سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۳۵۱ مورد.
حسین

حسین خزیمه نژاد

دانشیار
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
حسین خزیمه نژاد
دانشیار دکتری
۳۲۲۰۲۲۹۱ کشاورزی - علوم و مهندسی آب

https://cv.birjand.ac.ir/khozeymehnezhad/fa

گوگل اسکالر
سامیه

سامیه خسروی

مربی
مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
سامیه خسروی
مربی کارشناسی ارشد
- مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر

https://cv.birjand.ac.ir/skhosravi/fa

گوگل اسکالر
احمد

احمد خسروی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - حقوق
احمد خسروی
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - حقوق

https://cv.birjand.ac.ir/akhosravi/fa

گوگل اسکالر
محمد حسین

محمد حسین خسروی

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
محمد حسین خسروی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر

http://mhkhosravi.ir

گوگل اسکالر اسکوپوس ارکید
مسلم

مسلم خسروی زارگز

مربی
ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی
مسلم خسروی زارگز
مربی کارشناسی ارشد
۳۲۲۰۲۰۴۹ ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی

https://cv.birjand.ac.ir/mkhosravi/fa

محمد مهدی

محمد مهدی خطیب

استاد
علوم - زمین شناسی
محمد مهدی خطیب
استاد دکترای تخصصی
۳۴۸ علوم - زمین شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/khatib/fa

گوگل اسکالر
محسن

محسن خطیبی نیا

دانشیار
مهندسی - عمران
محسن خطیبی نیا
دانشیار دکترای تخصصی
۵۲۳ مهندسی - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/khatibinia/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
مجتبی

مجتبی خلیفه

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - تاریخ
مجتبی خلیفه
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - تاریخ

https://cv.birjand.ac.ir/khalifeh/fa

گوگل اسکالر
سیدمحمدرضا

سیدمحمدرضا خلیل نژاد

استادیار
هنر - صنایع دستی
سیدمحمدرضا خلیل نژاد
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۷۱۴۵ هنر - صنایع دستی

https://cv.birjand.ac.ir/mkhalilnezhad/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
محمد

محمد خنجری صادق

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - آمار
محمد خنجری صادق
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم ریاضی و آمار - آمار

https://cv.birjand.ac.ir/khanjani/fa

گوگل اسکالر
محسن

محسن خورشید زاده

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
محسن خورشید زاده
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۲۷۰۴۲ علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی

https://cv.birjand.ac.ir/khorshidzadeh/fa

محمدرضا

محمدرضا خورشیدی

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات
محمدرضا خورشیدی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات

https://cv.birjand.ac.ir/395099/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
جعفر

جعفر خوشبختی

دانشیار
تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی
جعفر خوشبختی
دانشیار دکترای تخصصی
- تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی

https://cv.birjand.ac.ir/khoshbakhti/fa

گوگل اسکالر
مهدی

مهدی خیاط

استادیار
کشاورزی - باغبانی
مهدی خیاط
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۲۲۵۴۰۴۱ کشاورزی - باغبانی

https://cv.birjand.ac.ir/khayyat/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
مهدی

مهدی دستورانی

استادیار
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
مهدی دستورانی
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - علوم و مهندسی آب

https://cv.birjand.ac.ir/dastourani/fa

گوگل اسکالر

مهدی دستورانی (غیر فعال)

استادیار
اموزشکده کشاورزی سرایان - آبیاری
مهدی دستورانی (غیر فعال)
استادیار -
- اموزشکده کشاورزی سرایان - آبیاری

https://cv.birjand.ac.ir/391076/fa

سعید

سعید دقیقی

استادیار
کشاورزی - باغبانی
سعید دقیقی
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - باغبانی

https://cv.birjand.ac.ir/daghighi/fa

گوگل اسکالر

محمد رضا دوستی

دانشیار
مهندسی - عمران
محمد رضا دوستی
دانشیار -
- مهندسی - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/doosti/fa