سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۳۵۱ مورد.
محمد مهدی

محمد مهدی دیانی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی
محمد مهدی دیانی
استادیار دکتری
- ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی

https://cv.birjand.ac.ir/dayyani/fa

مسعود

مسعود دیدارخواه

استادیار
اموزشکده کشاورزی سرایان - زراعت
مسعود دیدارخواه
استادیار دکتری
- اموزشکده کشاورزی سرایان - زراعت

https://cv.birjand.ac.ir/didarkhah/fa

گوگل اسکالر
محمدجواد

محمدجواد ذوقی

استادیار
مهندسی - عمران
محمدجواد ذوقی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/zoghi/fa

گوگل اسکالر

سید حسین رئیس السادات بازنشسته

استاد
ادبیات و علوم انسانی - تاریخ
سید حسین رئیس السادات بازنشسته
استاد -
- ادبیات و علوم انسانی - تاریخ

https://cv.birjand.ac.ir/300373/fa

حیدر
حیدر رئیسی
استاد دکترای تخصصی
- علوم - شیمی

https://cv.birjand.ac.ir/raeisi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
میترا

میترا راستگو مقدم

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
میترا راستگو مقدم
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۶۶ علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی

https://cv.birjand.ac.ir/rastgoomoghadam/fa

گوگل اسکالر
عمران

عمران راستی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
عمران راستی
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا

https://cv.birjand.ac.ir/rasti/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
مهدی

مهدی راغبی

استادیار
مهندسی - مکانیک
مهدی راغبی
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۲۲۰۲۰۴۹-۵۲۱ مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/raghebi/fa

گوگل اسکالر
محمدمهدی

محمدمهدی ربیعه

استادیار
کشاورزی - گیاهپزشکی
محمدمهدی ربیعه
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - گیاهپزشکی

https://cv.birjand.ac.ir/rabie/fa

گوگل اسکالر
امید

امید ربیعی مطلق

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
امید ربیعی مطلق
دانشیار -
- علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/rabiei/fa

گوگل اسکالر
محمد جواد

محمد جواد رحیم دل

استادیار
مهندسی - معدن
محمد جواد رحیم دل
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - معدن

https://cv.birjand.ac.ir/rahimdel/fa

گوگل اسکالر
سید مهدی

سید مهدی رحیمی

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
سید مهدی رحیمی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۹۱۵۱۶۳۹۴۵۸ ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

https://cv.birjand.ac.ir/rahimi/fa

گوگل اسکالر
مسلم

مسلم رستم پور

استادیار
منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری
مسلم رستم پور
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۶۶ منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری

https://cv.birjand.ac.ir/rostampour/fa

محمدعلی

محمدعلی رستمی نژاد

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
محمدعلی رستمی نژاد
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۱۱۰۰۱ علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی

http://rostaminezhad.ir/

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
مجید

مجید رضائی

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - آمار
مجید رضائی
دانشیار دکتری
۳۲۲۰۲۳۰۱ علوم ریاضی و آمار - آمار

https://cv.birjand.ac.ir/mjrezaei/fa

گوگل اسکالر
محمدرضا

محمدرضا رضائی

دانشیار
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
محمدرضا رضائی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۶۸ منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست

https://cv.birjand.ac.ir/mrezaei/fa

گوگل اسکالر