لیست مقالات در نشریات

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۰٬۳۵۳ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
بن مایه های حکومت مندی دینینظریه های اجتماعی متفکران مسلمانحسین فرزانه پور - سمیه حمیدی
بن مایه های حکومت مندی دینینظریه های اجتماعی متفکران مسلمانحسین فرزانه پور - سمیه حمیدی
بن مایه های حکومت مندی دینینظریه های اجتماعی متفکران مسلمانحسین فرزانه پور - سمیه حمیدی
بن مایه های حکومت مندی دینینظریه های اجتماعی متفکران مسلمانحسین فرزانه پور - سمیه حمیدی
تطبیق عنصر نوشتار و تصویر در شاهنامه بایسنقری کاخ موزه گلستان با تکیه بر رویکرد بینامتنیتنگارینه (هنر اسلامی)محمدعلی بیدختی - مهلا نخعی
تطبیق عنصر نوشتار و تصویر در شاهنامه بایسنقری کاخ موزه گلستان با تکیه بر رویکرد بینامتنیتنگارینه (هنر اسلامی)محمدعلی بیدختی - مهلا نخعی
تحلیل لالایی های گویش قاین از منظر جامعه شناسی زبانزبان فارسی و گویش های ایرانی - ادب پژوهیجلیل اله فاروقی هندوالان
مقایسه ی مدل های درخت تصمیم M5 و الگوریتم نزدیکترین همسایگی K در پیش بینی بارش ماهانه (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک بیرجند)آبیاری و زهکشی ایرانعلی شهیدی - عباس خاشعی سیوکی
مقایسه ی مدل های درخت تصمیم M5 و الگوریتم نزدیکترین همسایگی K در پیش بینی بارش ماهانه (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک بیرجند)آبیاری و زهکشی ایرانعلی شهیدی - عباس خاشعی سیوکی
مقایسه ی مدل های درخت تصمیم M5 و الگوریتم نزدیکترین همسایگی K در پیش بینی بارش ماهانه (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک بیرجند)آبیاری و زهکشی ایرانعلی شهیدی - عباس خاشعی سیوکی
مقایسه ی مدل های درخت تصمیم M5 و الگوریتم نزدیکترین همسایگی K در پیش بینی بارش ماهانه (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک بیرجند)آبیاری و زهکشی ایرانعلی شهیدی - عباس خاشعی سیوکی
ویژگیهای ساختاری و مغناطیسی نوارهای (Co68.5-xFe4WxSi16.5B11 (x= 0.8, 2 در حالت¬های بی شکل و بلورینهIranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایراناحمد امیرابادیزاده - رضا سرحدی
ویژگیهای ساختاری و مغناطیسی نوارهای (Co68.5-xFe4WxSi16.5B11 (x= 0.8, 2 در حالت¬های بی شکل و بلورینهIranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایراناحمد امیرابادیزاده - رضا سرحدی
ویژگیهای ساختاری و مغناطیسی نوارهای (Co68.5-xFe4WxSi16.5B11 (x= 0.8, 2 در حالت¬های بی شکل و بلورینهIranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایراناحمد امیرابادیزاده - رضا سرحدی
ویژگیهای ساختاری و مغناطیسی نوارهای (Co68.5-xFe4WxSi16.5B11 (x= 0.8, 2 در حالت¬های بی شکل و بلورینهIranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایراناحمد امیرابادیزاده - رضا سرحدی
ارزیابی رطوبت هفتگی خاک و خشکسالی کشاورزی برای دوره‌های آتی با استفاده از مدل DSSAT (مطالعه موردی: دشت بیرجند)تحقیقات آب و خاک ایرانمصطفی یعقوب زاده - غلامرضا زمانی - مهدی امیرابادی زاده
ارزیابی رطوبت هفتگی خاک و خشکسالی کشاورزی برای دوره‌های آتی با استفاده از مدل DSSAT (مطالعه موردی: دشت بیرجند)تحقیقات آب و خاک ایرانمصطفی یعقوب زاده - غلامرضا زمانی - مهدی امیرابادی زاده
ارزیابی رطوبت هفتگی خاک و خشکسالی کشاورزی برای دوره‌های آتی با استفاده از مدل DSSAT (مطالعه موردی: دشت بیرجند)تحقیقات آب و خاک ایرانمصطفی یعقوب زاده - غلامرضا زمانی - مهدی امیرابادی زاده
ارزیابی رطوبت هفتگی خاک و خشکسالی کشاورزی برای دوره‌های آتی با استفاده از مدل DSSAT (مطالعه موردی: دشت بیرجند)تحقیقات آب و خاک ایرانمصطفی یعقوب زاده - غلامرضا زمانی - مهدی امیرابادی زاده
ارزیابی رطوبت هفتگی خاک و خشکسالی کشاورزی برای دوره‌های آتی با استفاده از مدل DSSAT (مطالعه موردی: دشت بیرجند)تحقیقات آب و خاک ایرانمصطفی یعقوب زاده - غلامرضا زمانی - مهدی امیرابادی زاده