لیست مقالات در نشریات

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۰٬۳۵۹ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
ویژگیهای ساختاری و مغناطیسی نوارهای (Co68.5-xFe4WxSi16.5B11 (x= 0.8, 2 در حالت¬های بی شکل و بلورینهIranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایراناحمد امیرابادیزاده - رضا سرحدی
ویژگیهای ساختاری و مغناطیسی نوارهای (Co68.5-xFe4WxSi16.5B11 (x= 0.8, 2 در حالت¬های بی شکل و بلورینهIranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایراناحمد امیرابادیزاده - رضا سرحدی
ارزیابی رطوبت هفتگی خاک و خشکسالی کشاورزی برای دوره‌های آتی با استفاده از مدل DSSAT (مطالعه موردی: دشت بیرجند)تحقیقات آب و خاک ایرانمصطفی یعقوب زاده - غلامرضا زمانی - مهدی امیرابادی زاده
ارزیابی رطوبت هفتگی خاک و خشکسالی کشاورزی برای دوره‌های آتی با استفاده از مدل DSSAT (مطالعه موردی: دشت بیرجند)تحقیقات آب و خاک ایرانمصطفی یعقوب زاده - غلامرضا زمانی - مهدی امیرابادی زاده
ارزیابی رطوبت هفتگی خاک و خشکسالی کشاورزی برای دوره‌های آتی با استفاده از مدل DSSAT (مطالعه موردی: دشت بیرجند)تحقیقات آب و خاک ایرانمصطفی یعقوب زاده - غلامرضا زمانی - مهدی امیرابادی زاده
ارزیابی رطوبت هفتگی خاک و خشکسالی کشاورزی برای دوره‌های آتی با استفاده از مدل DSSAT (مطالعه موردی: دشت بیرجند)تحقیقات آب و خاک ایرانمصطفی یعقوب زاده - غلامرضا زمانی - مهدی امیرابادی زاده
ارزیابی رطوبت هفتگی خاک و خشکسالی کشاورزی برای دوره‌های آتی با استفاده از مدل DSSAT (مطالعه موردی: دشت بیرجند)تحقیقات آب و خاک ایرانمصطفی یعقوب زاده - غلامرضا زمانی - مهدی امیرابادی زاده
ارزیابی رطوبت هفتگی خاک و خشکسالی کشاورزی برای دوره‌های آتی با استفاده از مدل DSSAT (مطالعه موردی: دشت بیرجند)تحقیقات آب و خاک ایرانمصطفی یعقوب زاده - غلامرضا زمانی - مهدی امیرابادی زاده
ارزیابی اثر تغییر ‌اقلیم بر خشکسالی کشاورزی به‌کمک شاخص SMDIبا استفاده از مدل‌ها و سناریوهای گزارش پنجمتحقیقات آب و خاک ایرانمصطفی یعقوب زاده - محمدحسین نجفی مود
ارزیابی اثر تغییر ‌اقلیم بر خشکسالی کشاورزی به‌کمک شاخص SMDIبا استفاده از مدل‌ها و سناریوهای گزارش پنجمتحقیقات آب و خاک ایرانمصطفی یعقوب زاده - محمدحسین نجفی مود
ارزیابی مدل¬ها و سناریوهای گزارش پنجم تغییراقلیم در برآورد دما و بارش ایستگاه بیرجندپژوهش های اقلیم شناسیمصطفی یعقوب زاده - یوسف رمضانی
ارزیابی مدل¬ها و سناریوهای گزارش پنجم تغییراقلیم در برآورد دما و بارش ایستگاه بیرجندپژوهش های اقلیم شناسیمصطفی یعقوب زاده - یوسف رمضانی
ارزیابی مدل¬ها و سناریوهای گزارش پنجم تغییراقلیم در برآورد دما و بارش ایستگاه بیرجندپژوهش های اقلیم شناسیمصطفی یعقوب زاده - یوسف رمضانی
ارزیابی مدل¬ها و سناریوهای گزارش پنجم تغییراقلیم در برآورد دما و بارش ایستگاه بیرجندپژوهش های اقلیم شناسیمصطفی یعقوب زاده - یوسف رمضانی
تأثیر سطوح مختلف کود محرک زیستی نوافل و وزن بنه مادری بر رشد رویشی، گلدهی و محتوای کلروفیل زعفرانزراعت و فناوری زعفرانمحمد حسین امینی فرد - حمیدرضا فلاحی
تأثیر سطوح مختلف کود محرک زیستی نوافل و وزن بنه مادری بر رشد رویشی، گلدهی و محتوای کلروفیل زعفرانزراعت و فناوری زعفرانمحمد حسین امینی فرد - حمیدرضا فلاحی
Crocin Enhances Cisplatin-Induced Chemosensitivity in Human Cervical Cancer Cell LineInternational Journal of Cancer Managementهما ملائی
تأثیر دوره های عاری از علف هرز و تراکم کشت بر صفات ظاهری، عملکرد و اجزای عملکرد کنجد ) L. Sesamum indicum )حفاظت گیاهانسید حمید رضا رمضانی
Evaluation of drought tolerance of triticale (xTriticosecale Wittm. ex A. Camus) genotypes along with bread wheat and barley genotypesActa Agriculturae Slovenicaسید حمید رضا رمضانی - علی ایزانلو
Evaluation of drought tolerance of triticale (xTriticosecale Wittm. ex A. Camus) genotypes along with bread wheat and barley genotypesActa Agriculturae Slovenicaسید حمید رضا رمضانی - علی ایزانلو