لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۳٬۳۹۹ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
تاثیر سیاست های دولت بر معماری مساجد عصر صفویچهارمین همایش ملی باستان شناسی ایرانبیرجندسمیه حمیدی - سمیه دادوند - اکرم ناصری
جاذبه های گردشگری کویر لوت در گزارش سیاحان خارجی بازخوانی سفرنامه سیاح سوئدی سون هدیناولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوتبیرجندسمیه حمیدی - اکرم ناصری - بیگم ناصری
اثرات توسعه گردشگری کویر بر امنیت خراسان جنوبی موانع و فرصت هااولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت: فرصت های محلی و بین المللیبیرجندسمیه حمیدی - مهتاب دهقانی
بازنمایی جاذبه های گردشگری کویر ایران در گزارش سیاح اتریشی آلفونس گابریلاولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت: فرصت های محلی و بین المللیبیرجندسمیه حمیدی - مهتاب دهقانی - اکرم ناصری
بررسی علل سستی و فرمان ناپذیری مردم در زمان حکومت امام علی )ع(همایش بزرگداشت مقام علمی دکتر علیمحد ولویبیرجندمحمدحسن الهی زاده - فاطمه اربابی
Neural Network Synchronization with Uncertain Coupling Delay Functionبدون نامst. cantharineاسداله محمودزاده وزیری - زهرا محمدزاده
A New Approach Based on Parametric Linearization Technique for Solving Nonlinear Programming Problemsبدون نامst. cantharineاسداله محمودزاده وزیری - سهراب عفتی
Oxidation of Alcohols by TBHP Applying Fe(ІІІ) Complexes on the Magnetic Nanoparticlesبدون نامدانشگاه زابلریحانه ملکوتی - محبوبه دولتی - منا رجائی
Alcohol Oxidation by TBHP Using Molybdenum Oxide Immobilized on Mesoporous Silicaبدون نامدانشگاه زابلریحانه ملکوتی - محبوبه دولتی - منیژه یعقوبی
بررسی عوامل مؤثر بر میزان نشاط اجتماعی دانشجویان دانشگاه بیرجنددومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهیبیرجندسیدحسن قالیبافان
بررسی رابطه پدیده وقف و تقویت سرمایه اجتماعی برون گروهیاولین همایش ملی "کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی"بیرجندسیدحسن قالیبافان
تحلیل رویکرد سرمایه اجتماعی و توسعه شهر بیرجندهمایش ژئوپلیتیک و توسعه محلی،منطقه ای، رویکردی در پایداری شرق ایرانبیرجندسیدحسن قالیبافان
طرح مدل تحلیلی اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه بیرجندهمایش ژئوپلیتیک و توسعه محلی،منطقه ای، رویکردی در پایداری شرق ایرانبیرجندسیدحسن قالیبافان
فلززایی کانسارهای مس رسوبی در ارتباط با تکتونیک نمک در ایران مرکزیهفتمین همایش ملی زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایزانتهرانامیر مهدوی - عبدالرحمان رجبی - فردین موسیوند - سروش مدبری - مجید سلیمانی
Implementation of the PANDA Planar-GEM tracking detector in Monte Carlo simulationsکنفرانس فیزیک ایران 1398تبریزمحمدمهدی فیروزآبادی - نازیلا دیوانی ویس
محاسبه پارامترهای نوترونی قلب راکتور زیربحرانی تریگا با چشمه فوتو- نوترونیبیست و پنجمین کنفرانس هسته ای ایرانبوشهرمحمدمهدی فیروزآبادی - نفیسه یزدانی - مهدی زنگیان
بررسی رویکردهای روشی ودستاوردهای علمی مقالات دکتر علی محمد ولویهمایش بزرگداشت مقام علمی دکتر علیمحد ولویبیرجندزهرا علیزاده بیرجندی - سمیه پورسلطانی
Silver nanoparticles decorated on thiol-modified magnetic hydrotalcite (Fe3O4/HT-Pr-S-Ag): a novel, efficient and magnetically nanocatalyst for oxidation of alcoholsبیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایرانارومیهمهری سلیمی طبس - ازاده زمانپور
Co(II) Immobilized on Functionalized Magnetic Hydrotalcite (Fe3O4/HTNH2- CoII): A Green and Magnetically Recyclable Bifunctional Nanocatalyst for the Synthesis of Xanthenesبیست و ششمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایرانزابلمهری سلیمی طبس - فرزانه اسمعیلی نصرآبادی
بررسی پاسخ امپدانس مغناطیسی نوارهای بی شکل پایه کبالت حاوی تنگستنکنفرانس فیزیک ایران 1398تبریزاحمد امیرابادیزاده - معظمه حسن زاده