سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۳۵۹ مورد.
مهدی

مهدی جهانی

دانشیار
کشاورزی - گیاهپزشکی
مهدی جهانی
دانشیار دکتری
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۲ کشاورزی - گیاهپزشکی

https://cv.birjand.ac.ir/jahani/fa

Google Scholar Scopus
فاطمه

فاطمه جهانی شکیب

استادیار
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
فاطمه جهانی شکیب
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۲۲۵۴۰۴۱ منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست

https://cv.birjand.ac.ir/jahanishakib/fa

Google Scholar Scopus Eprint
سپیده

سپیده جوانشیر

استادیار
مهندسی - معدن
سپیده جوانشیر
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۰۵۰-۳۴۶ مهندسی - معدن

https://cv.birjand.ac.ir/javanshir/fa

Google Scholar Scopus Eprint
محمد

محمد جوانشیر گیو

استادیار
مهندسی - معدن
محمد جوانشیر گیو
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۱۳۳۳ مهندسی - معدن

https://cv.birjand.ac.ir/javanshirgiv/fa

جواد

جواد چزگی

استادیار
منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع
جواد چزگی
استادیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع

https://www.researchgate.net/profile/Javad_Chezgi3

Google Scholar
امین

امین چمنی

استادیار
مهندسی - معدن
امین چمنی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - معدن

https://cv.birjand.ac.ir/chamani/fa

Google Scholar
مجید

مجید چهکندی

استادیار
علوم ریاضی و آمار - آمار
مجید چهکندی
استادیار دکتری
۰۵۶-۳۲۲۰۲۳۰۱ داخلی ۲۵۱ علوم ریاضی و آمار - آمار

https://cv.birjand.ac.ir/chahkandi/fa

Google Scholar
فاطمه

فاطمه چهکندی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - زبان
فاطمه چهکندی
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - زبان

https://cv.birjand.ac.ir/fchahkandi/fa

احمد

احمد حاجی زاده

مربی
علوم - شیمی
احمد حاجی زاده
مربی کارشناسی ارشد
- علوم - شیمی

https://cv.birjand.ac.ir/ahajizadeh/fa

محمدامین
محمدامین حاجی زاده
مربی کارشناسی ارشد
۰۵۶۳۲۲۲۷۲۲۵ هنر - فرش

https://cv.birjand.ac.ir/mhajizadeh/fa

Google Scholar
محمود

محمود حاجیانی

استادیار
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
محمود حاجیانی
استادیار -
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۵۶ منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست

https://cv.birjand.ac.ir/hajiani/fa

Google Scholar
فهیمه

فهیمه حبیبی

استادیار
دانشکده فنی فردوس - برق
فهیمه حبیبی
استادیار دکتری
- دانشکده فنی فردوس - برق

https://cv.birjand.ac.ir/fhabibi/fa

Google Scholar
محمد

محمد حجی پور

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
محمد حجی پور
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۶۱۶۲ ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا

https://cv.birjand.ac.ir/hajipour/fa

Google Scholar ORCID
سعید

سعید حدیدی مود

استادیار
مهندسی - مکانیک
سعید حدیدی مود
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/hadidimoud/fa

علی

علی حسن آبادی

استادیار
مهندسی - مکانیک
علی حسن آبادی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/hasanabadi/fa

Google Scholar Scopus ORCID
حسن

حسن حسن پور

استادیار
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
حسن حسن پور
استادیار دکترای تخصصی
- علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/hasanpour/fa

Google Scholar
حسن

حسن حسن زاده

دانشیار
مهندسی - مکانیک
حسن حسن زاده
دانشیار دکترای تخصصی
Ex. Number ۳۹۷ , ۳۲۲۰۲۰۴۹-۵۱ مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/hasanzadeh/fa

Google Scholar