مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱ثر پلیمر سوپرجاذب و سولفات پتاسیم بر عملکرد کمی و کیفی کنجد (.Sesamum indicum L) تحت شرایط کم‌آبیاریمجید جامی الاحمدی,معصومه عربی,سهیل پارسا,سهراب محمودیفناوری تولیدات گیاهی2022
۲مقایسه واکنش غده اکوتیپ‌های مختلف اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) به دما و زمانمجید جامی الاحمدی,محمد روزخش,سیدوحید اسلامیدانش علف های هرز ایران2022
۳اثر زمان و نحوه مصرف کود اوره بر میزان پروتئین دانه و انتقال مجدد نیتروژن تحت تأثیر آبیاری تکمیلی در گندم دیمسیدوحید اسلامی,رحمان رجبی,مجید جامی الاحمدی,رضا محمدی,محسن سعیدیتولید و ژنتیک گیاهی2022
۴ارزیابی کاربرد زئولیت بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط کم¬آبیاریمجید جامی الاحمدی,معصومه علی زاده فروتن,سهیل پارسا,سهراب محمودیتنش های محیطی در علوم زراعی2022
۵واکنش رشد و عملکرد ارزن (Panicum miliaceum L.) معمولی به مصرف سطوح مختلف کود دامی و سولفات ‌رویحمیدرضا فلاحی,منیره هاسمی,محمدعلی بهدانی,مجید جامی الاحمدیبوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology2022
۶تأثیر پوترسین و نیترات کلسیم بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد کنجد (.Sesamum indicum L) تحت تأثیر تنش رطوبتیسمیرا قلی پورنویری,غلامرضا زمانی,مجید جامی الاحمدیتنش های محیطی در علوم زراعی2022
۷پاسخ آویشن ‌باغی (Thymus vulgaris L.) به کروناتین، متیل جاسمونات و سیکلودکسترین در سطوح مختلف تأمین رطوبت در شرایط گلخانهمجید جامی الاحمدی,عبدالکریم نگاری,غلامرضا زمانیتحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران2022
۸اثر پلیمر سوپرجاذب و سولفات پتاسیم بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (.Sesamum indicum L) تحت شرایط کم‌آبیاریمجید جامی الاحمدی,معصومه عربی,سهیل پارسا,سهراب محمودیتنش های محیطی در علوم زراعی2022
۹بررسی تأثیرکاربرد همزمان Trichoderma harzianum و مالچ گیاهی بر عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی گندم رقم نارینمجید جامی الاحمدی,مخدره مهربانی,عباس محمدی,مسعود خزاعیحفاظت گیاهان2022
۱۰اصول استانداردسازی تولید زعفران ارگانیک در ایرانحمیدرضا فلاحی,محمدعلی بهدانی,پرویز رضوانی مقدم,مجید جامی الاحمدیزراعت و فناوری زعفران2021
۱۱بررسی اثر ضدعفونی بر جوانه‌زنی، بنیه بذر و ظهور گیاهچه در گلخانه چهار رقم پنبه (Gossypium hirsutum L.)مجید جامی الاحمدی,آرزو عباسی قلعه نو,سهیل پارسا,آیدین حمیدیپژوهش های پنبه ایران2021
۱۲اثر رژیم کم آبیاری بر شاخص های زیستی دوتوده بومی گیاه دارویی زنیان (.Trachyspermum ammi L)مجید جامی الاحمدی,علی شهیدی,راضیه کامران نژادزیست فناوری گیاهان دارویی2021
۱۳تأثیر محلول‌پاشی پوترسین و نیترات کلسیم بر برخی صفات فیزیولوژی کنجد (Sesamum indicum L.) در سطوح مختلف رطوبتیمجید جامی الاحمدی,سمیرا قلی پورنویری,غلامرضا زمانیفرآیند و کارکرد گیاهی2021
۱۴اثر سطوح مختلف رطوبتی و سولفات آهن بر رشد و محتوی برخی از عناصر در گندم رقم روشن (Triticum aestivum L.)مجید جامی الاحمدی,عبدالله درپور سرخ سرائی,محمدحسن سیاری زهان,محمد جواد بابائی زارچتنش های محیطی در علوم زراعی2021
۱۵تأثیر پوترسین و نیترات کلسیم بر فعالیت برخی آنزیمهای آنتی اکسیدانی و پایداری غشا سلول درکنجد (Seasamum indicum L.)تحت تنش رطوبتیمجید جامی الاحمدی,سمیرا قلی پورنویری,غلامرضا زمانیفرآیند و کارکرد گیاهی2020
۱۶تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و نیتروژن بر تغییرات وزن خشک و عملکرد گیاه پنبه (Gossypium hirsutum L.) در دو سامانه خاکورزیمجید جامی الاحمدی,سیدوحید اسلامی,موسی فرهمندبوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology2020
۱۷بررسی امکان کاهش خسارت پروتئین و روغن کنجد با محلول‌پاش پوترسین و نیترات کلسیم تحت شرایط کمبود ‌آبمجید جامی الاحمدی,سمیرا قلی پورنویری,غلامرضا زمانیفیزیولوژی گیاهان زراعی2020
۱۸اثر محلول‌پاشی و کود سرک اوره در مراحل مختلف نمو بر عملکرد و اجزای آن در چهار رقم گندم نان در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی در منطقه کرمانشاهمجید جامی الاحمدی,رحمان رجبی,سیدوحید اسلامی,رضا محمدی,محسن سعیدیزراعت دیم ایران2020
۱۹اسید جیبرلیک و نقش آن در بازیایی و بهبود شاخص های رشدی بذور زوال یافته پنبه رقم ورامینمجید جامی الاحمدی,حسن ابراهیمی,سهیل پارسا,علی راحمی کاریزکی,سید حسین حسینیپژوهش های پنبه ایران2020
۲۰تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و نیتروژن بر پویایی و رشد جمعیت علف های هرز مزرعه پنبه (Gossypium hirsutum L.)مجید جامی الاحمدی,سیدوحید اسلامی,موسی فرهمندحفاظت گیاهان2019
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۵ مورد.