سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
فیلتر شده بر اساس : مهندسی برق و کامپیوتر قدرت
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
محمد رضا

محمد رضا آقاابراهیمی

استاد
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
حسین

حسین الیاسی

دانشیار
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
حسین الیاسی
دانشیار دکترای تخصصی
داخلی ۴۲۲ مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

https://cv.birjand.ac.ir/elyasi/fa

Google Scholar Scopus
سعید

سعید خراشادیزاده

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
سعید خراشادیزاده
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

https://cv.birjand.ac.ir/skhorashadizadeh/fa

Google Scholar Scopus
مریم

مریم رمضانی

دانشیار
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
مریم رمضانی
دانشیار دکتری
۳۲۲۰۲۰۵۰-۴۱۷ مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

https://cv.birjand.ac.ir/mramezani/fa

Google Scholar Scopus
رضا

رضا شریعتی نسب

استاد
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
رضا شریعتی نسب
استاد دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

https://cv.birjand.ac.ir/shariatinasab/fa

Google Scholar Scopus Research GATE
محمد علی

محمد علی شمسی نژاد

استاد
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
محمد علی شمسی نژاد
استاد دکتری
- مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

http://cv.birjand.ac.ir/shamsinejad/fa

Google Scholar ORCID
عباس

عباس صابری نوقابی

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
عباس صابری نوقابی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

https://cv.birjand.ac.ir/saberi/fa

Google Scholar
حمید

حمید فلقی

استاد
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
حمید فلقی
استاد دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۱۰۲۶۳۳۵ مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

https://cv.birjand.ac.ir/falaghi/fa

Google Scholar Scopus علم سنجی
سعید رضا

سعید رضا گلدانی

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
سعید رضا گلدانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۹۱۵۵۰۱۱۵۶۱ مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

http://eng.birjand.ac.ir/epe/goldani

Google Scholar Scopus
حمید رضا

حمید رضا نجفی

استاد
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
حمید رضا نجفی
استاد دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

https://cv.birjand.ac.ir/najafi/fa

Google Scholar Scopus ORCID