سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۳۷۶ مورد.
بهزاد

بهزاد امیدی کاشانی

استادیار
مهندسی - مکانیک
بهزاد امیدی کاشانی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/omidi/fa

Google Scholar ORCID
احمد

احمد امیرابادیزاده بازنشسته

استاد
علوم - فیزیک
احمد امیرابادیزاده بازنشسته
استاد دکترای تخصصی
- علوم - فیزیک

https://cv.birjand.ac.ir/aamirabadizadeh/fa

Google Scholar
مهدی

مهدی امیرابادیزاده

دانشیار
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
مهدی امیرابادیزاده
دانشیار دکتری
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۲ کشاورزی - علوم و مهندسی آب

https://cv.birjand.ac.ir/mamirabadizadeh/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE
محمدحسین

محمدحسین امینی فرد

دانشیار
کشاورزی - باغبانی
محمدحسین امینی فرد
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۲۲۵۴۰۴۱-۹ کشاورزی - باغبانی

https://cv.birjand.ac.ir/aminifard/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science
علی

علی ایزانلو

دانشیار
کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
علی ایزانلو
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱-۹ کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://cv.birjand.ac.ir/izanlou/fa

Google Scholar Scopus Eprint
سعید

سعید ایل بیگی

دانشیار
تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی
سعید ایل بیگی
دانشیار دکترای تخصصی
+۹۸۵۶۳۲۲۰۲۰۴۲ تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی

https://cv.birjand.ac.ir/ilbeigi/fa

Google Scholar Scopus
حسین

حسین بارانی

دانشیار
هنر - فرش
حسین بارانی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۰۱۷۱۰۱ هنر - فرش

https://orcid.org/0000-0001-9075-5447/print

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE علم سنجی
مسلم

مسلم باشتنی

استاد
کشاورزی - علوم دامی
مسلم باشتنی
استاد دکتری
۳۲۲۵۴۰۴۱ کشاورزی - علوم دامی

https://cv.birjand.ac.ir/bashtani/fa

Google Scholar
قدسیه

قدسیه باقرزاده

دانشیار
علوم - شیمی
محمد رضا

محمد رضا بخشی

استادیار
کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
محمد رضا بخشی
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://cv.birjand.ac.ir/mbakhshi/fa

Google Scholar
احمد

احمد بخشی

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی
احمد بخشی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۷۳ ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی

https://cv.birjand.ac.ir/abakhshi/fa

Google Scholar Scopus Eprint
هادی

هادی براتی

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
هادی براتی
استادیار دکتری
۳۱۰۲۶۹۲۵ علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی

https://cv.birjand.ac.ir/hbarati/fa

Google Scholar ORCID
محمد علی

محمد علی بهدانی

استاد
کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
محمد علی بهدانی
استاد دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱ کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://cv.birjand.ac.ir/behdani/fa

Google Scholar Scopus ORCID
مسعود

مسعود بهرامیان

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - تاریخ
مسعود بهرامیان
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - تاریخ

https://cv.birjand.ac.ir/m-bahramian/fa

محمد

محمد بهنام فر

استاد
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
محمد بهنام فر
استاد دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۳۰۱ ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

http://cv.birjand.ac.ir/behnamfar/fa

Google Scholar Scopus ORCID
علی

علی بهنام فرد

دانشیار
مهندسی - معدن
علی بهنام فرد
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۱۰۲۶۴۷۳ مهندسی - معدن

https://cv.birjand.ac.ir/behnamfard/fa

Google Scholar Scopus
حسن

حسن بیات

دانشیار
کشاورزی - باغبانی
حسن بیات
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۲۲۵۴۰۴۱-۵ کشاورزی - باغبانی

https://cv.birjand.ac.ir/bayat/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science
ابوالفضل

ابوالفضل بیجاری

دانشیار
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
ابوالفضل بیجاری
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک

https://cv.birjand.ac.ir/bijari/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE