مسلم باشتنی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵علوم دامیفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۷۸علوم دامیفردوسی مشهد
دکتری۱۳۸۳علوم دامی - تغذیه دامفردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۸

سوابق اجرایی

مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده کشاورزی

مدیر اجرایی مجله تحقیقات دام و طیور

مدیر گروه علوم دامی از 1386 تا 1388

مدیر گروه علوم دامی از 1393 تا 1395

استاد نمونه آموزشی دانشکده کشاورزی 

اصول تغذیه دام

بیوشیمی عمومی و پیشرفته

تغذیه دام پیشرفته

تغذیه نشخوارکنندگان

مواد معدنی و ویتامینها

کربوهیدرات و چربی

مدیر اجرایی مجله تحقیقات دام و طیور

بیوشیمی

تغذیه دام 

سوابق پژوهشی

عضو کمینه علمی تغذیه دام در اولین و دومین کنفرانس ملی- پژوهش های نوین در علوم دامی

مدیر اجرایی و عضو هیات تحریریه مجله تحقیقات دام و طیور

انجمن علوم دامی ایران و خراسان جنوبی