سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
فیلتر شده بر اساس : مهندسی عمران
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
ابوالفضل

ابوالفضل اکبرپور

استاد
مهندسی - عمران
ابوالفضل اکبرپور
استاد دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۳۲۰۵۵۲ مهندسی - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/394027/fa

Google Scholar Scopus Eprint
محمد

محمد اکبری

دانشیار
مهندسی - عمران
محمد اکبری
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۳۲۰۵۵۲-۵۶۸ مهندسی - عمران

http://moakbari.ir

Google Scholar Scopus ORCID
شیما

شیما بیجاری

استادیار
مهندسی - عمران
شیما بیجاری
استادیار دکترای تخصصی
۳۱۰۲۶۴۲۷ مهندسی - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/shbijari/fa

Google Scholar ORCID Web of Science
محمود

محمود حاجیانی

دانشیار
مهندسی - عمران
محمود حاجیانی
دانشیار دکتری
۰۵۶۳۱۰۲۶۵۱۶ مهندسی - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/hajiani/fa

Google Scholar Scopus ORCID علم سنجی
محسن

محسن خطیبی نیا

دانشیار
مهندسی - عمران
محسن خطیبی نیا
دانشیار دکترای تخصصی
۵۲۳ مهندسی - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/khatibinia/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE علم سنجی
محمد رضا

محمد رضا دوستی

دانشیار
مهندسی - عمران
محمد رضا دوستی
دانشیار دکتری
- مهندسی - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/doosti/fa

محمدجواد

محمدجواد ذوقی

استادیار
مهندسی - عمران
محمدجواد ذوقی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/zoghi/fa

Google Scholar
سید رضا

سید رضا سرافرازی

استادیار
مهندسی - عمران
سید رضا سرافرازی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - عمران

http://sarafrazi.ir/

Google Scholar Scopus Eprint
مرتضی

مرتضی عراقی

استادیار
مهندسی - عمران
مرتضی عراقی
استادیار دکتری
۰۵۶۳۲۳۲۰۵۵۲ مهندسی - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/araghi/fa

Google Scholar
احسان

احسان محتشمی

استادیار
مهندسی - عمران
احسان محتشمی
استادیار دکترای تخصصی
۵۶۹ مهندسی - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/mohtashami/fa

Google Scholar Scopus
مهدی

مهدی ملازاده

استادیار
مهندسی - عمران
مهدی ملازاده
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۶۴۲۲ مهندسی - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/molazadeh/fa

Google Scholar ORCID
حسین

حسین مهدیزاده

دانشیار
مهندسی - عمران
حسین مهدیزاده
دانشیار دکتری
- مهندسی - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/mahdizadeh/fa

مهدی

مهدی ناصری

استادیار
مهندسی - عمران
مهدی ناصری
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/mnaseri/fa

Google Scholar
حمید رضا

حمید رضا ناصری

استادیار
مهندسی - عمران
حمید رضا ناصری
استادیار دکترای تخصصی
۳۳۶ مهندسی - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/hnaseri/fa

Google Scholar
علی

علی نصیریان

استادیار
مهندسی - عمران
علی نصیریان
استادیار دکتری
۰۵۶۳۲۳۲۰۵۵۲ مهندسی - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/nasirian/fa

Google Scholar ORCID