لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۳٬۳۹۹ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
فناوریهای بومی، نوین و دانش بنیان استحصال آب بارانهشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر بارانمشهدسیدمحمد تاجبخش فخرآبادی - فائزه لمزانی نژاد - بهروز منفرد
بندسارها روشی مناسب برای زراعت سیلابی )مطالعه موردی : جلگه ماژان(هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر بارانمشهدسیدمحمد تاجبخش فخرآبادی - بتول بگیان کوله مرزی - عبدالله میرزایی
بررسی روش های اختلاط پساب تصفیه شده شهری با آب قنات جهت افزایش بهره وری آبسمپوزیوم ملی قنات بلده فردوسبیرجندعباس خاشعی سیوکی - سیدارمان حسینی بریه خانی - سهیل پارسا
بررسی روش های اختلاط پساب تصفیه شده شهری با آب قنات جهت افزایش بهره وری آبسمپوزیوم ملی قنات بلده فردوسبیرجندعباس خاشعی سیوکی - سیدارمان حسینی بریه خانی - سهیل پارسا
بررسی روش های اختلاط پساب تصفیه شده شهری با آب قنات جهت افزایش بهره وری آبسمپوزیوم ملی قنات بلده فردوسبیرجندعباس خاشعی سیوکی - سیدارمان حسینی بریه خانی - سهیل پارسا
بررسی روش های اختلاط پساب تصفیه شده شهری با آب قنات جهت افزایش بهره وری آبسمپوزیوم ملی قنات بلده فردوسبیرجندعباس خاشعی سیوکی - سیدارمان حسینی بریه خانی - سهیل پارسا
تجمع فلزات سنگین در خاک تحت تاثیرآبیاری با پساب شهری تصفیه شدهسمپوزیوم ملی قنات بلده فردوسبیرجندعباس خاشعی سیوکی - سیدارمان حسینی بریه خانی - سهیل پارسا
تجمع فلزات سنگین در خاک تحت تاثیرآبیاری با پساب شهری تصفیه شدهسمپوزیوم ملی قنات بلده فردوسبیرجندعباس خاشعی سیوکی - سیدارمان حسینی بریه خانی - سهیل پارسا
تجمع فلزات سنگین در خاک تحت تاثیرآبیاری با پساب شهری تصفیه شدهسمپوزیوم ملی قنات بلده فردوسبیرجندعباس خاشعی سیوکی - سیدارمان حسینی بریه خانی - سهیل پارسا
تجمع فلزات سنگین در خاک تحت تاثیرآبیاری با پساب شهری تصفیه شدهسمپوزیوم ملی قنات بلده فردوسبیرجندعباس خاشعی سیوکی - سیدارمان حسینی بریه خانی - سهیل پارسا
بررسی اهمیت نقش قنات در کارکرد آسیاب های آبی بشرویهسمپوزیوم ملی قنات بلده فردوسبیرجندمصطفی یعقوب زاده - زهرا باعزم
بررسی عوامل مؤثر بر الگوی مصرف آب شرب با استفاده از فرآیند سلسله مراتبی (مطالعه موردی: شهر بیرجند)دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران و دومین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشتیاصفهانعباس خاشعی سیوکی - علی شهیدی - زهرا زراعتکار
بررسی عوامل مؤثر بر الگوی مصرف آب شرب با استفاده از فرآیند سلسله مراتبی (مطالعه موردی: شهر بیرجند)دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران و دومین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشتیاصفهانعباس خاشعی سیوکی - علی شهیدی - زهرا زراعتکار
بررسی عوامل مؤثر بر الگوی مصرف آب شرب با استفاده از فرآیند سلسله مراتبی (مطالعه موردی: شهر بیرجند)دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران و دومین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشتیاصفهانعباس خاشعی سیوکی - علی شهیدی - زهرا زراعتکار
بررسی عوامل مؤثر بر الگوی مصرف آب شرب با استفاده از فرآیند سلسله مراتبی (مطالعه موردی: شهر بیرجند)دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران و دومین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشتیاصفهانعباس خاشعی سیوکی - علی شهیدی - زهرا زراعتکار
مقایسه میزان ترسیب کربن بین دو منطقه دشت سیلابی و دشت دامنه و ارتباط سن درخت بادام با ترسیب کربن(مطالعه موردی: شهرستان بروجرد(پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیستتهرانمحمدحسن سیاری زهان - پرستو بیرانوند - مجید جامی الاحمدی - عبدالمجید مهدوی دامغانی
مقایسه میزان ترسیب کربن بین دو منطقه دشت سیلابی و دشت دامنه و ارتباط سن درخت بادام با ترسیب کربن(مطالعه موردی: شهرستان بروجرد(پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیستتهرانمحمدحسن سیاری زهان - پرستو بیرانوند - مجید جامی الاحمدی - عبدالمجید مهدوی دامغانی
مقایسه میزان ترسیب کربن بین دو منطقه دشت سیلابی و دشت دامنه و ارتباط سن درخت بادام با ترسیب کربن(مطالعه موردی: شهرستان بروجرد(پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیستتهرانمحمدحسن سیاری زهان - پرستو بیرانوند - مجید جامی الاحمدی - عبدالمجید مهدوی دامغانی
مقایسه میزان ترسیب کربن بین دو منطقه دشت سیلابی و دشت دامنه و ارتباط سن درخت بادام با ترسیب کربن(مطالعه موردی: شهرستان بروجرد(پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیستتهرانمحمدحسن سیاری زهان - پرستو بیرانوند - مجید جامی الاحمدی - عبدالمجید مهدوی دامغانی
تعیین شاخص های انرژی در باغات بادام(مطالعه موردی: شهرستان بروجرد)پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیستتهرانمحمدحسن سیاری زهان - پرستو بیرانوند - مجید جامی الاحمدی - عبدالمجید مهدوی دامغانی