لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۱۳٬۳۹۹ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
مقایسه اثر استفاده از مواد موثره گیاهان دارویی در دوره اول و کل دوره پرورش بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتیچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایرانتبریزسیدمحمد حسینی - زهرا تهامی - مصیب شلایی
اثر سطوح مختلف سبوس گندم بر عملکرد تولیدی و گوارش پذیری مواد مغذی در جوجه شترمرغچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی منابع طبیعی محیط زیست و گردشگری ایرانتبریزسید جواد حسینی واشان - سیدمحمد میر بهبهانی - محسن مجتهدی - سید همایون فرهنگ فر - سید عبدالله حسینی
اثر سطوح مختلف سبوس گندم بر عملکرد تولیدی و گوارش پذیری مواد مغذی در جوجه شترمرغچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی منابع طبیعی محیط زیست و گردشگری ایرانتبریزسید جواد حسینی واشان - سیدمحمد میر بهبهانی - محسن مجتهدی - سید همایون فرهنگ فر - سید عبدالله حسینی
اثر سطوح مختلف سبوس گندم بر عملکرد تولیدی و گوارش پذیری مواد مغذی در جوجه شترمرغچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی منابع طبیعی محیط زیست و گردشگری ایرانتبریزسید جواد حسینی واشان - سیدمحمد میر بهبهانی - محسن مجتهدی - سید همایون فرهنگ فر - سید عبدالله حسینی
اثر سطوح مختلف سبوس گندم بر عملکرد تولیدی و گوارش پذیری مواد مغذی در جوجه شترمرغچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی منابع طبیعی محیط زیست و گردشگری ایرانتبریزسید جواد حسینی واشان - سیدمحمد میر بهبهانی - محسن مجتهدی - سید همایون فرهنگ فر - سید عبدالله حسینی
اثر سطوح مختلف سبوس گندم بر عملکرد تولیدی و گوارش پذیری مواد مغذی در جوجه شترمرغچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی منابع طبیعی محیط زیست و گردشگری ایرانتبریزسید جواد حسینی واشان - سیدمحمد میر بهبهانی - محسن مجتهدی - سید همایون فرهنگ فر - سید عبدالله حسینی
اثر سطوح مختلف سبوس گندم بر عملکرد تولیدی و گوارش پذیری مواد مغذی در جوجه شترمرغچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی منابع طبیعی محیط زیست و گردشگری ایرانتبریزسید جواد حسینی واشان - سیدمحمد میر بهبهانی - محسن مجتهدی - سید همایون فرهنگ فر - سید عبدالله حسینی
اثر سطوح مختلف سبوس گندم بر عملکرد تولیدی و گوارش پذیری مواد مغذی در جوجه شترمرغچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی منابع طبیعی محیط زیست و گردشگری ایرانتبریزسید جواد حسینی واشان - سیدمحمد میر بهبهانی - محسن مجتهدی - سید همایون فرهنگ فر - سید عبدالله حسینی
اثر سطوح مختلف سبوس گندم بر عملکرد تولیدی و گوارش پذیری مواد مغذی در جوجه شترمرغچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی منابع طبیعی محیط زیست و گردشگری ایرانتبریزسید جواد حسینی واشان - سیدمحمد میر بهبهانی - محسن مجتهدی - سید همایون فرهنگ فر - سید عبدالله حسینی
اثر سطوح مختلف سبوس گندم بر عملکرد تولیدی و گوارش پذیری مواد مغذی در جوجه شترمرغچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی منابع طبیعی محیط زیست و گردشگری ایرانتبریزسید جواد حسینی واشان - سیدمحمد میر بهبهانی - محسن مجتهدی - سید همایون فرهنگ فر - سید عبدالله حسینی
اثر سطوح مختلف پودر ضایعات میوه عناب بر عملکرد و اندام داخلی جوجه های گوشتیاولین همایش ملی زرشک و عناببیرجندسیدمحمد حسینی - ناصر محمودآبادی
اثر سطوح مختلف پودر ضایعات میوه عناب بر عملکرد و پارامترهای خونی در جوجه های گوشتیاولین همایش ملی عناببیرجندسیدمحمد حسینی - ناصر محمود آبادی
اثر بافت دان و زایلاناز بر غلظت مواد معدنی پلاسما جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های بر پایه گندمششمین کنگره ملی پژوهش، توسعه، ترویج، علوم کشاورزی و منابع طبیعیتهرانسیدمحمد حسینی - نسرین میلویش - کامران بهرامپور
اثر بافت دان و زایلاناز بر خصوصیات استخوان درشت نی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های بر پایه گندمششمین کنگره ملی پژوهش، توسعه، ترویج، علوم کشاورزی و منابع طبیعیتهرانسیدمحمد حسینی - نسرین میلویش - کامران بهرامپور
شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزاییک شلغم (TuMV) در مزارع کلزا استان خراسان جنوبیدومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذاییجیرفتسیده عاطفه حسینی - حمیده حسن پور - مهدی جهانی
شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزاییک شلغم (TuMV) در مزارع کلزا استان خراسان جنوبیدومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذاییجیرفتسیده عاطفه حسینی - حمیده حسن پور - مهدی جهانی
Application of a Customers' Behavior Learning Machine for Profit Maximization of a Retail Electric Provider in Smart Gridبدون ناممحمدرضا آقاابراهیمی - حسین طاهریان - سعیدرضا گلدانی
Application of a Customers' Behavior Learning Machine for Profit Maximization of a Retail Electric Provider in Smart Gridبدون ناممحمدرضا آقاابراهیمی - حسین طاهریان - سعیدرضا گلدانی
Mechanism of earthquake migration case study lut block Area, Eastern Iranبدون نامتهرانمحمدمهدی خطیب - سعید زارعی - زارع مهدي - سیدمرتضی موسوی
Mechanism of earthquake migration case study lut block Area, Eastern Iranبدون نامتهرانمحمدمهدی خطیب - سعید زارعی - زارع مهدي - سیدمرتضی موسوی