لیست مقالات در نشریات

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۰٬۳۵۳ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
مقایسه الگوریتم ژنتیک و برنامهریزی خطی برای حل مسائل بهینهسازی کاربری اراضی حوزههای آبخیزمهندسی و مدیریت آبخیزسیدمحمد تاجبخش فخرآبادی - هادی معماریان خلیل آباد
مقایسه الگوریتم ژنتیک و برنامهریزی خطی برای حل مسائل بهینهسازی کاربری اراضی حوزههای آبخیزمهندسی و مدیریت آبخیزسیدمحمد تاجبخش فخرآبادی - هادی معماریان خلیل آباد
مقایسه الگوریتم ژنتیک و برنامهریزی خطی برای حل مسائل بهینهسازی کاربری اراضی حوزههای آبخیزمهندسی و مدیریت آبخیزسیدمحمد تاجبخش فخرآبادی - هادی معماریان خلیل آباد
مقایسه الگوریتم ژنتیک و برنامهریزی خطی برای حل مسائل بهینهسازی کاربری اراضی حوزههای آبخیزمهندسی و مدیریت آبخیزسیدمحمد تاجبخش فخرآبادی - هادی معماریان خلیل آباد
مقایسه تحلیلی بین فعالیت های انجام شده با پروزه های پیش بینی شده آبخیزداری در حوزه آبخیز دشت مختاران خراسان جنوبیترویج و توسعه آبخیزداریسیدمحمد تاجبخش فخرآبادی - هادی معماریان خلیل آباد
مقایسه تحلیلی بین فعالیت های انجام شده با پروزه های پیش بینی شده آبخیزداری در حوزه آبخیز دشت مختاران خراسان جنوبیترویج و توسعه آبخیزداریسیدمحمد تاجبخش فخرآبادی - هادی معماریان خلیل آباد
مقایسه تحلیلی بین فعالیت های انجام شده با پروزه های پیش بینی شده آبخیزداری در حوزه آبخیز دشت مختاران خراسان جنوبیترویج و توسعه آبخیزداریسیدمحمد تاجبخش فخرآبادی - هادی معماریان خلیل آباد
مقایسه تحلیلی بین فعالیت های انجام شده با پروزه های پیش بینی شده آبخیزداری در حوزه آبخیز دشت مختاران خراسان جنوبیترویج و توسعه آبخیزداریسیدمحمد تاجبخش فخرآبادی - هادی معماریان خلیل آباد
تعیین مهمترین پارامترهای تاثیر گذار بر میزان رواناب شهری با استفاده از مدلSWMM (مطالعه موردی :شهر مشهد- منطقه 9)پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیزسیدمحمد تاجبخش فخرآبادی
اولویت بندی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک(مطالعه موردی-بخشی اززون کپه داغ-هزارمسجد)پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیزسیدمحمد تاجبخش فخرآبادی - هادی معماریان خلیل آباد
اولویت بندی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک(مطالعه موردی-بخشی اززون کپه داغ-هزارمسجد)پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیزسیدمحمد تاجبخش فخرآبادی - هادی معماریان خلیل آباد
اولویت بندی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک(مطالعه موردی-بخشی اززون کپه داغ-هزارمسجد)پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیزسیدمحمد تاجبخش فخرآبادی - هادی معماریان خلیل آباد
اولویت بندی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک(مطالعه موردی-بخشی اززون کپه داغ-هزارمسجد)پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیزسیدمحمد تاجبخش فخرآبادی - هادی معماریان خلیل آباد
بررسی تغییراتکاربری اراضی شهری با استفاده از مدلASSAسامانه های سطوح آبگیر بارانسیدمحمد تاجبخش فخرآبادی
Investigating the role of diatomite admixing on the water absorption and retention capacity of the soilPROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL ACADEMY OF ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL SCIENCESمحمدحسن سیاری زهان - حسین نوفرستی - حسن بصیرانی مقدم
Investigating the role of diatomite admixing on the water absorption and retention capacity of the soilPROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL ACADEMY OF ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL SCIENCESمحمدحسن سیاری زهان - حسین نوفرستی - حسن بصیرانی مقدم
ASSA MODELS AND GIS INTEGRATION IN THE DETERMINATION OF FLOODING POINT IN DIFFERENT RETURN PERIODSAgronomical Research in Moldaviaسیدمحمد تاجبخش فخرآبادی
The effects of high-intensity interval training and saffron aqueous extract supplementation on alterations of body weight and apoptotic indices in skeletal muscle of 4T1 breast cancer-bearing mice with cachexiaApplied Physiology, Nutrition, and Metabolismمرضیه ثاقب جو
Aerobic Training and Green Tea Extract Protect against NMU-induced Prostate CancerMedicine and Science in Sports and Exerciseمرضیه ثاقب جو
Reducing effects of aerobic exercise trainincombined with berberine chloride supplementation on the apoptotic markers of kidneyin streptozotocin-induced diabetic male ratsMiddle East Journal Of Rehabilitation And Health Studiesمرضیه ثاقب جو