سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۳۵۱ مورد.
محمد حسین

محمد حسین حسینی

استادیار
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
محمد حسین حسینی
استادیار دکتری
۲۷۶ علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/mhhosseini/fa

گوگل اسکالر
سید محمد

سید محمد حسینی

دانشیار
کشاورزی - علوم دامی
سید محمد حسینی
دانشیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - علوم دامی

https://cv.birjand.ac.ir/smhosseini/fa

گوگل اسکالر
سیده عاطفه

سیده عاطفه حسینی

استادیار
کشاورزی - گیاهپزشکی
سیده عاطفه حسینی
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۲ کشاورزی - گیاهپزشکی

https://cv.birjand.ac.ir/ahosseini/fa

گوگل اسکالر
سیدحسن

سیدحسن حسینی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی
سیدحسن حسینی
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی

https://cv.birjand.ac.ir/hhossini/fa

سید جواد

سید جواد حسینی واشان

دانشیار
کشاورزی - علوم دامی
سید جواد حسینی واشان
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۲ کشاورزی - علوم دامی

https://cv.birjand.ac.ir/hosseinivashan/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ارکید
عبدالرحیم

عبدالرحیم حقدادی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
عبدالرحیم حقدادی
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۳۰۱ ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

https://cv.birjand.ac.ir/haghdadi/fa

حسین حمامی

استادیار
کشاورزی - زراعت
حسین حمامی
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - زراعت

https://cv.birjand.ac.ir/hamami/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
سمیه

سمیه حمیدی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی
سمیه حمیدی
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی

https://cv.birjand.ac.ir/hamidi/fa

جواد

جواد خادم

دانشیار
مهندسی - مکانیک
جواد خادم
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/khadem/fa

گوگل اسکالر
عباس

عباس خاشعی سیوکی

دانشیار
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
عباس خاشعی سیوکی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱ کشاورزی - علوم و مهندسی آب

https://cv.birjand.ac.ir/khashei/fa

گوگل اسکالر
احمد

احمد خامسان

دانشیار
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
احمد خامسان
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۰۰۸ علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی

http://khamesan.mihanblog.com

گوگل اسکالر
روح الله

روح الله خانی

استادیار
علوم - شیمی
روح الله خانی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم - شیمی

https://cv.birjand.ac.ir/khani/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
محمد

محمد خراشادی زاده

استادیار
علوم ریاضی و آمار - آمار
سعید

سعید خراشادیزاده

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
سعید خراشادیزاده
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

https://cv.birjand.ac.ir/skhorashadizadeh/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
احمد رضا

احمد رضا خزاعی

دانشیار
علوم - زمین شناسی
احمد رضا خزاعی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم - زمین شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/khazaei/fa

گوگل اسکالر

سمانه خزاعی

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
سمانه خزاعی
استادیار -
- علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی

https://cv.birjand.ac.ir/skhazaei/fa

شیرزاد

شیرزاد خزایی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - تاریخ
شیرزاد خزایی
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - تاریخ

https://cv.birjand.ac.ir/shkhazaee/fa

گوگل اسکالر