مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱بررسی رقابت درون و برون گونه ای تاج خروس سفید (Amaranthus albus L.)، تاج خروس وحشی (Amaranthus retroflexus L.) و خلر (Lathyrus sativus L.) تحت تنش خشکیمجید جامی الاحمدی - جمشید سامانی پور - محمد جواد بابائی زارچ - طیبه حاجی رضائی - وحید ضیاییان احمدیتنش های محیطی در علوم زراعی2019
۲اصول استانداردسازی تولید زعفران ارگانیک در ایرانحمیدرضا فلاحی - محمدعلی بهدانی - پرویز رضوانی مقدم - مجید جامی الاحمدیزراعت و فناوری زعفران2021
۳اثرات تنش رطوبتی و کاربرد کود دامی بر شاخص های رشدی و تجمع وزن خشک دو گونه آویشن باغی (.Thymus vulgaris L) و دنایی (Thymus daenensis celak)مجید جامی الاحمدی - مهدیه عسکری ملک آباد - محمدعلی بهدانی - سهیل پارسا - سهراب محمودیبوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology2019
۴اثرات تنش رطوبتی و کاربرد کود دامی بر شاخص های رشدی و تجمع وزن خشک دو گونه آویشن باغی (Thymus vulgaris) و دنایی (Thymus deanensis)سهراب محمودی - مهدیه عسکری ملک آباد - محمدعلی بهدانی - سهیل پارسا - مجید جامی الاحمدیبوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology2019
۵Effect of Nano-iron Chelates on Growth Peroxidase Enzyme Activity and Oil Essence of Cress Lepidium sativum L.سهیل پارسا - محمدحسن سیاری زهان - مجید جامی الاحمدیInternational Journal of Agronomy and Plant Production2013
۶Effect of Nano-iron Chelates on Growth Peroxidase Enzyme Activity and Oil Essence of Cress Lepidium sativum L.امید سالارپور - سهیل پارسا - محمدحسن سیاری زهان - مجید جامی الاحمدیInternational Journal of Agronomy and Plant Production2013
۷تأثیر محلول‌پاشی پوترسین و نیترات کلسیم بر برخی صفات فیزیولوژی کنجد (Sesamum indicum L.) در سطوح مختلف رطوبتیمجید جامی الاحمدی - سمیرا قلی پورنویری - غلامرضا زمانیفرآیند و کارکرد گیاهی2021
۸اثر محلول‌پاشی و کود سرک اوره در مراحل مختلف نمو بر عملکرد و اجزای آن در چهار رقم گندم نان در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی در منطقه کرمانشاهمجید جامی الاحمدی - رحمان رجبی - سیدوحید اسلامی - رضا محمدی - محسن سعیدیزراعت دیم ایران2020
۹تأثیر پوترسین و نیترات کلسیم بر فعالیت برخی آنزیمهای آنتی اکسیدانی و پایداری غشا سلول درکنجد (Seasamum indicum L.)تحت تنش رطوبتیمجید جامی الاحمدی - سمیرا قلی پورنویری - غلامرضا زمانیفرآیند و کارکرد گیاهی2020
۱۰بررسی امکان کاهش خسارت پروتئین و روغن کنجد با محلول‌پاش پوترسین و نیترات کلسیم تحت شرایط کمبود ‌آبمجید جامی الاحمدی - سمیرا قلی پورنویری - غلامرضا زمانیفیزیولوژی گیاهان زراعی2020
۱۱تأثیر فعالیت ریشه زعفران و سطوح کود حیوانی بر فراهمی عناصر غذایی در خاکمجید جامی الاحمدی - محمدحسن سیاری زهان - مبینا مکتب داران - غلامرضا زمانیپژوهش های زعفران2019
۱۲اثر سایه اندازی و نیتروژن بر فنولوژی و عملکرد ارزن دم روباهی (.Setaria italica L) در رقابت با تاج خروس سفید (.Amaranthus albus L)مجید جامی الاحمدی - سارا پرنده - سیدوحید اسلامیتنش های محیطی در علوم زراعی2019
۱۳بازیابی بذور زوال یافته پنبه و بهبود ویژگیهای کیفی با استفاده از اسید جیبرلیکمجید جامی الاحمدی - حسن ابراهیمی - سهیل پارسا - علی راحمی کاریزکی - سید حسین حسینیفیزیولوژی گیاهان زراعی2019
۱۴اثر مالچ بقایای گیاهی مختلف روی سبز شدن و رشد اولیه گلرنگ و گندم در شرایط رطوبتی مختلفسهراب محمودی - زهرا شریفی - سیدوحید اسلامی - مجید جامی الاحمدیتنش های محیطی در علوم زراعی2018
۱۵تحلیل اقتصادی تولید زعفران در استان خراسان جنوبیمحمدرضا بخشی - مجید جامی الاحمدیکشاورزی بوم شناختی1399
۱۶تحلیل اقتصادی تولید زعفران در استان خراسان جنوبیمحمدرضا بخشی - زهرا حاتمی سردشتی - مجید جامی الاحمدیکشاورزی بوم شناختی1399
۱۷Relationship between nutrient concentration in saffron corms and saffron yield in perennial fields of South Khorasan provinceمجید جامی الاحمدی - مبینا مکتب داران - محمدحسن سیاری زهان - غلامرضا زمانیAsian Journal of Agriculture and Biology2019
۱۸Relationship between nutrient concentration in saffron corms and saffron yield in perennial fields of South Khorasan provinceمجید جامی الاحمدی - مبینا مکتب داران - محمدحسن سیاری زهان - غلامرضا زمانیAsian Journal of Agriculture and Biology2018
۱۹اثر سطوح مختلف رطوبتی و سولفات آهن بر رشد و محتوی برخی از عناصر در گندم رقم روشن (Triticum aestivum L.)مجید جامی الاحمدی - عبدالله درپور سرخ سرائی - محمدحسن سیاری زهان - محمد جواد بابائی زارچتنش های محیطی در علوم زراعی2021
۲۰بررسی اثر روش‌های مختلف کشت بر شاخص‌های رشد سیب‌زمینی تحت سطوح مختلف آبیاری و کود سولفات پتاسیممجید جامی الاحمدی - فهیمه فریدی مایوان - سیدوحید اسلامی - کوروش شجاعی نوفرستپژوهش های کاربردی زراعی2019
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۲ مورد.