مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱Evaluation of Quantitative Yield of Two Thyme Species Affected as Different Levels of Drought Stress and the Manure Applicationمجید جامی الاحمدی,مهدیه عسکری ملک آباد,سهیل پارسا,محمدعلی بهدانی,سهراب محمودیJournal of Medicinal Plants and By-products-JMPB2023
۲تأثیر شوری آب آبیاری و تراکم گیاهی بر کیفیت علوفه دو اکوتیپ خارشتر (.Alhagi camelorum Fisch)مجید جامی الاحمدی,مصطفی زنگویی,سهیل پارسا,علی ایزانلوتنش های محیطی در علوم زراعی2024
۳تأثیر شوری آب آبیاری، اکوتیپ و تراکم گیاهی بر عملکرد و غلظت عناصر معدنی اندام هوایی و ریشه خارشتر (.Alhagi camelorum Fisch)مجید جامی الاحمدی,مصطفی زنگویی,سهیل پارسا,علی ایزانلوتنش های محیطی در علوم زراعی2024
۴بررسی کارآمدی مصرف نیتروژن گیاه در تناوب‌های مختلف زراعیمجید جامی الاحمدی,جواد اعتضادی جمع,سیدوحید اسلامی,محمدحسن سیاری زهانپژوهشهای زراعی ایران2023
۵ثر پلیمر سوپرجاذب و سولفات پتاسیم بر عملکرد کمی و کیفی کنجد (.Sesamum indicum L) تحت شرایط کم‌آبیاریمجید جامی الاحمدی,معصومه عربی,سهیل پارسا,سهراب محمودیفناوری تولیدات گیاهی2022
۶تاثیر روش های مصرف نیتروژن بر برخی ویژگی های کمی و کیفی دانه ارقام تجاری گندم نان در شرایط دیم و آبیاری تکمیلیمجید جامی الاحمدی,رحمان رجبی,سیدوحید اسلامی,رضا محمدی,محسن سعیدیبیوتکنولوژی و بیوشیمی غلات2022
۷بررسی پاسخ آویشن باغی (.Thymus vulgaris L) به الیسیتورهای کروناتین، متیل جاسمونات و سیکلودکسترین در سطوح مختلف تأمین رطوبت در شرایط مزرعهمجید جامی الاحمدی,عبدالکریم نگاری,غلامرضا زمانیتنش های محیطی در علوم زراعی2023
۸تأثیر شوری آب آبیاری و تراکم گیاهی بر کیفیت علوفه دو اکوتیپ خارشتر (.Alhagi camelorum Fisch)سهیل پارسا,مصطفی زنگویی,مجید جامی الاحمدی,علی ایزانلوتنش های محیطی در علوم زراعی2023
۹تاثیر مصرف کودهای گاوی، کمپوست محلی و فسفره روی برخی خصوصیات رشدی و عملکردی گندمجید جامی الاحمدی,مهدی رضائی,سهراب محمودی,محمدحسن سیاری زهانتولید گیاهان زراعی2023
۱۰بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکردی گیاه کینوا تحت تأثیر سطوح مختلف آبیاری و تراکم بوتهمجید جامی الاحمدی,مسلم مصطفائی,معصومه صالحی,علی شهیدیپژوهشهای زراعی ایران2023
۱۱تأثیر عمق دفن برسبز شدن غده و رشداکوتیپهای اویارسالم ارغوانیسیدوحید اسلامی,محمد روزخش,مجید جامی الاحمدیپژوهش علف های هرز2023
۱۲Role Potassium in modifying the Potato Physiological Responses to Irrigation Regimes Under Planting Patterns1Majid Jami Al-Ahmadi,Kourosh Shojaei NoferestPotato Research2022
۱۳مقایسه واکنش غده اکوتیپ‌های مختلف اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) به دما و زمانمجید جامی الاحمدی,محمد روزخش,سیدوحید اسلامیدانش علف های هرز ایران2022
۱۴اثر زمان و نحوه مصرف کود اوره بر میزان پروتئین دانه و انتقال مجدد نیتروژن تحت تأثیر آبیاری تکمیلی در گندم دیمسیدوحید اسلامی,رحمان رجبی,مجید جامی الاحمدی,رضا محمدی,محسن سعیدیتولید و ژنتیک گیاهی2022
۱۵ارزیابی کاربرد زئولیت بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط کم¬آبیاریمجید جامی الاحمدی,معصومه علی زاده فروتن,سهیل پارسا,سهراب محمودیتنش های محیطی در علوم زراعی2022
۱۶واکنش رشد و عملکرد ارزن (Panicum miliaceum L.) معمولی به مصرف سطوح مختلف کود دامی و سولفات ‌رویحمیدرضا فلاحی,منیره هاسمی,محمدعلی بهدانی,مجید جامی الاحمدیبوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology2022
۱۷تأثیر پوترسین و نیترات کلسیم بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد کنجد (.Sesamum indicum L) تحت تأثیر تنش رطوبتیسمیرا قلی پورنویری,غلامرضا زمانی,مجید جامی الاحمدیتنش های محیطی در علوم زراعی2022
۱۸پاسخ آویشن ‌باغی (Thymus vulgaris L.) به کروناتین، متیل جاسمونات و سیکلودکسترین در سطوح مختلف تأمین رطوبت در شرایط گلخانهمجید جامی الاحمدی,عبدالکریم نگاری,غلامرضا زمانیتحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران2022
۱۹اثر پلیمر سوپرجاذب و سولفات پتاسیم بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (.Sesamum indicum L) تحت شرایط کم‌آبیاریمجید جامی الاحمدی,معصومه عربی,سهیل پارسا,سهراب محمودیتنش های محیطی در علوم زراعی2022
۲۰بررسی تأثیرکاربرد همزمان Trichoderma harzianum و مالچ گیاهی بر عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی گندم رقم نارینمجید جامی الاحمدی,مخدره مهربانی,عباس محمدی,مسعود خزاعیحفاظت گیاهان2022
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۲۶ مورد.