لیست مقالات در نشریات

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۸٬۸۱۳ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
Risk-Based Capacitor Placement in Distribution NetworksElectronicsHamid Falaghi,Maryam Ramezani,Mahdi Farhadi,Abouzar Estebsari
Risk-Based Capacitor Placement in Distribution NetworksElectronicsHamid Falaghi,Maryam Ramezani,Mahdi Farhadi,Abouzar Estebsari
بررسی رابطه بین برنامه درسی پنهان با سبک های تفکر و ارتباطی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر مهرانپژوهش در برنامه ریزی درسیمحمد اکبری,صابر شفیعی,محسن آیتی,هادی پورشافعی,حسین شکوهی فرد
بررسی رابطه بین برنامه درسی پنهان با سبک های تفکر و ارتباطی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر مهرانپژوهش در برنامه ریزی درسیمحمد اکبری,صابر شفیعی,محسن آیتی,هادی پورشافعی,حسین شکوهی فرد
بررسی رابطه بین برنامه درسی پنهان با سبک های تفکر و ارتباطی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر مهرانپژوهش در برنامه ریزی درسیمحمد اکبری,صابر شفیعی,محسن آیتی,هادی پورشافعی,حسین شکوهی فرد
بررسی رابطه بین برنامه درسی پنهان با سبک های تفکر و ارتباطی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر مهرانپژوهش در برنامه ریزی درسیمحمد اکبری,صابر شفیعی,محسن آیتی,هادی پورشافعی,حسین شکوهی فرد
Impairment in social interaction and hippocampal long-term potentiation at perforant pathway-dentate gyrus synapses in a prenatal valproic acid-induced rat model of autismBrain CommunicationsReza Ghahremani,,,,,
A New Goodness-of-Fit Test for the Logistic DistributionSankhya B_
Cumulative residual entropy applied to testing uniformityCommunications in Statistics - Theory and Methods_
Extropy of order statistics applied to testing symmetryCommunications in Statistics Part B: Simulation and ComputationJalil Jarrahiferiz
Testing the validity of Cauchy model based on the informational energyInternational Journal of Information and Decision Sciences_
On differential Renyi’s–Tsallis divergence measure and its applicationsJournal of Statistical Computation and SimulationAmirhamzeh Khammar
TEST OF FIT FOR CAUCHY DISTRIBUTION BASED ON THE EMPIRICAL LIKELIHOOD RATIO WITH APPLICATION TO THE STOCK MARKET PRICEJournal of Mahani Mathematical Research Center_
Testing the Validity of Laplace Model Against Symmetric Models, Using Transformed Datastatistics optimization and information computing_
Surface functionalization of graphene nanosheet with poly (l‑histidine) and its application in drug delivery: covalent vs non‑covalent approachesScientific Reportsseyede leila Razavi Khoosfi
اثر تغذیه پوست سبز پسته کله قوچی خام و فرآوری شده با اوره بر عملکرد، پاسخ ایمنی، شاخص‌‌های بیوشیمیایی خون و ریخت‌شناسی ژژنوم جوجه‌های گوشتیپژوهشهای علوم دامی ایرانسید جواد حسینی واشان,راضیه احمدی کهنعلی,محسن مجتهدی,هادی سریر
اثر تغذیه پوست سبز پسته کله قوچی خام و فرآوری شده با اوره بر عملکرد، پاسخ ایمنی، شاخص‌‌های بیوشیمیایی خون و ریخت‌شناسی ژژنوم جوجه‌های گوشتیپژوهشهای علوم دامی ایرانسید جواد حسینی واشان,راضیه احمدی کهنعلی,محسن مجتهدی,هادی سریر
اثر تغذیه پوست سبز پسته کله قوچی خام و فرآوری شده با اوره بر عملکرد، پاسخ ایمنی، شاخص‌‌های بیوشیمیایی خون و ریخت‌شناسی ژژنوم جوجه‌های گوشتیپژوهشهای علوم دامی ایرانسید جواد حسینی واشان,راضیه احمدی کهنعلی,محسن مجتهدی,هادی سریر
تأثیر ریکاوری با غوطه‌وری در آب سرد بر شاخص‌های آسیب عضلانی و عملکرد ورزشی متعاقب انجام فعالیت سرعتی تکراری در فوتبالیست‌های مرد جوانپژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزشمهدی مقرنسی,بابک مصطفی فرخانی,فاطمه خدادادی,غزاله کریمی ترشیزی,محمد مسافری ضیاءالدینی
Extracting Feelings of People Regarding COVID-19 by Social Network MiningExtracting Feelings of People Regarding COVID-19 by Social Network MiningJournal of Information & Knowledge Managementfatemeh salmani,Mahdi Hajiabadi,Faezeh Azizi,sajede abasi,Mohadese Jamalian,reyhaneh mosafer,Parsa Bagherzadeh,Hamideh Hajiabadi