برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان فیزیولوژی تولید گیاهان زراعی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان واکنش گیاهان زراعی به تنش های محیطی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان اکوفیزیولوژی تولید گیاهان زراعی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان اکوفیزیولوژی گیاهی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰نیمه۱ ت مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰نیمه۲ ت مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان واکنش گیاهان زراعی به تنش های محیطی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان فیزیولوژی گیاهان در شرایط تنش
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۲
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان اکوفیزیولوژی علفهای هرز
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان اکوفیزیولوژی علف های هرز
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان فیزیولوژی بذر
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان فیزیولوژی تنشها در گیاهان زراعی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان فیزیولوژی علفهای هرز و علف کشها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۳۰۱ دکترای زراعت، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۳۰۱ دکترای زراعت
عنوان فیزیولوژی و متابولیسم بذر
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان اکوفیزیولوژی علفهای هرز
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مبانی سازگاری گیاهان زراعی در اکوسیستم های تحت تنش
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۲
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان اثر تنشهای محیطی بر رشد گیاهان
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان فیزیولوژی تنشها در گیاهان زراعی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت، درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان اثر تنش های محیطی برگیاهان
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت، درس(ع): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: گلخانه
عنوان فیزیولوژی علفهای هرز و علف کشها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان اثر تنش های محیطی بر رشد گیاهان
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان فیزیولوژی و متابولیسم بذر
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۳۰۱ دکترای زراعت، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۳۰۱ دکترای زراعت
عنوان اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی وعلفهای هرز
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اکوفیزیولوژی علفهای هرز
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۲
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مبانی سازگاری گیاهان زراعی در اکوسیستم های تحت تنش
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۲
عنوان فیزیولوژی علفهای هرز و علف کشها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۳۰۱ دکترای زراعت، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۳۰۱ دکترای زراعت
عنوان فیزیولوژی و متابولیسم بذر
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: کلاس ۱۱۲، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۲
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اکوفیزیولوژی علفهای هرز
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان فیزیولوژی گیاهان زراعی تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۳۰۱ دکترای زراعت، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۳۰۱ دکترای زراعت
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مبانی سازگاری گیاهان زراعی در اکوسیستم های تحت تنش
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۳۰۱ دکترای زراعت
عنوان فیزیولوژی و متابولیسم بذر
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان فیزیولوژی علفهای هرز و علف کشها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان اثر تنش های محیطی بر رشد گیاهان
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان فیزیولوژی و متابولیسم بذر
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان روش تحقیق
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۴
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان اکوفیزیولوژی علفهای هرز
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان روش تحقیق
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۴
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مبانی سازگاری گیاهان زراعی در اکوسیستم های تحت تنش
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان فیزیولوژی و متابولیسم بذر
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: ۱۰۱، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان مبانی سازگاری گیاهان زراعی در اکوسیستم های تحت تنش
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان فیزیولوژی تنش در گیاهان باغبانی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: مازاد
عنوان زراعت در شرایط تنشهای محیطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان اکوفیزیولوژی علفهای هرز
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان مباحث نوین در زراعت
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان مبانی سازگاری گیاهان زراعی در اکوسیستم های تحت تنش
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان اثر تنش های محیطی بر رشد گیاهان
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان فیزیولوژی تنش در گیاهان باغبانی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی وعلفهای هرز
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۳۰۱ دکترای زراعت، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۳۰۱ دکترای زراعت
عنوان اکوفیزیولوژی علفهای هرز
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان فیزیولوژی گیاهان زراعی تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان مباحث نوین در زراعت
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان فیزیولوژی و متابولیسم بذر
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۱۶:۰۰-۱۹:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان مدیریت اکولوژیک آفات بیماریهای گیاهی و علف های هرز
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان فیزیولوژی علفهای هرز و علف کشها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۲۰۳-ارشد مهندسی آب، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۳-ارشد مهندسی آب
عنوان اثر تنش های محیطی بر رشد گیاهان
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۹:۰۰-۲۱:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان فیزیولوژی و متابولیسم بذر
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان اکوفیزیولوژی علفهای هرز
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان فیزیولوژی علفهای هرز و علف کشها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۲۰۳-ارشد مهندسی آب، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۳-ارشد مهندسی آب
عنوان مدیریت اکولوژیک آفات بیماریهای گیاهی و علف های هرز
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ۲۰۳-ارشد مهندسی آب، درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۰۳-ارشد مهندسی آب
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان عملیات کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۳:۰۰
عنوان اثر تنش های محیطی برگیاهان
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت، درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان اثر تنش های محیطی بر رشد گیاهان
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان زراعت عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: ۱۰۴، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۱۰۴
عنوان فیزیولوژی گیاهان زراعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اکوفیزیولوژی علفهای هرز
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان فیزیولوژی علفهای هرز و علف کشها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان اثر تنش های محیطی برگیاهان
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان اثر تنش های محیطی بر رشد گیاهان
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان فیزیولوژی و متابولیسم بذر
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان اکوفیزیولوژی علفهای هرز
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان فیزیولوژی و متابولیسم بذر
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اثر تنش های محیطی برگیاهان
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان اثر تنش های محیطی بر رشد گیاهان
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان کنترل و گواهی بذر
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت گیاهان صنعتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تکنولوژی بذر
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان فیزیولوژی گیاهان زراعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان فیزیولوژی علفهای هرز و علف کشها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان فیزیولوژی گیاهان زراعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مدیریت علفهای هرز
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان روش تحقیق
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان زراعت گیاهان صنعتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مدیریت علفهای هرز
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصول زراعت
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت خصوصی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بیوشیمی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی