لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱۳٬۳۹۸ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
تأثیر سیلیسیوم و نانو سیلیسیوم بر خصوصیات رشدی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.)یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایرانارومیهحسن بیات - بصیره شهرکی - محمد حسین امینی فرد - فرهاد آذرمی آتاجان
تأثیر سیلیسیوم و نانو سیلیسیوم بر خصوصیات رشدی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.)یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایرانارومیهحسن بیات - بصیره شهرکی - محمد حسین امینی فرد - فرهاد آذرمی آتاجان
تأثیر سیلیسیوم و نانو سیلیسیوم بر خصوصیات رشدی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.)یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایرانارومیهحسن بیات - بصیره شهرکی - محمد حسین امینی فرد - فرهاد آذرمی آتاجان
تأثیر سیلیسیوم و نانو سیلیسیوم بر خصوصیات رشدی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.)یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایرانارومیهحسن بیات - بصیره شهرکی - محمد حسین امینی فرد - فرهاد آذرمی آتاجان
تأثیر سیلیسیوم و نانو سیلیسیوم بر خصوصیات رشدی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.)یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایرانارومیهحسن بیات - بصیره شهرکی - محمد حسین امینی فرد - فرهاد آذرمی آتاجان
تأثیر سیلیسیوم و نانو سیلیسیوم بر خصوصیات رشدی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.)یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایرانارومیهحسن بیات - بصیره شهرکی - محمد حسین امینی فرد - فرهاد آذرمی آتاجان
بررسی پارامترهای رشدی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت تأثیر تیمارهای سلنیوم و نانو سلنیومیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایرانارومیهحسن بیات - بصیره شهرکی - محمد حسین امینی فرد - فرهاد آذرمی آتاجان
بررسی پارامترهای رشدی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت تأثیر تیمارهای سلنیوم و نانو سلنیومیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایرانارومیهحسن بیات - بصیره شهرکی - محمد حسین امینی فرد - فرهاد آذرمی آتاجان
بررسی پارامترهای رشدی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت تأثیر تیمارهای سلنیوم و نانو سلنیومیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایرانارومیهحسن بیات - بصیره شهرکی - محمد حسین امینی فرد - فرهاد آذرمی آتاجان
بررسی پارامترهای رشدی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت تأثیر تیمارهای سلنیوم و نانو سلنیومیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایرانارومیهحسن بیات - بصیره شهرکی - محمد حسین امینی فرد - فرهاد آذرمی آتاجان
بررسی پارامترهای رشدی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت تأثیر تیمارهای سلنیوم و نانو سلنیومیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایرانارومیهحسن بیات - بصیره شهرکی - محمد حسین امینی فرد - فرهاد آذرمی آتاجان
بررسی پارامترهای رشدی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت تأثیر تیمارهای سلنیوم و نانو سلنیومیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایرانارومیهحسن بیات - بصیره شهرکی - محمد حسین امینی فرد - فرهاد آذرمی آتاجان
بررسی پاسخ های رشدی گیاهچه و جوانه زنی بذر فستوکا (. )Festuca rubra Lبه تنش خشکییازدهمین کنگره علوم باغبانی ایرانارومیهحسن بیات - محمد حسین امینی فرد - فائزه آراسته علی دولی
بررسی پاسخ های رشدی گیاهچه و جوانه زنی بذر فستوکا (. )Festuca rubra Lبه تنش خشکییازدهمین کنگره علوم باغبانی ایرانارومیهحسن بیات - محمد حسین امینی فرد - فائزه آراسته علی دولی
بررسی پاسخ های رشدی گیاهچه و جوانه زنی بذر فستوکا (. )Festuca rubra Lبه تنش خشکییازدهمین کنگره علوم باغبانی ایرانارومیهحسن بیات - محمد حسین امینی فرد - فائزه آراسته علی دولی
بررسی پاسخ های رشدی گیاهچه و جوانه زنی بذر فستوکا (. )Festuca rubra Lبه تنش خشکییازدهمین کنگره علوم باغبانی ایرانارومیهحسن بیات - محمد حسین امینی فرد - فائزه آراسته علی دولی
تحلیل چین خوردگی مرتبط با گسلش در منطقه اسفهرود-سورگ(جنوب بیرجند)اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمینهمدانمحمودرضا هیهات - فاطمه احمدی - ابراهیم غلامی
تحلیل چین خوردگی مرتبط با گسلش در منطقه اسفهرود-سورگ(جنوب بیرجند)اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمینهمدانمحمودرضا هیهات - فاطمه احمدی - ابراهیم غلامی
تحلیل چین خوردگی مرتبط با گسلش در منطقه اسفهرود-سورگ(جنوب بیرجند)اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمینهمدانمحمودرضا هیهات - فاطمه احمدی - ابراهیم غلامی
تحلیل چین خوردگی مرتبط با گسلش در منطقه اسفهرود-سورگ(جنوب بیرجند)اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمینهمدانمحمودرضا هیهات - فاطمه احمدی - ابراهیم غلامی