لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱٬۰۸۴ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
Nil clean graphs over Z p ringsدوازدهمین کنفرانس نظریه گراف و ترکیبیات جبریتفرشHosein Fazaeli Moghimi,
کاربرد امواج اولتراسونیک در تصفیه آب و فاضلاباولین همایش ملی مدلسازی و فناوری های جدید مدیریت آببیرجندمحمد جواد ذوقی,امیرحسین قاسمی,سجاد ایزدی
عملکرد و مراحل رشد ، نگهداری نی Phragmites australis برای تالاب مصنوعیششمین دوره کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایرانیاسوجمحمد جواد ذوقی,فاطمه مزگی نژاد,محمدرضا دوستی
عملکرد و مراحل رشد ، نگهداری نی Phragmites australis برای تالاب مصنوعیششمین دوره کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایرانیاسوجمحمد جواد ذوقی,فاطمه مزگی نژاد,محمدرضا دوستی
بررسی کاربرد پیل های سوختی در جهت تصفیه فاضلاب و تولید همزمان الکتریسیتهاولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدلسازی و فناوری های جدید در مدیریت آببیرجندمحمد جواد ذوقی,افشین رخشانی,محمدرضا دوستی
بررسی کاربرد پیل های سوختی در جهت تصفیه فاضلاب و تولید همزمان الکتریسیتهاولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدلسازی و فناوری های جدید در مدیریت آببیرجندمحمد جواد ذوقی,افشین رخشانی,محمدرضا دوستی
حذف رنگزا آزو توسط راکتور فتوکاتالیستی دیسک چرخاناولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدلسازی و فناوری های جدید در مدیریت آببیرجندمحمد جواد ذوقی,امیرحسین قاسمی
بررسی سرعت موج برشی دشت آبرفتی تهراننهمین همایش ملی زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایرانزاهدانمحمودرضا هیهات,مهسا عبداللهی,سیدمرتضی موسوی,محمدمهدی خطیب,مریم تسلیمی
بررسی سرعت موج برشی دشت آبرفتی تهراننهمین همایش ملی زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایرانزاهدانمحمودرضا هیهات,مهسا عبداللهی,سیدمرتضی موسوی,محمدمهدی خطیب,مریم تسلیمی
بررسی سرعت موج برشی دشت آبرفتی تهراننهمین همایش ملی زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایرانزاهدانمحمودرضا هیهات,مهسا عبداللهی,سیدمرتضی موسوی,محمدمهدی خطیب,مریم تسلیمی
سازوکار چین‌های خمشی لغزشی به عنوان ابزاری برای محاسبات تنش دیرین: مطالعه موردی منطقه طرقبه جنوب غرب مشهد و منطقه مگو شمال غرب طبسنهمین همایش ملی زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایرانزاهدانمحمودرضا هیهات,حمیدرضا احمدزاده,ابراهیم غلامی,زینب علی مولا
سازوکار چین‌های خمشی لغزشی به عنوان ابزاری برای محاسبات تنش دیرین: مطالعه موردی منطقه طرقبه جنوب غرب مشهد و منطقه مگو شمال غرب طبسنهمین همایش ملی زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایرانزاهدانمحمودرضا هیهات,حمیدرضا احمدزاده,ابراهیم غلامی,زینب علی مولا
موقعیت تکتونیکی حوضه های پس خشکی ((Hinterland و پیش خشکی ( (Foreland در کوهزاد پالئوژن شرق ایراننهمین همایش ملی زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایرانزاهدانسیدناصر رئیس السادات,شهریار کشتگر,محمودرضا هیهات,ساسان باقری,ابراهیم غلامی
موقعیت تکتونیکی حوضه های پس خشکی ((Hinterland و پیش خشکی ( (Foreland در کوهزاد پالئوژن شرق ایراننهمین همایش ملی زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایرانزاهدانسیدناصر رئیس السادات,شهریار کشتگر,محمودرضا هیهات,ساسان باقری,ابراهیم غلامی
موقعیت تکتونیکی حوضه های پس خشکی ((Hinterland و پیش خشکی ( (Foreland در کوهزاد پالئوژن شرق ایراننهمین همایش ملی زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایرانزاهدانسیدناصر رئیس السادات,شهریار کشتگر,محمودرضا هیهات,ساسان باقری,ابراهیم غلامی
ظرفیت¬ها و محدودیت¬های توانمندسازی زنان روستایی و عشایری منطقه مورد مطالعه :روستاهای خوسفپنجمین همایش ملی ظرفیت ها و محدودیت های توانمند سازی زنان روستاییکلاتمرتضی اسمعیل نژاد,مهدی فاطمی,زهرا رمضانی اول نوقابی
Presenting a New Ranking Model based on Hyper-Planes for Efficient Units in DEAشانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیاترامسرNasim Nasrabadi
An Inverse DEA-based Model for Interval Scale Dataپانزدهمین کنفرانس بین اللمللی تحلیل پوششی داده ها و علوم تصمیمتهرانNasim Nasrabadi
بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت آبخیزنشینان در اجرای طرحهای آبخیزداری و حفاظت خاک - حوزه آبخیز فورگ درمیاناولین کنفرانس بین المللی کوهستان پایداراردبیلهادی معماریان خلیل آباد,سیده فرزانه نیکوئی,محمدرضا بخشی
بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت آبخیزنشینان در اجرای طرحهای آبخیزداری و حفاظت خاک - حوزه آبخیز فورگ درمیاناولین کنفرانس بین المللی کوهستان پایداراردبیلهادی معماریان خلیل آباد,سیده فرزانه نیکوئی,محمدرضا بخشی