علی عسگری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴علوم تربیتی - آموزش ابتداییتربیت معلم شهید پاکنژاد یزد
کارشناسی ارشد۱۳۸۶علوم تربیتی - مدیریت آموزشیدانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
دکتری۱۳۸۹علوم تربیتی - توسعه منابع انسانیدانشگاه پوترا

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجند - دانشکده علوم تربیتی وروانشناسیعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۱

سوابق اجرایی

ریاست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

معاونت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

  • استاد نمونه دانشگاه سال 1396
  • پژوهشگر نمونه دانشگاه سال 1395
  • استاد نمونه دانشگاه سال 1394
  • استاد نمونه دانشگاه سال 1392

سوابق پژوهشی

14

اصول و مبانی برنامه ریزی نیروی انسانی (جهت کارکنان دولتی خراسان جنوبی) تابستان 1396

13

شیوه های ایجاد انگیزه و ارتقای روحیه کارکنان ( جهت کارمندان اداره برق خراسان جنوبی) تابستان 1396

12

کارگاه آموزشی آموزش اصول و فنون مذاکره ( جهت اعضای سمن های خراسان جنوبی) تابستان 1395

11

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار SPSS (جهت معلمین محقق و پژوهشگران برتر خراسان جنوبی) تابستان 1393

10

کارگاه آموزشی مدیریت منابع انسانی اداره امور کارکنان (جهت مدیران و کارشناسان استانداری خراسان جنوبی) پاییز 1392

9

کارگاه آموزشی فرآیند و فنون تصمیم گیری (جهت مدیران و کارشناسان دانشگاه بیرجند) پاییز 1392

8

کارگاه آشنایی با نرم افزار AMOS (جهت اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند) پاییز 1392

7

کارگاه آموزشی روابط انسانی (جهت مدیران و کارشناسان دانشگاه بیرجند) زمستان 1391

6

کارگاه آموزشی سازمان و مدیریت (جهت مدیران و کارشناسان دانشگاه بیرجند) زمستان 1391

5

کارگاه آموزشی فرایندها و فنون تصمیم گیری سازمانی (جهت مدیران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان جنوبی) پاییز 1391

4

کارگاه آموزشی آموزش اصول و فنون مذاکره ( جهت کارمندان سازمان تأمین اجتماعی شهر بیرجند) تابستان 1391

3

کارگاه آموزشی مدیریت رفتار ارتباطی بین شخصی (جهت قضات دادگستری استان خراسان جنوبی) زمستان 1390

2

کارگاه آموزشی مدیریت فشار عصبی و استرس های شغلی (جهت قضات دادگستری استان خراسان جنوبی) زمستان 1390

1

کارگاه آموزشی ارتباطات اثربخش (جهت کارمندان بانک ملت شهر شیراز) تابستان 1390