برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان متون روانشناسی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک۱۰۶
عنوان متون زبان تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان متون روان شناسی به زبان خارجی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
عنوان متون روانشناسی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۱
عنوان پژوهش(عملی- انفرادی) در روانشناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پژوهش(عملی- انفرادی) در روانشناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پژوهش(عملی- انفرادی) در روانشناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پژوهش(عملی- انفرادی) در روانشناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه تحقیقاتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه تحقیقاتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه تحقیقاتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه تحقیقاتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان متون روان شناسی به زبانهای خارجی ( ۱ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
عنوان روش تحقیق (کمی و کیفی)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۱، درس(ع): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۲
عنوان متون روانشناسی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۲
عنوان روش تحقیق در علوم تربیتی و روان شناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۱
عنوان سمینار در مسائل روان شناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۲
عنوان متون روانشناسی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۱
عنوان روش تحقیق در علوم تربیتی و روان شناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک۱۰۵، درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۲
عنوان متون زبان تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۱
عنوان روان شناسی تربیتی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲
عنوان روش تحقیق در روان شناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک۱۰۵
عنوان پژوهشهای عملی ( انفرادی ) در روان شناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان نظریه های یاددهی- یادگیری و روانشناسی یادگیری
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: اتاق کنفرانس
عنوان روش تحقیق (کمی و کیفی)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۱، درس(ع): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۱
عنوان متون روانشناسی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۱
عنوان روش تحقیق در علوم تربیتی و روان شناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۱
عنوان متون زبان تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۱، درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۱
عنوان روش تحقیق
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: اتاق کنفرانس، درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲
عنوان روش تحقیق در روان شناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۱
عنوان متون روان شناسی به زبان خارجی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۱
عنوان سمینار در مسائل روان شناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۲
عنوان کاربرد روش های آماری در برنامه درسی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس دکتری
عنوان متون روانشناسی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک۱۰۵
عنوان روش تحقیق در علوم تربیتی و روان شناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۱، درس(ع): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک۱۰۵
عنوان پروژه تحقیقاتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه تحقیقاتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان روان شناسی تربیتی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲
عنوان متون روان شناسی به زبانهای خارجی ( ۱ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک۱۰۵
عنوان روش تحقیق در روان شناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۱
عنوان روان شناسی تجربی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک۱۰۵، درس(ع): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک۱۰۵، درس(ع): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک۱۰۵
عنوان متون روان شناسی به زبان خارجی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ز مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۱، درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۱
عنوان پژوهشهای عملی ( انفرادی ) در روان شناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پژوهشهای عملی ( انفرادی ) در روان شناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پژوهشهای عملی ( انفرادی ) در روان شناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پژوهشهای عملی ( انفرادی ) در روان شناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پژوهشهای عملی ( انفرادی ) در روان شناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان روش تحقیق
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲
عنوان متون روان شناسی به زبانهای خارجی ( ۱ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۱، درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۲
عنوان روش تحقیق در روان شناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک۱۰۵، درس(ع): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک۱۰۶
عنوان سمینار در مسائل روان شناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۲
عنوان روش تحقیق در علوم تربیتی و روان شناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۴، درس(ع): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۱
عنوان متون روانشناسی تربیتی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان متون روانشناسی تربیتی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲
عنوان روش تحقیق در روان شناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۴
عنوان روان شناسی تجربی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۴، درس(ع): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک۱۰۵
عنوان روان شناسی تجربی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۴، درس(ع): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۲
عنوان پژوهشهای عملی ( انفرادی ) در روان شناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
طرح درس شیوع و انواع تقلب تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه بیرجند
عنوان پژوهشهای عملی ( انفرادی ) در روان شناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
طرح درس رابطه ذهن آگاهی با اضطراب امتحان دانشجویان دانشگاه بیرجند
عنوان پژوهشهای عملی ( انفرادی ) در روان شناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
طرح درس مقایسه عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه بیرجند با محل سکونتشان
عنوان پژوهشهای عملی ( انفرادی ) در روان شناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
طرح درس شیوع شناسی اختلال نارسایی توجه و فزون کنشی در دانشجویان دانشگاه بیرجند
عنوان پژوهشهای عملی ( انفرادی ) در روان شناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
طرح درس شیوع شناسی تعلل ورزی فعال و منفعل در دانشجویان دانشگاه بیرجند
عنوان متون روانشناسی تربیتی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۱
عنوان روش تحقیق
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: اتاق کنفرانس، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۱
عنوان سمینار در مسائل روان شناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۲
عنوان متون روانشناسی تربیتی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان متون روانشناسی تربیتی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان روش تحقیق در علوم تربیتی و روان شناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۱، درس(ع): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک۱۰۶
عنوان متون روانشناسی تربیتی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان متون روانشناسی تربیتی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۱
عنوان روش تحقیق در روان شناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۱
عنوان روان شناسی تجربی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۲، درس(ع): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۱
عنوان روان شناسی تجربی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۲، درس(ع): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
عنوان روان شناسی تجربی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۲، درس(ع): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
عنوان پژوهشهای عملی ( انفرادی ) در روان شناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان روش تحقیق در علوم تربیتی و روان شناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۲
عنوان متون روانشناسی تربیتی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۱
عنوان روش تحقیق
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۱، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۱
عنوان روش تحقیق در روان شناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۲، درس(ع): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۲
عنوان سمینار در مسائل روان شناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۲
عنوان مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰، درس(ع): پنج شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف
عنوان روش تحقیق در علوم تربیتی و روان شناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۱، درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۲
عنوان متون روانشناسی تربیتی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۱
عنوان روش تحقیق در روان شناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۱، درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۲
عنوان روان شناسی تجربی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰نیمه۱ ت مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۱، درس(ع): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰نیمه۲ ت مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۱، درس(ع): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰نیمه۲ ت مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۱
عنوان پژوهشهای عملی ( انفرادی ) در روان شناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان روش تحقیق در علوم تربیتی و روان شناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰، درس(ت): پنج شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان متون روانشناسی تربیتی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک۱۰۶
عنوان روش تحقیق
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲، درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲
عنوان روش تحقیق در روان شناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۲، درس(ع): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۲
عنوان متون روان شناسی به زبان خارجی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان سمینار در مسائل روان شناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۱
عنوان مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۲
عنوان امار توصیفی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۲
عنوان روش تحقیق
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ز مکان: علوم تربیتی-ک۱۰۶، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک۱۰۶
عنوان متون روانشناسی تربیتی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک۱۰۶
عنوان آمار توصیفی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان روان شناسی تجربی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۱، درس(ع): چهار شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰، درس(ع): چهار شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
عنوان پژوهشهای عملی ( انفرادی ) در روان شناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): یک شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰ مکان: علوم تربیتی-ک۱۰۶
عنوان متون روانشناسی تربیتی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان روان شناسی تربیتی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان متون روانشناسی تربیتی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان آمار توصیفی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
عنوان روشهای آماری در علوم تربیتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
عنوان روش تحقیق
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ف، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان متون روانشناسی تربیتی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
عنوان روشهای تحقیق پیشرفته وکاربردکامپیوتردر تحق
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان متون روانشناسی تربیتی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان روان شناسی تربیتی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان فنون ارزیابی روانی - تربیتی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان روش تحقیق
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان متون روانشناسی تربیتی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان روان شناسی تجربی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سمینار در مسائل روان شناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه تحقیقاتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان متون روانشناسی تربیتی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان روان شناسی تربیتی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان فنون ارزیابی روانی - تربیتی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان روان شناسی تجربی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان روشهای تحقیق در مدیریت اموزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد