نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۳۴۳ مورد.
عاطفه

عاطفه آجری آیسک

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - حقوق
عاطفه آجری آیسک
استادیار دکتری
- ادبیات و علوم انسانی - حقوق

https://cv.birjand.ac.ir/ajori/fa

گوگل اسکالر
محمدباقر

محمدباقر آخوندی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی
محمدباقر آخوندی
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۰۴۴ ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/akhondi/fa

فرهاد

فرهاد آذرمی آتاجان

استادیار
کشاورزی - علوم و مهندسی خاک
فرهاد آذرمی آتاجان
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱ کشاورزی - علوم و مهندسی خاک

https://cv.birjand.ac.ir/azarmi/fa

گوگل اسکالر ایپرینت
احمد

احمد آریافر

دانشیار
مهندسی - معدن
احمد آریافر
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۱۳۳ مهندسی - معدن

https://cv.birjand.ac.ir/aryafar/fa

گوگل اسکالر
محمد رضا

محمد رضا آقاابراهیمی

استاد
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
محمد رضا آقاابراهیمی
استاد دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

http://oldeng.birjand.ac.ir/epe/aghaebrahimi/

گوگل اسکالر اسکوپوس
سعید

سعید آقاجانی بازنشسته

مربی
علوم - شیمی
سعید آقاجانی بازنشسته
مربی -
- علوم - شیمی

https://cv.birjand.ac.ir/aghajani/fa

محسن

محسن آیتی

دانشیار
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
محسن آیتی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۴۱۲ علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی

https://cv.birjand.ac.ir/ayati/fa

گوگل اسکالر
فاطمه

فاطمه ابراهیمی

استاد
علوم - فیزیک
فاطمه ابراهیمی
استاد دکتری
- علوم - فیزیک

https://cv.birjand.ac.ir/ebrahimi/fa

زهرا احمدی بروغنی

مربی
مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
زهرا احمدی بروغنی
مربی -
- مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر

https://cv.birjand.ac.ir/brooghani/fa

سیدیوسف

سیدیوسف احمدی بروغنی

دانشیار
مهندسی - مکانیک
سیدیوسف احمدی بروغنی
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/ahmadi/fa

گوگل اسکالر
سید سعید رضا

سید سعید رضا احمدی زاده

دانشیار
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
سید سعید رضا احمدی زاده
دانشیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست

https://cv.birjand.ac.ir/ahmadizadeh/fa

گوگل اسکالر
وحید

وحید اربابی

استادیار
مهندسی - مکانیک
وحید اربابی
استادیار فوق دكتری
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۵۰ مهندسی - مکانیک

https://www.linkedin.com/in/vahid-arbabi-86a1b85b/

گوگل اسکالر اسکوپوس ارکید
محمدرضا

محمدرضا اسدی یونسی

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
محمدرضا اسدی یونسی
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۲۱۱۰۰۱ علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی

https://cv.birjand.ac.ir/masadi/fa

گوگل اسکالر
امیر حسن

امیر حسن اسعدیان

مربی
اموزشکده کشاورزی سرایان - زراعت
امیر حسن اسعدیان
مربی کارشناسی ارشد
- اموزشکده کشاورزی سرایان - زراعت

https://cv.birjand.ac.ir/asadian/fa

محمد

محمد اسکندری ثانی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
محمد اسکندری ثانی
استادیار دکتری
- ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا

https://cv.birjand.ac.ir/eskandarisani/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
علیرضا

علیرضا اسلام

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی
علیرضا اسلام
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۳۰۱ ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/eslam/fa

سید وحید

سید وحید اسلامی

دانشیار
کشاورزی - زراعت
سید وحید اسلامی
دانشیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - زراعت

https://cv.birjand.ac.ir/eslami/fa

گوگل اسکالر
مرتضی

مرتضی اسمعیل نژاد

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
مرتضی اسمعیل نژاد
دانشیار دکتری
۶۲۱ ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا

http://climatology.blogfa.com/

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت