پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۵ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱تأثیر استفاده تلفیقی از کودهای آلی و فسفره بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) در منطقه سربیشهمهدی رضاییکارشناسی ارشداستاد راهنما۱۹ دی ۱۴۰۰
۲اثرکاربرد دیاتومیت بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در رژیم های مختلف آبیاریرحمان دادپورکارشناسی ارشداستاد راهنما۳۱ شهریور ۱۴۰۰
۳اثر کم آبیاری و کاربرد زئولیت بر عملکرد و ویژگی های مورفو-فیزیولوژیک ذرت (Zea mays L.)معصومه علی زاده فروتندکتریاستاد مشاور۲۳ تیر ۱۴۰۰
۴اثر سطوح آبیاری بر عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک دو رقم گندم در منطقه سربیشهناصر ابراهیمی بهلولی احمدیکارشناسی ارشداستاد مشاور۰۹ بهمن ۱۳۹۹
۵بررسی تاثیر قارچ Trichoderma harzainum برعملکرد و خصوصیات فیزیولوژِیکی گندم رقم نارین در کشاورزی حفاظتیمخدره مهربانیکارشناسی ارشداستاد مشاور۲۳ آذر ۱۳۹۹
۶تعیین دماهای کارینال جوانه زنی و اثرات آماده سازی اسمزی بر استقرار گیاهچه کینوا ( Chenopodium quinoa Willd) در شرایط تنش شوریمحمود مشاوری نیاکارشناسی ارشداستاد مشاور۲۹ مهر ۱۳۹۹
۷اثر سطوح آبیاری و محلول پاشی عناصر آهن و روی بر عملکرد و ویژگی های کمی و کیفی ماشیاور وظیفه جوکارشناسی ارشداستاد مشاور۲۲ مرداد ۱۳۹۹
۸اثر سطوح مختلف کود دامی و سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن معمولی (Panicum miliaceum L)منیره هاسمیکارشناسی ارشداستاد مشاور۰۲ بهمن ۱۳۹۸
۹اثر پیش تیمار بذر با میدان مغناطیسی بر خصوصیات جوانه زنی، رشد گیاهچه ای و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت کلزا در شرایط شوریمرتضی دریکارشناسی ارشداستاد مشاور۲۰ دی ۱۳۹۸
۱۰ارزیابی کشت مخلوط دو رقم آفتابگردان (پروگرس و فرخ) در دو تراکم کاشت در منطقه بیرجندناهید صلحی زادهکارشناسی ارشداستاد مشاور۲۴ شهریور ۱۳۹۸
۱۱تعیین تراکم بهینه گیاه کینوا در سطوح مختلف آبیاریمسلم مصطفائیکارشناسی ارشداستاد راهنما۰۷ بهمن ۱۳۹۷
۱۲واکنش رشد و عملکرد سیب زمینی به سطوح آبیاری در الگوهای مختلف کشتفهیمه فریدی مایواندکتریاستاد راهنما۲۹ دی ۱۳۹۷
۱۳بررسی توانایی آزمون های بنیه بذر در پیش بینی جوانه زنی و سبز شدن چهار رقم پنبه (Gossypium hirsutum.L) در گلخانهآرزو عباسی قلعه نوکارشناسی ارشداستاد راهنما۳۱ شهریور ۱۳۹۷
۱۴رزیابی شاخص های رشد ارزن دم روباهی در رقابت با تاج خروس در سطوح مختلف تشعشع و نیتروژنسارا پرندهدکتریاستاد راهنما۲۴ شهریور ۱۳۹۷
۱۵تآثیر نوع گیاه پوششی و روش شخم بر پویایی جمعیت علف های هرز و عملکرد گلرنگ و گندمزهرا شریفیدکتریاستاد مشاور۲۷ دی ۱۳۹۶
۱۶تاثیر دیاتومیت بر خصوصیات کمی و کیفی ارزن معمولی در سطوح مختلف رطوبتیفاطمه حاجی رسولی گوشلاغرکارشناسی ارشداستاد راهنما۰۲ دی ۱۳۹۶
۱۷اثر کم آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی زنیان و تعیین تابع تولید آنراضیه کامران نژادکارشناسی ارشداستاد راهنما۰۱ آذر ۱۳۹۶
۱۸تأثیر کود حیوانی ودیاتومیت بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه دارویی سیاهدانهامین جمالیان خوراسگانیکارشناسی ارشداستاد مشاور۱۲ مهر ۱۳۹۶
۱۹ارزیابی برخی صفات موفوفیزیولوژیک و فیتوشیمیایی دو کونه آویشن باغی و دنایی در شرایط تنش خشکی و کاربرد کود دامیمهدیه عسکری ملک آباددکتریاستاد مشاور۱۹ شهریور ۱۳۹۶
۲۰بررسی عملکرد و عصاره ی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) و تغییرات نسبت کربن به نیتروژن خاک در پاسخ به کاربرد کودهای شیمیایی و دامیسمانه لالهدکتریاستاد راهنما۰۷ خرداد ۱۳۹۶