سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۳۶۲ مورد.
سید محمد
سید محمد خراشادیزاده
استاد دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۴۲۱۶۸۰ علوم - فیزیک

https://cv.birjand.ac.ir/smkhorashadizadeh/fa

Google Scholar Scopus ORCID
سعید

سعید خراشادیزاده

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
سعید خراشادیزاده
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

https://cv.birjand.ac.ir/skhorashadizadeh/fa

Google Scholar Scopus
احمد رضا

احمد رضا خزاعی

دانشیار
علوم - زمین شناسی
احمد رضا خزاعی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم - زمین شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/khazaei/fa

Google Scholar
سمانه

سمانه خزاعی

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
سمانه خزاعی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی

https://cv.birjand.ac.ir/skhazaei/fa

Google Scholar
شیرزاد

شیرزاد خزایی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - تاریخ
شیرزاد خزایی
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - تاریخ

https://cv.birjand.ac.ir/shkhazaee/fa

Google Scholar
حسین

حسین خزیمه نژاد

دانشیار
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
حسین خزیمه نژاد
دانشیار دکتری
۳۲۲۰۲۲۹۱ کشاورزی - علوم و مهندسی آب

https://cv.birjand.ac.ir/khozeymehnezhad/fa

Google Scholar
احمد

احمد خسروی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - حقوق
احمد خسروی
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - حقوق

https://cv.birjand.ac.ir/akhosravi/fa

Google Scholar
محمد حسین

محمد حسین خسروی

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
محمد حسین خسروی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر

http://mhkhosravi.ir

Google Scholar Scopus ORCID
سامیه

سامیه خسروی

مربی
مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
سامیه خسروی
مربی کارشناسی ارشد
(۴۱۰)۳۲۲۰۲۰۴۹ مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر

https://cv.birjand.ac.ir/skhosravi/fa

Google Scholar
مسلم

مسلم خسروی زارگز

مربی
ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی
مسلم خسروی زارگز
مربی کارشناسی ارشد
۳۲۲۰۲۰۴۹ ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی

https://cv.birjand.ac.ir/mkhosravi/fa

محمد مهدی

محمد مهدی خطیب

استاد
علوم - زمین شناسی
محمد مهدی خطیب
استاد دکترای تخصصی
۳۴۸ علوم - زمین شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/khatib/fa

Google Scholar
محسن

محسن خطیبی نیا

دانشیار
مهندسی - عمران
محسن خطیبی نیا
دانشیار دکترای تخصصی
۵۲۳ مهندسی - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/khatibinia/fa

Google Scholar Scopus
مجتبی

مجتبی خلیفه

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - تاریخ
مجتبی خلیفه
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - تاریخ

https://cv.birjand.ac.ir/khalifeh/fa

Google Scholar
سیدمحمدرضا

سیدمحمدرضا خلیل نژاد

استادیار
هنر - صنایع دستی
سیدمحمدرضا خلیل نژاد
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۷۱۴۵ هنر - صنایع دستی

https://cv.birjand.ac.ir/mkhalilnezhad/fa

Google Scholar Scopus
محمد

محمد خنجری صادق

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - آمار
محمد خنجری صادق
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم ریاضی و آمار - آمار

https://cv.birjand.ac.ir/khanjani/fa

Google Scholar Scopus ORCID
محسن

محسن خورشید زاده

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
محسن خورشید زاده
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۲۷۰۴۲ علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی

https://cv.birjand.ac.ir/khorshidzadeh/fa

محمدرضا

محمدرضا خورشیدی

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات
محمدرضا خورشیدی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات

https://cv.birjand.ac.ir/395099/fa

Google Scholar Scopus
جعفر

جعفر خوشبختی

دانشیار
تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی
جعفر خوشبختی
دانشیار دکترای تخصصی
- تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی

https://cv.birjand.ac.ir/khoshbakhti/fa

Google Scholar