لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۳٬۳۹۸ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
نسبت اخلاق و سیاست در اندیشه علامه طباطباییهمایش ملی اندیشه‌های فلسفی-کلامی علامه طباطباییبیرجندسمیه حمیدی - بیگم ناصری
بررسی تطبیقی مفهوم عدالت در اندیشه ¬سیاسی علامه طباطبایی و جان¬رالزهمایش ملی اندیشه‌های فلسفی-کلامی علامه طباطباییبیرجندسمیه حمیدی - مهتاب دهقانی
قایسه مفهوم عدالت در اندیشه سیاسی ابن¬سینا و علامه طباطباییهمایش ملی اندیشه‌های فلسفی-کلامی علامه طباطباییبیرجندسمیه حمیدی - بیگم ناصری
Magnetic Cellulose Nanofibers Supported Imidazolium-Based Ionic Liquid as a Biodegradable Catalyst for the Synthesis of Quinoline Derivativesبیست و ششمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایرانزابلمهری سلیمی طبس - قدسیه باقرزاده - معصومه قیصاری
Magnetic Cellulose Nanofibers Supported Imidazolium-Based Ionic Liquid as a Biodegradable Catalyst for the Synthesis of Quinoline Derivativesبیست و ششمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایرانزابلمهری سلیمی طبس - قدسیه باقرزاده - معصومه قیصاری
Magnetic Cellulose Nanofibers Supported Imidazolium-Based Ionic Liquid as a Biodegradable Catalyst for the Synthesis of Quinoline Derivativesبیست و ششمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایرانزابلمهری سلیمی طبس - قدسیه باقرزاده - معصومه قیصاری
Magnetic Cellulose Nanofibers Supported Imidazolium-Based Ionic Liquid as a Biodegradable Catalyst for the Synthesis of Quinoline Derivativesبیست و ششمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایرانزابلمهری سلیمی طبس - قدسیه باقرزاده - معصومه قیصاری
کنکاشی بر جایگاه وقف در ساختار دولت صفویاولین همایش ملی "کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی"بیرجندسمیه حمیدی - سمیه دادوند - احمدرضا حمیدی
واکاوی اثرات اقتصادی سنت وقف بر گسترش فرهنگ و تمدن اسلامیاولین همایش ملی "کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی"بیرجندسمیه حمیدی - محمد علی تابعی - سکینه شبانی
بررسی و تحلیل نقش منصب صدر در اداره موقوفات عصر صفویاولین همایش ملی "کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی"بیرجندشیرزاد خزائی
کوچ نشینان ترک و مغول و نظام اقطاع در سده های میانه اسلامیهمایش بزرگداشت مقام علمی دکتر علیمحد ولویبیرجندمجتبی خلیفه
بررسی تاثیر عصاره گیاه گل یخ در حذف رنگزای آنیونی از محلول آبیچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایرانارومیهمحمود حاجیانی - مریم مظفرجلالی - امین الدین حاجی
نقش مدرسه شوکتیه در گسترش فرهنگ دانشگاهی در شهربیرجنددومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهیبیرجندسمیه حمیدی - بیگم ناصری - اکرم ناصری
مدارس عالی زمینه¬ساز اندیشه تأسیس دانشگاه در دوره پهلوی اولدومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهیبیرجندسمیه حمیدی - بیگم ناصری - اکرم ناصری
نقش دارالفنون در گسترش فرهنگ علمی در عصر ناصریدومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهیبیرجندسمیه حمیدی - اکرم ناصری - بیگم ناصری
بررسی حذف زیستی پاراکوات توسط عصاره گیاه کالانکوئه(Kalanchoe blossfediana)چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایرانارومیهمحمود حاجیانی - مریم مظفرجلالی - حسین حمامی
بررسی حذف زیستی پاراکوات توسط عصاره گیاه کالانکوئه(Kalanchoe blossfediana)چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایرانارومیهمحمود حاجیانی - مریم مظفرجلالی - حسین حمامی
بررسی حذف زیستی پاراکوات توسط عصاره گیاه کالانکوئه(Kalanchoe blossfediana)چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایرانارومیهمحمود حاجیانی - مریم مظفرجلالی - حسین حمامی
بررسی حذف زیستی پاراکوات توسط عصاره گیاه کالانکوئه(Kalanchoe blossfediana)چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایرانارومیهمحمود حاجیانی - مریم مظفرجلالی - حسین حمامی
تاثیر سیاست های دولت بر معماری مساجد عصر صفویچهارمین همایش ملی باستان شناسی ایرانبیرجندسمیه حمیدی - سمیه دادوند - اکرم ناصری