لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۳٬۳۹۸ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
مقایسه دما و بارش دو روش¬ ریزمقیاس¬نمایی تحت تاثیر تغییراقلیمپانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیرکرمانمصطفی یعقوب زاده - محسن پوررضابیلندی - زهرا زراعتکار
مقایسه دما و بارش دو روش¬ ریزمقیاس¬نمایی تحت تاثیر تغییراقلیمپانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیرکرمانمصطفی یعقوب زاده - محسن پوررضابیلندی - زهرا زراعتکار
مقایسه دما و بارش دو روش¬ ریزمقیاس¬نمایی تحت تاثیر تغییراقلیمپانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیرکرمانمصطفی یعقوب زاده - محسن پوررضابیلندی - زهرا زراعتکار
بررسی اثر تنش رطوبتی بر عملکرد نهایی سه رقم مختلف گندم در منطقه بیرجندپانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیرکرمانمصطفی یعقوب زاده - امیرحسین قدیریان - غلامرضا زمانی - علی شهیدی
بررسی اثر تنش رطوبتی بر عملکرد نهایی سه رقم مختلف گندم در منطقه بیرجندپانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیرکرمانمصطفی یعقوب زاده - امیرحسین قدیریان - غلامرضا زمانی - علی شهیدی
بررسی اثر تنش رطوبتی بر عملکرد نهایی سه رقم مختلف گندم در منطقه بیرجندپانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیرکرمانمصطفی یعقوب زاده - امیرحسین قدیریان - غلامرضا زمانی - علی شهیدی
بررسی اثر تنش رطوبتی بر عملکرد نهایی سه رقم مختلف گندم در منطقه بیرجندپانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیرکرمانمصطفی یعقوب زاده - امیرحسین قدیریان - غلامرضا زمانی - علی شهیدی
بررسی اثر تنش رطوبتی بر عملکرد نهایی سه رقم مختلف گندم در منطقه بیرجندپانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیرکرمانمصطفی یعقوب زاده - امیرحسین قدیریان - غلامرضا زمانی - علی شهیدی
بررسی اثر تنش رطوبتی بر عملکرد نهایی سه رقم مختلف گندم در منطقه بیرجندپانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیرکرمانمصطفی یعقوب زاده - امیرحسین قدیریان - غلامرضا زمانی - علی شهیدی
The Effect of Different Harvesting Stages of Jujube (Ziziphus jujuba Mill.) on Seed Germination Percentage and the Effect of Sucker Age and Transplantation Time on Jujube Trees Successچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی منابع طبیعی محیط زیست و گردشگری ایرانتبریزسعید دقیقی - فرهاد آذرمی آتاجان
The Effect of Different Harvesting Stages of Jujube (Ziziphus jujuba Mill.) on Seed Germination Percentage and the Effect of Sucker Age and Transplantation Time on Jujube Trees Successچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی منابع طبیعی محیط زیست و گردشگری ایرانتبریزسعید دقیقی - فرهاد آذرمی آتاجان
Identification of butterflies of “Insect and Mite Collection of Ahvaz! at Shahid Chamran University of Ahvaz, Iranبدون نامCampobassoمحمدمهدی ربیعه - احلام زرگانی پور - مهدی اسفندیاری
Sexual dimorphism in the wing shape and size of Pelopidas thrax (Lepidoptera, Hesperiidae)بدون نامCampobassoمحمدمهدی ربیعه - احلام زرگانی پور - مهدی اسفندیاری
Correcting of the identification of a sugarcane butterfly leaf eater in southwest Iran: Pelopidas thrax (Hesperiidae)بدون نامCampobassoمحمدمهدی ربیعه
شناسایی پروتئین سیکلین-سی(Cyclin-C) در پوره سن دو سن گندماولین همایش ملی فناوری های نوین در حوزه مهندسی و علوم زیستیتهرانمحمد سعادتی
بررسی بیوشیمیای اثر حشره کش فنیتروتیون و پرمترین روی فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز معدی سن سبز پنبه در شرایط آزمایشگاهیکنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و گردشگریتهرانمحمد سعادتی
بررسی اثر چند ترکیب سولفاته و کلره روی فعالیت آنزیم آلفا- آمیلاز معدی در حشرات کامل Aelia furculaکنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و گردشگریتهرانمحمد سعادتی - مجید سعادتی
بررسی سمیت تماسی حشره کش مالاتیون روی حشرات کامل شپشه آرد در شرایط آزمایشگاهیپنجمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیستشیرازمحمد سعادتی - زهرا رفیعی
A probabilistic model for structure functions of coherent systemsپنجمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آنیزدمحمد خنجری صادق
بهینه سازی ارتفاع و عرض پرتو آنتن UAV در شبکه های مخابراتی سلولیهفتمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایرانبجنوردرضا قاضی زاده - مریم عیدزاده