سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
نمایش ۱۸۱ تا ۱۹۸ مورد از کل ۳۶۴ مورد.
محمد

محمد سعادتی

استادیار
کشاورزی - گیاهپزشکی
محمد سعادتی
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۴۵۶۶۳۰ کشاورزی - گیاهپزشکی

https://cv.birjand.ac.ir/saadati/fa

Google Scholar Scopus
محمدرضا

محمدرضا سعید افخم الشعرا

استادیار
منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری
محمدرضا سعید افخم الشعرا
استادیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری

https://cv.birjand.ac.ir/saeedafkham/fa

علی

علی سعیدی

استادیار
مهندسی - مکانیک
علی سعیدی
استادیار دکتری
- مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/saeedi/fa

Google Scholar
مهری

مهری سلیمی

دانشیار
علوم - شیمی
مهری سلیمی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۱۳۲۴۴۸۴۸۵ علوم - شیمی

https://cv.birjand.ac.ir/salimi/fa

Google Scholar Scopus
رضا

رضا سندروس

استادیار
علوم - شیمی
رضا سندروس
استادیار دکترای تخصصی
- علوم - شیمی

https://cv.birjand.ac.ir/sandaroos/fa

محمود

محمود سنگری

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی
محمود سنگری
استادیار دکترای تخصصی
۰۹۹۲۸۶۹۹۱۵۸ علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/msangari/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE علم سنجی
محمد حسن

محمد حسن سیاری زهان

دانشیار
کشاورزی - زراعت
محمد حسن سیاری زهان
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۷۵۷۲ کشاورزی - زراعت

http://cv.birjand.ac.ir/sayyari/fa

Google Scholar Scopus Eprint ORCID علم سنجی
سیدمحمدحسین

سیدمحمدحسین سیدکاشی

استاد
مهندسی - مکانیک
سیدمحمدحسین سیدکاشی
استاد دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۱۰۲۶۴۴۴ مهندسی - مکانیک

http://cv.birjand.ac.ir/seyedkashi

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE علم سنجی
لیلی

لیلی سیفی

دانشیار
علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی
لیلی سیفی
دانشیار دکتری
- علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی

https://birjand.academia.edu/LeiliSeifi

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
مفید

مفید شاطری

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
مفید شاطری
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۳۴۸۱۳۳ ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا

https://cv.birjand.ac.ir/shateri/fa

Google Scholar
اکبر

اکبر شایان سرشت

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
اکبر شایان سرشت
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۶۲۳۸ ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

https://cv.birjand.ac.ir/shayan/fa

Google Scholar ORCID Research GATE
رضا

رضا شریعتی نسب

استاد
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
رضا شریعتی نسب
استاد دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

https://cv.birjand.ac.ir/shariatinasab/fa

Google Scholar Scopus
امیرکیوان

امیرکیوان شفیعی

مربی
دانشکده فنی فردوس - کامپیوتر
امیرکیوان شفیعی
مربی کارشناسی ارشد
۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۲ دانشکده فنی فردوس - کامپیوتر

https://cv.birjand.ac.ir/shafiei/fa

Google Scholar
حسین

حسین شکوهی فرد

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
حسین شکوهی فرد
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۴۶۸۳۴۵ علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی

https://cv.birjand.ac.ir/shokoohifard/fa

محمد علی

محمد علی شمسی نژاد

استاد
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
محمد علی شمسی نژاد
استاد دکتری
- مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

http://cv.birjand.ac.ir/shamsinejad/fa

Google Scholar ORCID
محمد هادی

محمد هادی شهاب

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - فلسفه و کلام اسلامی
محمد هادی شهاب
استادیار دکتری
۳۲۲۰۲۳۰۲ ادبیات و علوم انسانی - فلسفه و کلام اسلامی

https://cv.birjand.ac.ir/shahab/fa

علی

علی شهیدی

دانشیار
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
علی شهیدی
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۲۵۴۰۴۱ کشاورزی - علوم و مهندسی آب

https://cv.birjand.ac.ir/shahidi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE علم سنجی
مجتبی

مجتبی شیخی ازغندی

استادیار
مهندسی - مکانیک
مجتبی شیخی ازغندی
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۶۴۵۷ مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/mojtabasheikhi/fa

Google Scholar Scopus