برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان نظارت وراهنمائی اموزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۱
عنوان سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران قبل و بعد از اسلام
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان متون تخصصی علوم تربیتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۴
عنوان آمار استنباطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۳
عنوان آموزش و پرورش تطبیقی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۴
عنوان متون تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۴
عنوان آمار استنباطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۳
عنوان آموزش و پرورش تطبیقی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان مدیریت نیروی انسانی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: اتاق کنفرانس، درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲
عنوان کاربرد امار استنباطی در مدیریت اموزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۱، درس(ت): پنج شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: اتاق کنفرانس
عنوان اصول مدیریت اموزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۱، درس(ت): پنج شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۱
عنوان آمار استنباطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۳
عنوان متون تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۴
عنوان متون تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۴
عنوان برنامه ریزی آموزشی ضمن خدمت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۴
عنوان کارعملی مدیریت در سازمانها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۴
عنوان پروژه تحقیقاتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۱
عنوان تئوری سازمانی مدیریت
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲، درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲
عنوان اصول مدیریت اموزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ز مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲، درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: اتاق کنفرانس
عنوان کاربرد امار استنباطی در مدیریت اموزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲، درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: اتاق کنفرانس
عنوان کارعملی مدیریت در آموزشگاه
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک۱۰۶
عنوان متون زبانهای خارجی (در برنامه ریزی درسی )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۳
عنوان مدیریت نیروی انسانی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: اتاق کنفرانس، درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۴
عنوان آموزش و پرورش تطبیقی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۳، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۳
عنوان کارعملی مدیریت در سازمانها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۴
عنوان تئوری سازمانی مدیریت
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۱، درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲
عنوان متون زبان خارجه در مدیریت آموزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۳
عنوان کارعملی مدیریت در آموزشگاه
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۳
عنوان اصول مدیریت اموزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: اتاق کنفرانس، درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲
عنوان متون زبان خارجه در مدیریت آموزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۳
عنوان مدیریت نیروی انسانی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۱، درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۱
عنوان کاربرد امار استنباطی در مدیریت اموزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: اتاق کنفرانس، درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲
عنوان کارعملی مدیریت در سازمانها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۴
عنوان تئوری سازمانی مدیریت
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲، درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک۱۰۶
عنوان کاربرد کامپیوتر در تجزیه وتحلیلی آماری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۲، درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: سایت کامپیوترکارشناسی
عنوان مدیریت نیروی انسانی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۱، درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۱
عنوان متون زبان خارجه در مدیریت آموزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۴
عنوان آمار استنباطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۴
عنوان کاربرد امار استنباطی در مدیریت اموزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲، درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲
عنوان کارعملی مدیریت در سازمانها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۱
عنوان تئوری سازمانی مدیریت
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲، درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲
عنوان مدیریت نیروی انسانی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۱، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲
عنوان متون زبان خارجه در مدیریت آموزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۳
عنوان متون زبانهای خارجی (در برنامه ریزی درسی )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۳
عنوان آماراستنباطی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۱
عنوان اصول مدیریت اموزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۱، درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲
عنوان آماراستنباطی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲
عنوان متون زبان خارجه در مدیریت آموزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان متون زبان خارجه در مدیریت آموزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۳
عنوان تئوری سازمانی مدیریت
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۲
عنوان متون زبانهای خارجی (در برنامه ریزی درسی )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۳
عنوان مدیریت نیروی انسانی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۱، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۱
عنوان آماراستنباطی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: اتاق کنفرانس
عنوان تئوری سازمانی مدیریت
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف، درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی۱
عنوان متون زبان خارجه در مدیریت آموزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۳
عنوان روشهای آماری در علوم تربیتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک۱۰۵
عنوان کاربرد کامپیوتر در تجزیه وتحلیلی آماری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۱، درس(ع): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان آمار توصیفی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک۱۰۵
عنوان امار توصیفی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک۱۰۵
عنوان کاربرد کامپیوتر در تجزیه وتحلیلی آماری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۱
عنوان آمار استنباطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰، درس(ع): پنج شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان مدیریت اسلامی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۳
عنوان روابط انسانی درسازمانهای آموزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۴، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۴
عنوان متون زبانهای خارجی (در برنامه ریزی درسی )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۳
عنوان آمار استنباطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۳
عنوان اصول مدیریت آموزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: هنر-ک۳۰۱، درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
عنوان امار استنباطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۳
عنوان متون زبان خارجه در مدیریت آموزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۳
عنوان آموزش و پرورش تطبیقی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰ف مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۳، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۴
عنوان کارعملی مدیریت در سازمانها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۳
عنوان پروژه تحقیقاتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان مقدمات مدیریت اموزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان روابط انسانی درسازمانهای آموزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف، درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان روابط انسانی درسازمانهای آموزشی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف، درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
عنوان متون زبانهای خارجی (در برنامه ریزی درسی )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰