مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱Effects of methanol on sugar beet (Beta vulgaris)Majid Jami Al-Ahmadi,NadAli Iman,Paknejad Farzad,Moradi Foad,Vazan Saeed,Tookalo Mohammad Reza,Pazoki Ali RezaAustralian Journal of Crop Science2010
۲اثرات تنش رطوبتی و کاربرد کود دامی بر شاخص های رشدی و تجمع وزن خشک دو گونه آویشن باغی (Thymus vulgaris) و دنایی (Thymus deanensis)سهراب محمودی,مهدیه عسکری ملک آباد,محمدعلی بهدانی,سهیل پارسا,مجید جامی الاحمدیبوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology2019
۳بررسی رقابت درون و برون گونه ای تاج خروس سفید (Amaranthus albus L.)، تاج خروس وحشی (Amaranthus retroflexus L.) و خلر (Lathyrus sativus L.) تحت تنش خشکیمجید جامی الاحمدی,جمشید سامانی پور,محمد جواد بابائی زارچ,طیبه حاجی رضائی,وحید ضیاییان احمدیتنش های محیطی در علوم زراعی2019
۴بررسی تأثیرکاربرد همزمان Trichoderma harzianum و مالچ گیاهی بر عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی گندم رقم نارینمجید جامی الاحمدی,مخدره مهربانی,عباس محمدی,مسعود خزاعیحفاظت گیاهان2022
۵واکنش رشد و عملکرد ارزن (Panicum miliaceum L.) معمولی به مصرف سطوح مختلف کود دامی و سولفات ‌رویحمیدرضا فلاحی,منیره هاسمی,محمدعلی بهدانی,مجید جامی الاحمدیبوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology2022
۶اثرات تنش رطوبتی و کاربرد کود دامی بر شاخص های رشدی و تجمع وزن خشک دو گونه آویشن باغی (.Thymus vulgaris L) و دنایی (Thymus daenensis celak)مجید جامی الاحمدی,مهدیه عسکری ملک آباد,محمدعلی بهدانی,سهیل پارسا,سهراب محمودیبوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology2019
۷اثرات تنش خشکی و کود دامی بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیک و عملکرد Thymus daenensis Celak و Thymus vulgaris L.مجید جامی الاحمدی,مهدیه عسکری ملک آباد,محمدعلی بهدانی,سهیل پارسا,سهراب محمودیتحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران2018
۸بررسی عملکرد و اجزا عملکرد زیست توده و برخی صفات فیزیولوژیکی دو گونه آویشن Thymus vulgaris و Thymus danensis در شرایط تنش خشکی و کاربرد کود دامیمجید جامی الاحمدی,مهدیه عسکری ملک آباد,محمدعلی بهدانی,سهیل پارسا,سهراب محمودیتنش های محیطی در علوم زراعی2018
۹اثر مالچ بقایای گیاهی مختلف روی سبز شدن و رشد اولیه گلرنگ و گندم در شرایط رطوبتی مختلفسهراب محمودی,زهرا شریفی,سیدوحید اسلامی,مجید جامی الاحمدیتنش های محیطی در علوم زراعی2018
۱۰تاثیر هورمون های اسید سالیسیلیک و اسید جیبرلیک بر فرایندهای پیشگیری و بهبود زوال بذر دو رقم کنجد (Sesamum indicum)مجید جامی الاحمدی,فاطمه سادات حسینی خواه,سهیل پارسا,توکل افشاری رضا,اسماعیلی رضاعلوم گیاهان زراعی ایران2015
۱۱بررسی روش های مختلف شکستن خواب بذر کندلمجید جامی الاحمدی,مصطفی زنگویی,سهیل پارسا,سهراب محمودیعلوم دامی2013
۱۲تاثیر کاربرد خارجی گلایسین بتائین در افزایش تحمل به سرما در گیاهچه های ذرت (Zea mays L.)مجید جامی الاحمدی,سیدوحید اسلامی,محمدعلی بهدانی,سمیرا علیپژوهشهای زراعی ایران2011
۱۳اثر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف اثرات تنش خشکی در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه ذرت (Zea mays L.).مجید جامی الاحمدی,سیدوحید اسلامی,محمدعلی بهدانی,سمیرا علیپژوهشهای زراعی ایران2010
۱۴Evaluation of Quantitative Yield of Two Thyme Species Affected as Different Levels of Drought Stress and the Manure ApplicationMajid Jami Al-Ahmadi,Soheil Parsa,Sohrab MahmoodiJournal of Medicinal Plants and By-products2022
۱۵Effect of Temperature Regimes on Seed Germination Asafoetida (Ferula Assafoetida L.)Majid Jami Al-Ahmadi,Soheil Parsa,Sohrab Mahmoodi,PLANT BREEDING AND SEED SCIENCE2014
۱۶مقایسه واکنش غده اکوتیپ‌های مختلف اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) به دما و زمانمجید جامی الاحمدی,محمد روزخش,سیدوحید اسلامیدانش علف های هرز ایران2022
۱۷اثر پلیمر سوپرجاذب و سولفات پتاسیم بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (.Sesamum indicum L) تحت شرایط کم‌آبیاریمجید جامی الاحمدی,معصومه عربی,سهیل پارسا,سهراب محمودیتنش های محیطی در علوم زراعی2022
۱۸ارزیابی کاربرد زئولیت بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط کم¬آبیاریمجید جامی الاحمدی,معصومه علی زاده فروتن,سهیل پارسا,سهراب محمودیتنش های محیطی در علوم زراعی2022
۱۹تأثیر محلول‌پاشی پوترسین و نیترات کلسیم بر برخی صفات فیزیولوژی کنجد (Sesamum indicum L.) در سطوح مختلف رطوبتیمجید جامی الاحمدی,سمیرا قلی پورنویری,غلامرضا زمانیفرآیند و کارکرد گیاهی2021
۲۰اثر محلول‌پاشی و کود سرک اوره در مراحل مختلف نمو بر عملکرد و اجزای آن در چهار رقم گندم نان در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی در منطقه کرمانشاهمجید جامی الاحمدی,رحمان رجبی,سیدوحید اسلامی,رضا محمدی,محسن سعیدیزراعت دیم ایران2020
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۴ مورد.