنامه های درسی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: اتاق کنفرانس
عنوان سمینار در برنامه درسی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: اتاق کنفرانس
عنوان آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۳
عنوان سمینار در مسائل برنامه درسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲
عنوان روش های تحقیق در برنامه درسی با تاکید بر تحقیق کیفی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: اتاق کنفرانس
عنوان اصول و روش های طراحی و اجرا و ارزشیابی برنامه های درسی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: اتاق کنفرانس
عنوان سمینار در برنامه درسی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: اتاق کنفرانس
عنوان پروژه تحقیقاتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۴
عنوان نظریه وروشهای اموزش
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۱
عنوان روشهای تحقیق در برنامه درسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲
عنوان نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۱
عنوان روش های تحقیق در برنامه درسی با تاکید بر تحقیق کیفی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: اتاق کنفرانس
عنوان نظریه های برنامه درسی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: اتاق کنفرانس
عنوان آموزش بزرگسالان
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۴
عنوان نظریه های برنامه ریزی درسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲
عنوان کاربرد روش های آماری در برنامه درسی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: اتاق کنفرانس
عنوان نظریه های برنامه درسی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: اتاق کنفرانس
عنوان پروژه تحقیقاتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک۱۰۶
عنوان روشهای تحقیق پیشرفته وکاربردکامپیوتردر تحق
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: سایت کامپیوترکارشناسی
عنوان نظریه وروشهای اموزش
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۱
عنوان آموزش بزرگسالان
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۳
عنوان ا صول برنامه ریزی آموزشی ودرسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: اتاق کنفرانس
عنوان روشهای تدریس پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲
عنوان نظریه های برنامه ریزی درسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: اتاق کنفرانس
عنوان مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۳، درس(ع): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ک. کامپیوترعلم اطلاعات و دانش شناسی
عنوان مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۳، درس(ع): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ک. کامپیوترعلم اطلاعات و دانش شناسی
عنوان پروژه تحقیقاتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
عنوان روشهای تحقیق پیشرفته وکاربردکامپیوتردر تحق
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ک. کامپیوترعلم اطلاعات و دانش شناسی
عنوان نظریه وروشهای اموزش
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲
عنوان ا صول برنامه ریزی آموزشی ودرسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲
عنوان تکنولوژی آموزشی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: اتاق کنفرانس
عنوان ا صول و روشهای برنامه ریزی درسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲
عنوان روشهای تدریس پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۱
عنوان نظریه های برنامه ریزی درسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: اتاق کنفرانس
عنوان روشهای تحقیق در مدیریت اموزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: سایت کامپیوترتحصیلات تکمیلی، درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: سایت کامپیوترتحصیلات تکمیلی
عنوان روشهای تحقیق پیشرفته وکاربردکامپیوتردر تحق
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: سایت کامپیوترتحصیلات تکمیلی
عنوان ا صول برنامه ریزی آموزشی ودرسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: اتاق کنفرانس
عنوان ا صول و روشهای برنامه ریزی درسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲
عنوان نظریه های برنامه ریزی درسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان نظریه وروشهای اموزش
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: اتاق کنفرانس
عنوان روشهای تحقیق پیشرفته وکاربردکامپیوتردر تحق
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف، درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان ا صول برنامه ریزی آموزشی ودرسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: اتاق کنفرانس
عنوان تکنولوژی آموزشی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: اتاق کنفرانس
عنوان ا صول و روشهای برنامه ریزی درسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان روشهای تدریس پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان نظریه های برنامه ریزی درسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: اتاق کنفرانس
عنوان روشهای تحقیق در مدیریت اموزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲
عنوان روشهای تحقیق پیشرفته وکاربردکامپیوتردر تحق
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲
عنوان ا صول و روشهای برنامه ریزی درسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲
عنوان نظریه وروشهای اموزش
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۱
عنوان مدیریت نیروی انسانی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: سایت کامپیوترتحصیلات تکمیلی، درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: سایت کامپیوترتحصیلات تکمیلی
عنوان ا صول برنامه ریزی آموزشی ودرسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: سایت کامپیوترتحصیلات تکمیلی
عنوان تکنولوژی آموزشی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: سایت کامپیوترتحصیلات تکمیلی
عنوان روشهای تدریس پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: سایت کامپیوترتحصیلات تکمیلی
عنوان نظریه های برنامه ریزی درسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: سایت کامپیوترتحصیلات تکمیلی
عنوان روشهای تحقیق در مدیریت اموزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: سایت کامپیوترتحصیلات تکمیلی، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: سایت کامپیوترتحصیلات تکمیلی
عنوان مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۳، درس(ع): چهار شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۴
عنوان مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۳، درس(ع): چهار شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰
عنوان روشهای تحقیق پیشرفته وکاربردکامپیوتردر تحق
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۱
عنوان ا صول و روشهای برنامه ریزی درسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: سایت کامپیوترتحصیلات تکمیلی
عنوان تعلیم وتربیت اسلامی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان پایان نامه
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مدیریت نیروی انسانی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان ا صول برنامه ریزی آموزشی ودرسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان تکنولوژی آموزشی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان روشهای تدریس پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
عنوان نظریه های برنامه ریزی درسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
عنوان روشهای تحقیق در مدیریت اموزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ف مکان: علوم تربیتی-ک۱۰۵، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان پایان نامه
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۱، درس(ع): یک شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۱
عنوان ا صول و روشهای برنامه ریزی درسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
عنوان نظریه وروشهای اموزش
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مدیریت نیروی انسانی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان ا صول برنامه ریزی آموزشی ودرسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان تکنولوژی آموزشی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان روشهای تدریس پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان نظریه های برنامه ریزی درسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مکاتب فلسفی وارائ تربیتی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان روشها وفنون تدریس
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه تحقیقاتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارعملی مدیریت در آموزشگاه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصول برنامه ریزی درسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان روشهای تحقیق پیشرفته وکاربردکامپیوتردر تحق
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان ا صول و روشهای برنامه ریزی درسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان نظریه وروشهای اموزش
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مقدمات برنامه ریزی آموزشی درسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مقدمات تکنولوژی آموزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ا صول برنامه ریزی آموزشی ودرسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان تکنولوژی آموزشی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان روشهای تدریس پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان نظریه های برنامه ریزی درسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد