لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۱۰٬۳۵۳ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
کاربرد الگوریتم نوین شبیه‌ساز بهینه‌ساز LSSVM-PSO در طراحی شبکۀ بهینۀ پایش تراز سطح آب زیرزمینیاکو هیدرولوژیعباس خاشعی سیوکی - محسن پوررضابیلندی - محمدحسین نجفی مود
کاربرد الگوریتم نوین شبیه‌ساز بهینه‌ساز LSSVM-PSO در طراحی شبکۀ بهینۀ پایش تراز سطح آب زیرزمینیاکو هیدرولوژیعباس خاشعی سیوکی - محسن پوررضابیلندی - محمدحسین نجفی مود
کاربرد الگوریتم نوین شبیه‌ساز بهینه‌ساز LSSVM-PSO در طراحی شبکۀ بهینۀ پایش تراز سطح آب زیرزمینیاکو هیدرولوژیعباس خاشعی سیوکی - محسن پوررضابیلندی - محمدحسین نجفی مود
کاربرد الگوریتم نوین شبیه‌ساز بهینه‌ساز LSSVM-PSO در طراحی شبکۀ بهینۀ پایش تراز سطح آب زیرزمینیاکو هیدرولوژیعباس خاشعی سیوکی - محسن پوررضابیلندی - محمدحسین نجفی مود
کاربرد الگوریتم نوین شبیه‌ساز بهینه‌ساز LSSVM-PSO در طراحی شبکۀ بهینۀ پایش تراز سطح آب زیرزمینیاکو هیدرولوژیعباس خاشعی سیوکی - محسن پوررضابیلندی - محمدحسین نجفی مود
کاربرد الگوریتم نوین شبیه‌ساز بهینه‌ساز LSSVM-PSO در طراحی شبکۀ بهینۀ پایش تراز سطح آب زیرزمینیاکو هیدرولوژیعباس خاشعی سیوکی - محسن پوررضابیلندی - محمدحسین نجفی مود
کاربرد الگوریتم نوین شبیه‌ساز بهینه‌ساز LSSVM-PSO در طراحی شبکۀ بهینۀ پایش تراز سطح آب زیرزمینیاکو هیدرولوژیعباس خاشعی سیوکی - محسن پوررضابیلندی - محمدحسین نجفی مود
کاربرد الگوریتم نوین شبیه‌ساز بهینه‌ساز LSSVM-PSO در طراحی شبکۀ بهینۀ پایش تراز سطح آب زیرزمینیاکو هیدرولوژیعباس خاشعی سیوکی - محسن پوررضابیلندی - محمدحسین نجفی مود
کاربرد الگوریتم نوین شبیه‌ساز بهینه‌ساز LSSVM-PSO در طراحی شبکۀ بهینۀ پایش تراز سطح آب زیرزمینیاکو هیدرولوژیعباس خاشعی سیوکی - محسن پوررضابیلندی - محمدحسین نجفی مود
تعیین میزان تبخیر و تعرق پتانسیل واقعی و بهترین مدل برآورد نیاز آبی زعفران در تربت حیدریهاکو هیدرولوژیعباس خاشعی سیوکی
بررسی عملکرد روش های ANN و SVR در ریزمقیاس نمایی بارش روزانه مناطق خشکتحقیقات آب و خاک ایرانعباس خاشعی سیوکی - علی شهیدی - محسن پوررضابیلندی - مهدی امیرابادی زاده
بررسی عملکرد روش های ANN و SVR در ریزمقیاس نمایی بارش روزانه مناطق خشکتحقیقات آب و خاک ایرانعباس خاشعی سیوکی - علی شهیدی - محسن پوررضابیلندی - مهدی امیرابادی زاده
بررسی عملکرد روش های ANN و SVR در ریزمقیاس نمایی بارش روزانه مناطق خشکتحقیقات آب و خاک ایرانعباس خاشعی سیوکی - علی شهیدی - محسن پوررضابیلندی - مهدی امیرابادی زاده
بررسی عملکرد روش های ANN و SVR در ریزمقیاس نمایی بارش روزانه مناطق خشکتحقیقات آب و خاک ایرانعباس خاشعی سیوکی - علی شهیدی - محسن پوررضابیلندی - مهدی امیرابادی زاده
بررسی عملکرد روش های ANN و SVR در ریزمقیاس نمایی بارش روزانه مناطق خشکتحقیقات آب و خاک ایرانعباس خاشعی سیوکی - علی شهیدی - محسن پوررضابیلندی - مهدی امیرابادی زاده
بررسی عملکرد روش های ANN و SVR در ریزمقیاس نمایی بارش روزانه مناطق خشکتحقیقات آب و خاک ایرانعباس خاشعی سیوکی - علی شهیدی - محسن پوررضابیلندی - مهدی امیرابادی زاده
بررسی عملکرد روش های ANN و SVR در ریزمقیاس نمایی بارش روزانه مناطق خشکتحقیقات آب و خاک ایرانعباس خاشعی سیوکی - علی شهیدی - محسن پوررضابیلندی - مهدی امیرابادی زاده
بررسی عملکرد روش های ANN و SVR در ریزمقیاس نمایی بارش روزانه مناطق خشکتحقیقات آب و خاک ایرانعباس خاشعی سیوکی - علی شهیدی - محسن پوررضابیلندی - مهدی امیرابادی زاده
بررسی عملکرد روش های ANN و SVR در ریزمقیاس نمایی بارش روزانه مناطق خشکتحقیقات آب و خاک ایرانعباس خاشعی سیوکی - علی شهیدی - محسن پوررضابیلندی - مهدی امیرابادی زاده
بررسی عملکرد روش های ANN و SVR در ریزمقیاس نمایی بارش روزانه مناطق خشکتحقیقات آب و خاک ایرانعباس خاشعی سیوکی - علی شهیدی - محسن پوررضابیلندی - مهدی امیرابادی زاده