لیست مقالات در نشریات

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۰٬۳۵۳ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
Sex differences in antiaging response to short- and long-term high-intensity interval exercise in rat cardiac muscle: Telomerase activity, total antioxidant/oxidant statusChinese Journal of Physiologyمرضیه ثاقب جو
Assessment of adsorption behavior of 5-fluorouracil and pyrazinamide on carbon nitride and folic acid-conjugated carbon nitride nanosheets for targeting drug deliveryJournal of Molecular Liquidsحیدر رئیسی - فرزانه فرزاد
Assessment of adsorption behavior of 5-fluorouracil and pyrazinamide on carbon nitride and folic acid-conjugated carbon nitride nanosheets for targeting drug deliveryJournal of Molecular Liquidsحیدر رئیسی - فرزانه فرزاد
Assessment of adsorption behavior of 5-fluorouracil and pyrazinamide on carbon nitride and folic acid-conjugated carbon nitride nanosheets for targeting drug deliveryJournal of Molecular Liquidsحیدر رئیسی - فرزانه فرزاد
Assessment of adsorption behavior of 5-fluorouracil and pyrazinamide on carbon nitride and folic acid-conjugated carbon nitride nanosheets for targeting drug deliveryJournal of Molecular Liquidsحیدر رئیسی - فرزانه فرزاد
بررسی فعالیت زمین ساختی قطعات گسلی با استفاده از شاخص های ریخت زمین ساختی و فرکتال آبراهه ها ، مطالعه موردی گسل فعال اسماعیل آباد(شرق ایران)زمین ساختسیدمرتضی موسوی - محمدمهدی خطیب
بررسی فعالیت زمین ساختی قطعات گسلی با استفاده از شاخص های ریخت زمین ساختی و فرکتال آبراهه ها ، مطالعه موردی گسل فعال اسماعیل آباد(شرق ایران)زمین ساختسیدمرتضی موسوی - محمدمهدی خطیب
بررسی فعالیت زمین ساختی قطعات گسلی با استفاده از شاخص های ریخت زمین ساختی و فرکتال آبراهه ها ، مطالعه موردی گسل فعال اسماعیل آباد(شرق ایران)زمین ساختسیدمرتضی موسوی - محمدمهدی خطیب
بررسی فعالیت زمین ساختی قطعات گسلی با استفاده از شاخص های ریخت زمین ساختی و فرکتال آبراهه ها ، مطالعه موردی گسل فعال اسماعیل آباد(شرق ایران)زمین ساختسیدمرتضی موسوی - محمدمهدی خطیب
واکاوی تاثیرات نوسازی دولتی بر وضعیت سیاسی اجتماعی زنانمطالعات تاریخی جهان اسلامسمیه حمیدی
exEXAMINING THE FACTORS AFFECTING THE ENERGY CONSUMPTION INTENSITY OF THE INDUSTRIAL SECTOR WITH AN EMPHASIS ON ENERGY PRICESJournal of Economic and Social Researchزهرا شیرزور علی آبادی
سوری بن معتزدانشنامه جهان اسلاممجتبی خلیفه
تاثیر استفاده از مکمل¬های افزودنی بر عملکرد، شاخص¬های خونی و رشد اسکلتی گوسفندان بلوچیپژوهشهای علوم دامی ایرانمسعود دیدارخواه
تاثیر کهانت بر پیدایش متنبیان صدر اسلامپژوهش های ادیانیمحمدحسن الهی زاده
بررسی تأثیر باکتری حل کننده فسفر و قارچ میکوریزا بر شاخص های رشدی گیاه اسفرزه در شرایط شورزیست شناسی خاکسهراب محمودی
نقش خراسان جنوبی در نمودِ اقتصاد سیاسی شرقی ایران (با تاکید بر افغانستان)جغرافیای سیاسیحسین فرزانه پور - احمد بخشی
نقش خراسان جنوبی در نمودِ اقتصاد سیاسی شرقی ایران (با تاکید بر افغانستان)جغرافیای سیاسیحسین فرزانه پور - احمد بخشی
نقش خراسان جنوبی در نمودِ اقتصاد سیاسی شرقی ایران (با تاکید بر افغانستان)جغرافیای سیاسیحسین فرزانه پور - احمد بخشی
نقش خراسان جنوبی در نمودِ اقتصاد سیاسی شرقی ایران (با تاکید بر افغانستان)جغرافیای سیاسیحسین فرزانه پور - احمد بخشی
Nanostructured polyaniline based pipette tip solid phase extraction coupled with high-performance liquid chromatography for the selective determination of trace levels of three sulfonamides in honey and milk samples with the aid of experimental design metMicrochemical Journalسوسن صادقی بجد