لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۰٬۳۵۳ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
Throughput optimization using simultanious sensing and transmission in energy harvesting cognitive radio networksInternational Journal of Communication Systemsرضا قاضی زاده - حمید فرخی
Throughput optimization using simultanious sensing and transmission in energy harvesting cognitive radio networksInternational Journal of Communication Systemsرضا قاضی زاده - حمید فرخی
بررسی انباشت سدیم در برخی از گونه های شورزی تیرههای قیچیان، علف هفت بندیان، کاسنیان و تاج خروسیانیافته های نوین در علوم زیستی - Nova Biologica Repertaمریم مودی - سیدموسی موسوی کوهی
بررسی انباشت سدیم در برخی از گونه های شورزی تیرههای قیچیان، علف هفت بندیان، کاسنیان و تاج خروسیانیافته های نوین در علوم زیستی - Nova Biologica Repertaمریم مودی - سیدموسی موسوی کوهی
بررسی انباشت سدیم در برخی از گونه های شورزی تیرههای قیچیان، علف هفت بندیان، کاسنیان و تاج خروسیانیافته های نوین در علوم زیستی - Nova Biologica Repertaمریم مودی - سیدموسی موسوی کوهی
بررسی انباشت سدیم در برخی از گونه های شورزی تیرههای قیچیان، علف هفت بندیان، کاسنیان و تاج خروسیانیافته های نوین در علوم زیستی - Nova Biologica Repertaمریم مودی - سیدموسی موسوی کوهی
Vibrational assignment and structure of 3-(4-methoxyphenyl) pentane-2, 4-dioneJournal of Molecular Structureفرزانه فرزاد - حیدر رئیسی
Vibrational assignment and structure of 3-(4-methoxyphenyl) pentane-2, 4-dioneJournal of Molecular Structureفرزانه فرزاد - حیدر رئیسی
Vibrational assignment and structure of 3-(4-methoxyphenyl) pentane-2, 4-dioneJournal of Molecular Structureفرزانه فرزاد - حیدر رئیسی
Vibrational assignment and structure of 3-(4-methoxyphenyl) pentane-2, 4-dioneJournal of Molecular Structureفرزانه فرزاد - حیدر رئیسی
Intramolecular Hydrogen Bond in 3- Imino-Propenylamine Isomers: AIM and NBO StudiesInternational Journal of Quantum Chemistryفرزانه فرزاد - حیدر رئیسی
Intramolecular Hydrogen Bond in 3- Imino-Propenylamine Isomers: AIM and NBO StudiesInternational Journal of Quantum Chemistryفرزانه فرزاد - حیدر رئیسی
Intramolecular Hydrogen Bond in 3- Imino-Propenylamine Isomers: AIM and NBO StudiesInternational Journal of Quantum Chemistryفرزانه فرزاد - حیدر رئیسی
Intramolecular Hydrogen Bond in 3- Imino-Propenylamine Isomers: AIM and NBO StudiesInternational Journal of Quantum Chemistryفرزانه فرزاد - حیدر رئیسی
Conformational study, molecular structure, and S…H‒N, S‒H…N intramolecular hydrogen bond in thioformyl-3-aminoacrylaldehydeJournal of Sulfur Chemistryفرزانه فرزاد - حیدر رئیسی
Conformational study, molecular structure, and S…H‒N, S‒H…N intramolecular hydrogen bond in thioformyl-3-aminoacrylaldehydeJournal of Sulfur Chemistryفرزانه فرزاد - حیدر رئیسی
Theoretical Study of the Effects of Substitution, Solvation, and Structure on the Interaction between Nitriles and MethanoInternational Journal of Quantum Chemistryفرزانه فرزاد - حیدر رئیسی - حسین فرسی
Theoretical Study of the Effects of Substitution, Solvation, and Structure on the Interaction between Nitriles and MethanoInternational Journal of Quantum Chemistryفرزانه فرزاد - حیدر رئیسی - حسین فرسی
Theoretical Study of the Effects of Substitution, Solvation, and Structure on the Interaction between Nitriles and MethanoInternational Journal of Quantum Chemistryفرزانه فرزاد - حیدر رئیسی - حسین فرسی
Theoretical Study of the Effects of Substitution, Solvation, and Structure on the Interaction between Nitriles and MethanoInternational Journal of Quantum Chemistryفرزانه فرزاد - حیدر رئیسی - حسین فرسی