برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان بیوشیمی حیوانی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۲-ارشد علوم دامی
عنوان تغذیه پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۲-ارشد علوم دامی
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰۱ه آخرماه
عنوان چربی ها و کربوهیدرات ها در تغذیه دام
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۳۰۲ دکترا علوم دام، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۳۰۲ دکترا علوم دام
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰۱ه آخرماه
عنوان اصول تغذیه
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۵
عنوان بیوشیمی حیوانی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۲-ارشد علوم دامی
عنوان تغذیه پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۱۳
عنوان تغذیه نشخوارکنندگان
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۲۰۲-ارشد علوم دامی، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۳۰۲ دکترا علوم دام
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مباحث نوین در تغذیه دام
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۲-ارشد علوم دامی
عنوان سمینار(۱)
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
عنوان مباحث نوین در تغذیه
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۲-ارشد علوم دامی
عنوان بیوشیمی حیوانی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۲-ارشد علوم دامی
عنوان تغذیه پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۲-ارشد علوم دامی
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰۱ه آخرماه
عنوان اصول تغذیه دام
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۵، درس(ع): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه تغذیه دام
عنوان اصول تغذیه دام
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۵، درس(ع): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: آزمایشگاه تغذیه دام
عنوان تغذیه پیشرفته (کربوهیدراتها و چربی ها)
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۳۰۲ دکترا علوم دام، درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۳۰۲ دکترا علوم دام
عنوان بیوشیمی حیوانی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۱۳
عنوان تغذیه پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۳۰۲ دکترا علوم دام
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بیوشیمی تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف، درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان تغذیه دام تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ز مکان: کلاس ۱۱۲، درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۲
عنوان بیوشیمی تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف، درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان تغذیه دام تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ز مکان: کلاس ۱۱۲، درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۲
عنوان تغذیه نشخوارکنندگان
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: ۱۱۳، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۲-ارشد علوم دامی
عنوان تغذیه دام تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ز مکان: کلاس ۱۱۲، درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۲
عنوان سمینار(۱)
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
عنوان مباحث نوین در تغذیه
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۳۰۲ دکترا علوم دام
عنوان اصول تغذیه دام
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۵، درس(ع): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان اصول تغذیه دام
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۵، درس(ع): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان تغذیه پیشرفته (کربوهیدراتها و چربی ها)
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۳۰۲ دکترا علوم دام، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۱۳
عنوان سمینار(۱)
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تغذیه دام تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: ۳۰۲ دکترا علوم دام، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۳۰۲ دکترا علوم دام
عنوان تغذیه نشخوارکنندگان
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: ۳۰۲ دکترا علوم دام، درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۲-ارشد علوم دامی
عنوان مباحث نوین در تغذیه
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۳۰۲ دکترا علوم دام
عنوان بیوشیمی تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ز مکان: ۲۰۲-ارشد علوم دامی، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۱
عنوان تغذیه دام تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۲۰۲-ارشد علوم دامی، درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۲-ارشد علوم دامی
عنوان ویتامینها و موادمعدنی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۲-ارشد علوم دامی
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان بیوشیمی تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ز مکان: ۲۰۲-ارشد علوم دامی، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۱
عنوان تغذیه دام تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۲۰۲-ارشد علوم دامی، درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۲-ارشد علوم دامی
عنوان تغذیه پیشرفته (کربوهیدراتها و چربی ها)
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۳۰۲ دکترا علوم دام، درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۳۰۲ دکترا علوم دام
عنوان سمینار(۱)
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
عنوان تغذیه دام تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۳۰۲ دکترا علوم دام، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۲-ارشد علوم دامی
عنوان سمینار(۱)
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
عنوان مباحث نوین در تغذیه
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۳۰۲ دکترا علوم دام
عنوان پرورش بز
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): جمعه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان بیوشیمی تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: ۲۰۲-ارشد علوم دامی، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۲-ارشد علوم دامی
عنوان تغذیه دام تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ۲۰۲-ارشد علوم دامی، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۲
عنوان ویتامینها و موادمعدنی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۲۰۲-ارشد علوم دامی، درس(ت): پنج شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۲-ارشد علوم دامی
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان تغذیه دام تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: ۲۰۲-ارشد علوم دامی، درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۲-ارشد علوم دامی
عنوان تغذیه دام تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: ۲۰۲-ارشد علوم دامی، درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۲-ارشد علوم دامی
عنوان روش تحقیق
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۳۰۲ دکترا علوم دام
عنوان ویتامینها و موادمعدنی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۲۰۲-ارشد علوم دامی، درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۳۰۲ دکترا علوم دام
عنوان اصول تغذیه دام
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۲، حل تمرین(ع): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه تغذیه دام
عنوان اصول تغذیه دام
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۲، حل تمرین(ع): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: آزمایشگاه تغذیه دام
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بیوشیمی تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: ۲۰۲-ارشد علوم دامی، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۲-ارشد علوم دامی
عنوان تغذیه دام تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۲۰۲-ارشد علوم دامی، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۲-ارشد علوم دامی
عنوان تغذیه نشخوارکنندگان
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۲-ارشد علوم دامی
عنوان پرورش اسب و شتر
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): جمعه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۱۰۵، درس(ت): پنج شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۵
عنوان تغذیه پیشرفته (کربوهیدراتها و چربی ها)
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۳۰۲ دکترا علوم دام، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۳۰۲ دکترا علوم دام
عنوان سمینار(۱)
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
عنوان تغذیه دام تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۲۰۲-ارشد علوم دامی، درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۲-ارشد علوم دامی
عنوان روش تحقیق
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۲-ارشد علوم دامی
عنوان ویتامینها و موادمعدنی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ز مکان: ۳۰۲ دکترا علوم دام، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه تغذیه دام
عنوان روش تحقیق
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۲-ارشد علوم دامی
عنوان مساله مخصوص
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۵
عنوان اصول تغذیه دام
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۵، حل تمرین(ع): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه تغذیه دام
عنوان اصول تغذیه دام
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۵، حل تمرین(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه تغذیه دام
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تغذیه نشخوارکنندگان
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان ویتامینها و موادمعدنی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان تغذیه گاو شیری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۸
عنوان تغذیه دام تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: ۲۰۲-ارشد علوم دامی، درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: آزمایشگاه تغذیه دام
عنوان روش تحقیق
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۳-ارشد مهندسی آب
عنوان ویتامینها و موادمعدنی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۲۰۲-ارشد علوم دامی، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه تغذیه دام
عنوان تغذیه پیشرفته (کربوهیدراتها و چربی ها)
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰ف، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان اصول تغذیه دام
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۷، درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان اصول تغذیه دام
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۷، درس(ع): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): جمعه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان طراحی ساختمانهاوتاسیسات دامداری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: ۱۰۴، درس(ع): یک شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰ مکان: سالن گاوداری
عنوان تغذیه دام تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۲۰۲-ارشد علوم دامی، درس(ت): شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: ۲۰۲-ارشد علوم دامی
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ع): پنج شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
عنوان تغذیه گاو شیری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۷
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تغذیه دام تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: آزمایشگاه تغذیه دام، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۳-ارشد مهندسی آب
عنوان ویتامینها و موادمعدنی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۳-ارشد مهندسی آب
عنوان اصول تغذیه دام
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۴، درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان اصول تغذیه دام
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۴، درس(ع): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰، درس(ع): شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
عنوان طراحی ساختمانهاوتاسیسات دامداری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: ۱۰۲، درس(ع): یک شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰
عنوان تغذیه نشخوارکنندگان
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): جمعه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان ویتامینها و موادمعدنی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): جمعه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان بیوشیمی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تغذیه دام تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان تغذیه دام تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان تغذیه نشخوارکنندگان
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان ویتامینها و موادمعدنی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان روش تحقیق
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان بیوشیمی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بیوشیمی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصول تغذیه دام
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان عوامل محیطی و تنش
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تغذیه گاو شیری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان طراحی ساختمانهاوتاسیسات دامداری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بیوشیمی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان عوامل محیطی و تنش
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان طراحی ساختمانهاوتاسیسات دامداری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان روش تحقیق
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان ویتامینها و موادمعدنی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان بیوشیمی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بیوشیمی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصول تغذیه دام
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان عوامل محیطی و تنش
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تغذیه گاو شیری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تغذیه دام تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان ویتامینها و موادمعدنی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان عوامل محیطی و تنش
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تغذیه گاو شیری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان روش تحقیق
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان تغذیه نشخوارکنندگان
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان ویتامینها و موادمعدنی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان اصول تغذیه دام
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصول تغذیه دام
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان عوامل محیطی و تنش
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تغذیه گاو شیری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان عوامل محیطی و تنش
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پرورش گوساله و تلیسه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان طراحی ساختمانهاوتاسیسات دامداری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پرورش گوسفند
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان روش تحقیق
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان اصول تغذیه دام
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تغذیه گاو شیری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان عوامل محیطی و تنش
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پرورش گوساله و تلیسه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان طراحی ساختمانهاوتاسیسات دامداری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ویتامینها و موادمعدنی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان تغذیه گاو شیری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تغذیه دام تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان پرورش گوسفند و بز
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پرورش گوسفند
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پرورش بز
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بیوشیمی تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد