لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۳٬۳۹۸ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
مقایسه میزان ترسیب کربن بین دو منطقه دشت سیلابی و دشت دامنه و ارتباط سن درخت بادام با ترسیب کربن(مطالعه موردی: شهرستان بروجرد(پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیستتهرانمحمدحسن سیاری زهان - پرستو بیرانوند - مجید جامی الاحمدی - عبدالمجید مهدوی دامغانی
مقایسه میزان ترسیب کربن بین دو منطقه دشت سیلابی و دشت دامنه و ارتباط سن درخت بادام با ترسیب کربن(مطالعه موردی: شهرستان بروجرد(پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیستتهرانمحمدحسن سیاری زهان - پرستو بیرانوند - مجید جامی الاحمدی - عبدالمجید مهدوی دامغانی
مقایسه میزان ترسیب کربن بین دو منطقه دشت سیلابی و دشت دامنه و ارتباط سن درخت بادام با ترسیب کربن(مطالعه موردی: شهرستان بروجرد(پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیستتهرانمحمدحسن سیاری زهان - پرستو بیرانوند - مجید جامی الاحمدی - عبدالمجید مهدوی دامغانی
مقایسه میزان ترسیب کربن بین دو منطقه دشت سیلابی و دشت دامنه و ارتباط سن درخت بادام با ترسیب کربن(مطالعه موردی: شهرستان بروجرد(پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیستتهرانمحمدحسن سیاری زهان - پرستو بیرانوند - مجید جامی الاحمدی - عبدالمجید مهدوی دامغانی
تعیین شاخص های انرژی در باغات بادام(مطالعه موردی: شهرستان بروجرد)پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیستتهرانمحمدحسن سیاری زهان - پرستو بیرانوند - مجید جامی الاحمدی - عبدالمجید مهدوی دامغانی
تعیین شاخص های انرژی در باغات بادام(مطالعه موردی: شهرستان بروجرد)پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیستتهرانمحمدحسن سیاری زهان - پرستو بیرانوند - مجید جامی الاحمدی - عبدالمجید مهدوی دامغانی
تعیین شاخص های انرژی در باغات بادام(مطالعه موردی: شهرستان بروجرد)پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیستتهرانمحمدحسن سیاری زهان - پرستو بیرانوند - مجید جامی الاحمدی - عبدالمجید مهدوی دامغانی
تعیین شاخص های انرژی در باغات بادام(مطالعه موردی: شهرستان بروجرد)پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیستتهرانمحمدحسن سیاری زهان - پرستو بیرانوند - مجید جامی الاحمدی - عبدالمجید مهدوی دامغانی
the role of entrepreneurial spirit in social intelligence by mediating organizatinal trust among students of farhangian university of south khorasanبدون نامOsloعلی عسگری - مریم محمدزاده - زهرا امیرآبادی زاده
یادگیری معکوس و دلالت¬های آن در عناصر برنامه¬درسیاولین کنفرانس ملی یافته های نوین حوزه یاددهی و یادگیریهرمزگانمحمدعلی رستمی نژاد - ندا باقری مهیاری - هادی پورشافعی
یادگیری معکوس و دلالت¬های آن در عناصر برنامه¬درسیاولین کنفرانس ملی یافته های نوین حوزه یاددهی و یادگیریهرمزگانمحمدعلی رستمی نژاد - ندا باقری مهیاری - هادی پورشافعی
یادگیری معکوس و دلالت¬های آن در عناصر برنامه¬درسیاولین کنفرانس ملی یافته های نوین حوزه یاددهی و یادگیریهرمزگانمحمدعلی رستمی نژاد - ندا باقری مهیاری - هادی پورشافعی
یادگیری معکوس و دلالت¬های آن در عناصر برنامه¬درسیاولین کنفرانس ملی یافته های نوین حوزه یاددهی و یادگیریهرمزگانمحمدعلی رستمی نژاد - ندا باقری مهیاری - هادی پورشافعی
A review of unising convex preference cones in multiple criteria decision makingبدون ناماستانبولنسیم نصرآبادی - اکرم دهنوخلجی - پکا کورهونن - یورکی والنیوس
نقش کتابخانه های عمومی در توسعه و ترویج خدمات گردشگریبدون نامبیرجندراضیه کاظمی رنانی - لیلی سیفی
Detecting Tourist’s Preferences by Sentiment Analysis in Smart Citiesبدون نامدبیحامد وحدت نژاد - زهرا عباسی مود - Wathiq Mansoor
چستاری در رابطه ژئوتوریسم و ژئوکالچریسم: مطالعه موردی بیابان لوتاولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوتبیرجنداحمد بخشی - علی اکبر یاری القار
گردشگری و اقتصاد سبزاولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوتبیرجنداحمد بخشی - مهدی فاطمی - عالیه حسینی
گردشگری بیابان لوت و توسعه پایداراولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوتبیرجنداحمد بخشی
وقف در قرآن و سنت و نقش آن درتوسعه علمی خراسان جنوبیاولین همایش ملی "کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی"بیرجنداحمد بخشی - علی اکبر یاری القار