لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹٬۸۹۶ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
Effects of different exercise intensities on serum levels of Apelin and Chemerin in male Wistar ratsAnnals of the Romanian Society for Cell BiologySadollah Salar-Mohammadi, Mehdi Mogharnasi, Hamid Marefati, Soheil Aminizadeh
FLeAC: A Human-Centered Associative Classifier Using the Validity ConceptIEEE Transactions on CyberneticsM. Kadkhoda - M.-R. Akbarzadeh-T- and F. Sabahi
Perceptual Associative Classifier based on Extended Fuzzy LogicyTabriz Journal Of Electerical EngineeringM. Kadkhoda - M.-R. Akbarzadeh-T- and F. Sabahi
Mining Fuzzy Temporal Itemsete Within Various Time Intevals in Quantitative Dataset.Iranian Journal of Fuzzy SystemsM. Kadkhoda, M.-R. Akbarzadeh-T, and S. M. Taheri
Uncertainty handling for sensor location estimation in wireless sensor networks using probabilistic fuzzy systemInternational Journal of Artificial Intelligence and Applications for Smart DevicesM. Kadkhoda and M. R. Akbarzadeh-T
Architectural object oriented petri net modeling for software agent templatesWSEAS Transactions on CommunicationsA. A. Pouyan - A. H. Beigi - and M. Kadkhoda
A linear order complexity algorithm for evaluating bounded fan-in circuits using molecular computingWSEAS Transactions on ComputersM. Kadkhoda - A. A. Pouyan
Numerical investigation of the mechanism behind the deflagration to detonation transition in homogeneous and inhomogeneous mixtures of H2- air in an obstructed channelInternational Journal of Hydrogen Energyجواد خادم - محمد حسین شمس الدین سعید - سبحان امامی
Dosimetric effects of composition, location and size of tissue heterogeneities on 252Cf neutron brachytherapyApplied Radiation and Isotopesکیهان دخت کریمی شهری - غلامحسین ایزدی وصفی - محمدمهدی فیروزآبادی - مهدی قربانی
از حماسه به رمانس (گونه شناسی داستان عشقی- قهرمانی بر پایه بهرام نامه ها)کهن نامه ادب پارسیعباس واعظ زاده
مدل‌سازی آزمایشگاهی برهم‌کنش گسل‌ها در تکامل ساختاری تاقدیس‌های رگ سفید و تنگو (جنوب غرب ایران)پژوهش های دانش زمینمحمدمهدی خطیب - مهدی یوسفی - سیدمرتضی موسوی
مدل‌سازی آزمایشگاهی برهم‌کنش گسل‌ها در تکامل ساختاری تاقدیس‌های رگ سفید و تنگو (جنوب غرب ایران)پژوهش های دانش زمینمحمدمهدی خطیب - مهدی یوسفی - سیدمرتضی موسوی
بررسی جایگاه زمین ساختی افیولیت ملانژ شمال مکران بر اساس شیمی کانی ها، جنوب خاوری ایرانزمین شناسی کاربردی پیشرفتهمحمدمهدی خطیب - عزیز اله تاجور - محمدحسین زرین کوب
بررسی جایگاه زمین ساختی افیولیت ملانژ شمال مکران بر اساس شیمی کانی ها، جنوب خاوری ایرانزمین شناسی کاربردی پیشرفتهمحمدمهدی خطیب - عزیز اله تاجور - محمدحسین زرین کوب
Capture rate of weakly interacting massive particles (WIMPs) in binary star systemsMonthly Notices of the Royal Astronomical Societyابراهیم حسنی - رضا پژوهش - حسین عبادی
Evaluation of neutron spectra and dose equivalent from a Varian 2100C/D Medical Linear Accelerator: Monte Carlo simulation and a literature reviewRadioprotectionکیهان دخت کریمی شهری - سمیرا رازقندی - محمدمهدی فیروزآبادی
کاربرد حسابداری ردپای آب رنگی در الگوی کشت محصولات ویژه مناطق خشک (مطالعه موردی: دشت بیرجند)مهندسی آبیاری و آب ایرانعباس خاشعی سیوکی - فهیمه شریفان
تأثیر تغییر اقلیم بر تبخیر-تعرق درشرایط گرم ومرطوب(مطالعه موردی:جنوب وجنوب شرق ایران)سامانه های سطوح آبگیر بارانعباس خاشعی سیوکی - عاطفه ارفع فتح الله خانی - محسن
مقایسه شبکه پایش کروم آبخوان دشت بیرجند با استفاده از روش آنالیز مؤلفه‌های اصلی (PCA) و تئوری آنتروپیمجله محیط زیست و مهندسی آبعباس خاشعی سیوکی - علی شهیدی - سمیرا رهنما
مقایسه شبکه پایش کروم آبخوان دشت بیرجند با استفاده از روش آنالیز مؤلفه‌های اصلی (PCA) و تئوری آنتروپیمجله محیط زیست و مهندسی آبعباس خاشعی سیوکی - علی شهیدی - سمیرا رهنما