سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
فیلتر شده بر اساس : ادبیات و علوم انسانی ادبیات
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
محمد

محمد بهنام فر

استاد
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
محمد بهنام فر
استاد دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۳۰۱ ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

http://cv.birjand.ac.ir/behnamfar/fa

Google Scholar Scopus ORCID

محمد حسینائی بازنشسته

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
محمد حسینائی بازنشسته
استادیار -
- ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

https://cv.birjand.ac.ir/hosseinaei/fa

عبدالرحیم

عبدالرحیم حقدادی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
عبدالرحیم حقدادی
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۳۰۱ ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

https://cv.birjand.ac.ir/haghdadi/fa

سید مهدی

سید مهدی رحیمی

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
سید مهدی رحیمی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۹۱۵۱۶۳۹۴۵۸ ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

https://cv.birjand.ac.ir/rahimi/fa

Google Scholar Scopus ORCID
علی اکبر

علی اکبر سام خانیانی

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
علی اکبر سام خانیانی
دانشیار دکتری
۳۲۲۰۲۳۰۱ ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

https://cv.birjand.ac.ir/samkhaniani/fa

اکبر

اکبر شایان سرشت

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
اکبر شایان سرشت
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۶۲۳۸ ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

https://cv.birjand.ac.ir/shayan/fa

Google Scholar ORCID Research GATE
محمدرضا

محمدرضا عزیزی

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
محمدرضا عزیزی
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۳۰۱ ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

http://mohammadrazizi.ir

Google Scholar
کلثوم

کلثوم قربانی جویباری

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
کلثوم قربانی جویباری
دانشیار -
- ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

https://cv.birjand.ac.ir/kghorbani/fa

Google Scholar
احمد

احمد لامعی گیو

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
احمد لامعی گیو
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۳۰۱ ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

https://cv.birjand.ac.ir/lamei/fa

علی اکبر

علی اکبر محمدی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
علی اکبر محمدی
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

https://cv.birjand.ac.ir/akmohammadi/fa

Google Scholar ORCID
ابراهیم

ابراهیم محمدی

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
ابراهیم محمدی
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۳۰۱ ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

https://cv.birjand.ac.ir/emohammadi/fa

Google Scholar ORCID
حامد

حامد نوروزی

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
حامد نوروزی
دانشیار دکتری
۰۵۶۳۲۲۰۲۱۳۴ ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

https://cv.birjand.ac.ir/hnowrouzi/fa

Google Scholar
زینب

زینب نوروزی

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
زینب نوروزی
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۳۰۱ ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

https://cv.birjand.ac.ir/znowrouzi/fa

عباس

عباس واعظ زاده

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
عباس واعظ زاده
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۱۰۲۶۲۴۵ ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

https://cv.birjand.ac.ir/vaez/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE علم سنجی پژوهان
مراد علی

مراد علی واعظی بازنشسته

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
مراد علی واعظی بازنشسته
استادیار -
- ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

https://cv.birjand.ac.ir/vaezi/fa